Mormons bok är en helig uppteckning om folk i det forna Amerika och inristades på plåtar av metall. Fyra slags metallplåtar omtalas i boken:
 
1. Nephis plåtar, som var av två slag: de mindre plåtarna och de större plåtarna. De förra ägnades i synnerhet åt andliga frågor och profeternas verksamhet och undervisning, medan de senare till största delen upptog berörda folks timliga historia (1 Nephi 9:2–4). Från och med Mosiahs tid innehåller emellertid de större plåtarna också ting av stor andlig betydelse.
 
2. Mormons plåtar, som består av en förkortning av Nephis större plåtar, gjord av Mormon med många kommentarer. Dessa plåtar innehöll också en fortsättning av den historia som skrevs av Mormon samt tillägg av hans son Moroni.
 
3. Ethers plåtar, som berättar jarediternas historia. Denna uppteckning förkortades av Moroni, som lade till egna kommentarer och infogade uppteckningen i den allmänna historien under titeln “Ethers bok”.
 
4. Plåtarna av mässing som Lehis folk medförde från Jerusalem år 600 f Kr. Dessa innehöll “de fem Moseböckerna … och även en uppteckning om judarna från begynnelsen … fram till inledningen av judakungen Sidkias regering, och även de heliga profeternas profetior” (1 Nephi 5:11–13). Många citat från dessa plåtar med citat ur Jesaja och andra bibliska och i Bibeln icke nämnda profeter återges i Mormons bok.
 
Mormons bok omfattar femton huvuddelar eller avdelningar, med ett undantag kallade böcker, där varje bok bär sin huvudförfattares namn. Den första delen (de sex första böckerna, till och med Omni) är en översättning från Nephis mindre plåtar. Mellan Omnis och Mosiahs böcker finns ett tillägg som heter Mormons ord. Detta tillägg förbinder den uppteckning som inristats på de mindre plåtarna med Mormons sammandrag av de större plåtarna.
 
Den längsta delen, som omfattar Mosiah till och med Mormon kapitel sju, är en översättning av Mormons sammandrag av Nephis större plåtar. Den avslutande delen, från Mormon kapitel åtta till bokens slut, inristades av Mormons son Moroni, som efter att ha avslutat uppteckningen över sin fars liv, gjorde en förkortning av jarediternas uppteckning (under namnet Ethers bok) och senare lade till de delar som kallas Moronis bok.
 
Under eller omkring år 421 e Kr förseglade Moroni, den siste av nephiternas profeter och historiker, den heliga uppteckningen och gömde den åt Herren för att den skulle komma fram i de sista dagarna, så som Guds röst förutsagt genom hans forntida profeter. År 1823 e Kr besökte samme Moroni, nu som uppstånden person, profeten Joseph Smith och överlämnade senare plåtarna till honom.
 
Om denna upplaga: Vissa mindre fel i texten har förts vidare i tidigare engelska upplagor av Mormons bok. Denna upplaga innehåller de rättelser som behövts för att materialet skall överensstämma med ursprungligt manuskript och tidiga upplagor som rättats av profeten Joseph Smith.