Många av kyrkans medlemmar förleds till synd av icke troende — Alma får löfte om evigt liv — De som omvänder sig och blir döpta får förlåtelse — Medlemmar i kyrkan som syndat och som omvänder sig och bekänner för Alma och för Herren kommer att få förlåtelse, annars kommer de inte att räknas bland kyrkans folk. Omkring 120–100 f Kr.
 
  1 Nu hände det sig att det fanns många i det uppväxande släktet som inte kunde förstå kung Benjamins ord, eftersom de var små barn vid den tid då han talade till sitt folk. Och de trodde inte på sina fäders tradition.
  2 De trodde inte det som hade sagts om de dödas uppståndelse, och inte heller trodde de på Kristi ankomst.
  3 Och på grund av sin otro kunde de inte aförstå Guds ord, och deras hjärtan blev förhärdade.
  4 Och de ville inte bli döpta, inte heller ville de ansluta sig till kyrkan. Och de var ett folk för sig vad gäller deras tro, och de förblev sådana från den tiden, ja, i sitt aköttsliga och syndiga tillstånd, ty de ville inte åkalla Herren sin Gud.
  5 Och under kung Mosiahs regering var de inte hälften så talrika som Guds folk, men på grund av ameningsskiljaktigheterna bland bröderna blev de mer talrika.
  6 Ty det hände sig att de bedrog många som tillhörde kyrkan med sina smickrande ord och fick dem att begå många synder. Därför blev det nödvändigt att de som begick synd och som tillhörde kyrkan skulle atillrättavisas av kyrkan.
  7 Och det hände sig att de fördes inför prästerna och överlämnades till prästerna av lärarna. Och prästerna förde dem inför Alma som var ahögprästen.
  8 Nu hade kung Mosiah givit Alma myndighet över kyrkan.
  9 Och det hände sig att Alma inte visste något om dem, men det fanns många vittnen mot dem, ja, folket stod fram och gav många vittnesmål om deras ondska.
  10 Nu hade något sådant aldrig förut hänt i kyrkan. Därför kände sig Alma bekymrad i anden, och han lät dem föras fram inför kungen.
  11 Och han sade till kungen: Se, här är många som vi har fört fram inför dig, vilka anklagas av sina bröder. Ja, och de har gripits i all slags ondska. Och de omvänder sig inte från sin ondska. Därför har vi fört dem inför dig, så att du kan döma dem enligt deras brott.
  12 Men kung Mosiah sade till Alma: Se, jag dömer dem inte. Därför aöverlämnar jag dem i dina händer för att dömas.
  13 Och nu blev Alma återigen bekymrad i anden, och han gick och frågade Herren vad han skulle göra rörande denna sak, ty han fruktade att han skulle handla fel i Guds ögon.
  14 Och det hände sig att sedan han utgjutit hela sin själ inför Gud, kom Herrens röst till honom och sade:
  15 Välsignad är du, Alma, och välsignade är de som döptes i aMormons vatten. Du är välsignad på grund av din stora btro på enbart de ord som min tjänare Abinadi talade.
  16 Och välsignade är de på grund av sin stora tro på endast de ord som du har talat till dem.
  17 Och välsignad är du eftersom du har upprättat en aförsamling bland detta folk. Och de skall bli bestående och de skall vara mitt folk.
  18 Ja, välsignat är detta folk som är villigt att bära mitt anamn. Ty vid mitt namn skall de kallas, och de är mina.
  19 Och eftersom du har frågat mig angående överträdaren är du välsignad.
  20 Du är min tjänare, och jag sluter förbund med dig att du skall få aevigt liv. Och du skall tjäna mig och gå ut i mitt namn och skall samla ihop mina får.
  21 Och den som hör min röst skall vara mitt afår, och honom skall ni ta emot i kyrkan, och honom skall även jag ta emot.
  22 Ty se, detta är min kyrka. Var och en som adöps skall döpas till omvändelse. Och var och en som ni tar emot skall tro på mitt namn, och honom skall jag villigt bförlåta.
  23 Ty det är jag som atar på mig världens synder. Ty det är jag som har bskapat dem, och det är jag som beviljar honom som tror intill änden en plats på min högra sida.
  24 Ty se, vid mitt namn kallas de, och om de akänner mig skall de komma fram och skall ha en plats för evigt vid min högra sida.
  25 Och det skall ske att när den aandra basunen ljuder skall de som aldrig bkände mig komma fram och skall stå inför mig.
  26 Och då skall de veta att jag är Herren, deras Gud, att jag är deras Återlösare. Men de ville inte bli återlösta.
  27 Och då skall jag betyga för dem att jag aldrig akände dem, och de skall b bort till cevig eld, beredd åt djävulen och hans änglar.
  28 Därför säger jag dig att den som inte ahör min röst, honom skall ni inte ta emot i min kyrka, ty honom skall jag inte ta emot på den yttersta dagen.
  29 Därför säger jag dig: Gå, och var och en som syndar mot mig, honom skall du adöma benligt de synder han har begått. Och om han cbekänner sina synder inför dig och mig, och domvänder sig i sitt hjärtas uppriktighet, skall du eförlåta honom, och även jag skall förlåta honom.
  30 Ja, och anärhelst mitt folk bomvänder sig skall jag förlåta dem deras överträdelser mot mig.
  31 Och ani skall även förlåta varandras överträdelser, ty sannerligen säger jag dig att han som inte förlåter sin nästas överträdelser då denne säger att han ångrar sig, han har bragt sig själv under fördömelse.
  32 Nu säger jag dig: Gå, och var och en som inte omvänder sig från sina synder han skall inte räknas bland mitt folk. Och detta skall gälla från nu och framåt.
  33 Och det hände sig att när Alma hade hört dessa ord skrev han ned dem för att kunna ha dem och för att kunna döma denna kyrkas folk enligt Guds bud.
  34 Och det hände sig att Alma gick och dömde dem som ertappats i sin ondska, enligt Herrens ord.
  35 Och var och en som omvände sig från sina synder och abekände dem, dem räknade han bland kyrkans folk.
  36 Och de som inte ville bekänna sina synder och omvända sig från sin ondska, de räknades inte bland kyrkans medlemmar, och deras namn autplånades.
  37 Och det hände sig att Alma ordnade alla kyrkans angelägenheter. Och de började återigen få fred och stor framgång i allt som rörde kyrkan, och de vandrade samvetsgrant inför Gud. De tog emot många och döpte många.
  38 Och allt detta gjorde Alma och hans medarbetare som var satta över kyrkan. De vandrade med all iver och undervisade om Guds ord i allt, och de utstod alla slags lidanden, ty de förföljdes av alla dem som inte tillhörde Guds kyrka.
  39 Och de tillrättavisade sina bröder, och de blev själva atillrättavisade, var och en genom Guds ord enligt sina synder, eller de synder som han hade begått, och Gud befallde dem att oupphörligen bbe och att ctacka under alla förhållanden.