Kung Benjamin fortsätter sitt tal — Herren den Allsmäktige skall verka bland människorna i ett tabernakel av lera — Blod skall komma ur varje por då han sonar världens synder — Hans namn är det enda genom vilket frälsning kommer — Människor kan lägga av den naturliga människan och bli heliga genom försoningen — De ogudaktigas kval skall bli som en sjö av eld och svavel. Omkring 124 f Kr.
 
  1 Och vidare mina bröder, vill jag påkalla er uppmärksamhet, ty jag har något mer att tala till er, ty se, jag har något att berätta för er om det som skall komma.
  2 Och det jag skall säga er har tillkännagivits för mig av en aängel från Gud. Och han sade till mig: Vakna! Och jag vaknade, och se, han stod framför mig.
  3 Och han sade till mig: Vakna, och hör de ord som jag skall säga dig, ty se, jag har kommit för att förkunna för dig de aglada budskapen om stor glädje.
  4 Ty Herren har hört dina böner och har bedömt din rättfärdighet och har sänt mig för att förkunna för dig att du kan fröjda dig, och att du kan förkunna det för ditt folk så att även de kan fyllas av glädje.
  5 Ty se, tiden kommer och är inte långt borta, då aHerren den Allsmäktige som regerar, som var och är från all evighet till all evighet, med makt skall komma ned från himlen bland människobarnen och skall bo i ett btabernakel av lera och skall gå ut bland människorna och utföra mäktiga cunderverk, såsom att hela de sjuka, uppväcka de döda, göra så att de lama går, så att de blinda får sin syn och de döva hör och bota alla slags sjukdomar.
  6 Och han skall driva ut adjävlar, eller de onda andar som bor i människobarnens hjärtan.
  7 Och se, han skall uthärda afrestelser och kroppslig smärta, bhunger, törst och utmattning, ja, mer än människan kan cuthärda utan att dö därav. Ty se, dblod kommer ur varje por, så stor skall hans eångest vara på grund av folkets ogudaktighet och avskyvärdheter.
  8 Och han skall heta aJesus Kristus, Guds bSon, himlens och jordens cFader, alltings Skapare från begynnelsen. Och hans dmor skall heta eMaria.
  9 Och se, han kommer till sina egna, för att afrälsning skall kunna komma till människobarnen genom btro på hans namn. Och trots allt detta skall de anse honom vara en människa och säga att han är besatt av en cdjävul, och de skall dgissla honom och skall ekorsfästa honom.
  10 Och han skall auppstå från de döda på den btredje dagen. Och se, han står för att cdöma världen. Och se, allt detta sker för att en rättfärdig dom skall kunna komma över människobarnen.
  11 Ty se, hans ablod bsonar även deras synder som har cfallit till följd av Adams överträdelse, de som har dött utan att känna till Guds vilja rörande dem eller som har dsyndat ovetande.
  12 Men ve, ve den som vet att han agör uppror mot Gud! Ty frälsning kommer inte till någon sådan utom genom omvändelse och tro på bHerren Jesus Kristus.
  13 Och Herren Gud har sänt ut sina heliga profeter bland alla människobarnen för att förkunna detta för varje släkte, nation och tungomål, så att var och en som tror att Kristus kommer därigenom skall kunna få aförlåtelse för sina synder och fröjda sig med mycket stor glädje, alldeles bsom om han redan hade kommit ibland dem.
  14 Men Herren Gud såg att hans folk var ett styvnackat folk, och han fastställde för dem en lag, ja, aMoses lag.
  15 Och han visade dem många tecken och under och asymboler och skuggbilder rörande sin ankomst. Och likaså talade heliga profeter till dem om hans ankomst. Och ändå förhärdade de sina hjärtan och förstod inte att bMoses lag inte var till någon nytta utom genom hans blods försoning.
  16 Och även om det vore möjligt för små abarn att synda, så skulle de inte kunna bli frälsta. Men jag säger er att de är bvälsignade, ty se, liksom de faller genom Adam, eller av naturen, så sonar Kristi blod deras synder.
  17 Och vidare säger jag er att ainget annat namn kommer att ges, och inte heller något annat sätt eller medel varigenom bfrälsning kan komma till människobarnen, än i och genom cKristi namn, han som är Herren den Allsmäktige.
  18 Ty se han dömer, och hans dom är rättvis. Och det spädbarn som dör i späd ålder förgås inte, men människorna dricker fördömelse till sina egna själar om de inte ödmjukar sig och ablir som små barn och tror att frälsning har kommit, och kommer och skall komma i och genom Kristi bförsonande blod, han som är Herren den Allsmäktige.
  19 Ty den anaturliga människan är en fiende till Gud och har så varit från bAdams fall, och kommer att så vara i evigheters evighet, om hon inte cger efter för den Helige dAndens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en ehelig genom Herren Kristi försoning och blir som ett fbarn: undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på henne, alldeles som ett barn underkastar sig sin far.
  20 Och vidare säger jag er att tiden kommer då akunskapen om en Frälsare skall spridas överallt i bvarje nation, släkte, tungomål och folk.
  21 Och se, när den tiden kommer skall inga andra än små barn befinnas aoklanderliga inför Gud, utom genom omvändelse och tro på Herren Gud den Allsmäktiges namn.
  22 Och inte ens nu, när du har undervisat ditt folk om det som Herren din Gud har befallt dig, inte ens då är de längre funna utan skuld i Guds ögon, utom i enlighet med de ord som jag har talat till dig.
  23 Och nu har jag talat de ord som Herren Gud har befallt mig.
  24 Och så säger Herren: De skall stå som ett klart vittnesbörd mot detta folk på domens dag, varför de skall dömas, var och en efter sina gärningar, vare sig de är goda eller onda.
  25 Och om de är onda överlämnas de till ett fruktansvärt amedvetande om sin egen skuld och sina avskyvärdheter, vilket får dem att rygga tillbaka från Herrens närhet till ett tillstånd av belände och oändlig pina, varifrån de inte längre kan återvända. Därför har de druckit fördömelse till sina egna själar.
  26 Därför har de druckit ur Guds vredes bägare, vilket rättvisan lika litet kunde undanhålla dem som den kunde förhindra att aAdam föll eftersom han åt av den förbjudna bfrukten. Därför kunde cbarmhärtigheten aldrig i evighet göra anspråk på dem.
  27 Och deras akval är som en bsjö av eld och svavel, vars lågor är outsläckliga och vars rök stiger uppåt i evigheters evighet. Så har Herren befallt mig. Amen.