Alma tvistar med Zeezrom — Guds hemligheter kan ges endast till de trofasta — Människorna döms efter sina tankar, sin tro, sina ord och sina gärningar — De ogudaktiga kommer att lida en andlig död — Detta jordeliv är ett prövotillstånd — Återlösningsplanen åstadkommer uppståndelsen och, genom tro, syndernas förlåtelse — De som omvänder sig kan göra anspråk på barmhärtigheten genom den enfödde Sonen. Omkring 82 f Kr.
 
  1 När nu Alma såg att Amuleks ord hade tystat Zeezrom, ty han såg att Amulek hade ertappat honom med alögn och bedrägeri i avsikt att förgöra honom, och då han såg att Zeezrom började darra under bmedvetandet om sin skuld, öppnade han sin mun och började tala till honom och bekräfta Amuleks ord och förklara tingen ytterligare, eller utveckla skrifterna utöver vad Amulek hade gjort.
  2 Och de ord som Alma talade till Zeezrom hördes av folket runt omkring, ty skaran var stor, och han talade på detta sätt:
  3 Nu ser du, Zeezrom, att du har beslagits med lögn och list, ty du har ljugit inte bara för människor, utan du har ljugit även för Gud, ty se, han känner alla dina atankar, och du ser att dina tankar tillkännages för oss genom hans Ande.
  4 Och du ser att vi vet att din plan var en mycket förslagen plan, enligt djävulens förslagenhet, för att ljuga och bedra detta folk så att du skulle kunna sätta dem upp emot oss i avsikt att smäda oss och driva bort oss.
  5 Detta var nu din amotståndares plan, och han har utövat sin makt genom dig. Nu vill jag att du kommer ihåg att det jag säger till dig, säger jag till alla.
  6 Och se, jag säger till er alla att detta var en av motståndarens snaror som han har lagt för att fånga detta folk, så att han kan få er till att underkasta er honom, så att han kan omsluta er med sina akedjor, så att han kan fängsla er till evig undergång enligt sin makt att hålla i fångenskap.
  7 När nu Alma hade talat dessa ord började Zeezrom darra än mer, ty han blev mer och mer övertygad om Guds makt. Och han blev även övertygad om att Alma och Amulek hade kännedom om honom, ty han var övertygad om att de kände till hans hjärtas tankar och avsikter. Ty makten hade givits dem för att de skulle kunna veta detta genom profetians ande.
  8 Och Zeezrom började ivrigt ställa frågor till dem för att han skulle kunna få veta mer om Guds rike. Och han sade till Alma: Vad betyder det som Amulek har talat om de dödas uppståndelse, att alla skall uppstå från de döda, både de rättfärdiga och de orättfärdiga, och föras fram för att stå inför Gud och dömas efter sina gärningar?
  9 Och nu började Alma förklara detta för honom och sade: Det är många givet att känna till aGuds hemligheter, men de har fått sträng befallning att de inte skall avslöja bannat än den del av hans ord som han ger till människobarnen enligt den lydnad och flit som de visar honom.
  10 Och därför får den som aförhärdar sitt hjärta en bmindre del av ordet, men till den som cinte förhärdar sitt hjärta dges en större del av ordet, till dess det blir honom givet att känna Guds hemligheter, till dess han känner dem till fullo.
  11 Och till dem som förhärdar sina hjärtan ges en allt mindre adel av ordet till dess de inte bvet något om hans hemligheter. Och därefter tas de tillfånga av djävulen och leds av hans vilja ned till undergång. Och det är detta som menas med chelvetets dkedjor.
  12 Och Amulek har talat tydligt om adöden och om att uppstå från denna dödlighet till ett tillstånd av odödlighet och om att föras fram inför Guds skrank för att bdömas efter våra gärningar.
  13 Om då våra hjärtan har varit förhärdade, ja, om vi har förhärdat våra hjärtan mot ordet så att det inte finns inom oss, då kommer vårt tillstånd att vara hemskt, ty då skall vi bli fördömda.
  14 Ty våra aord kommer att fördöma oss, ja, alla våra gärningar kommer att fördöma oss. Vi blir inte befunna obefläckade, och även våra tankar kommer att fördöma oss. Och i detta hemska tillstånd kommer vi inte att våga se uppåt mot vår Gud, och vi skulle vara glada om vi kunde befalla klipporna och bbergen att falla över oss och cdölja oss för hans åsyn.
  15 Men detta kan inte ske. Vi måste komma fram och stå inför honom i hans härlighet och i hans kraft och i hans makt, majestät och herravälde och till vår eviga askam erkänna att alla hans bdomar är rättvisa, att han är rättvis i alla sina gärningar, och att han är barmhärtig mot människobarnen och att han har all makt att frälsa varje människa som tror på hans namn och bär sådan frukt som tillhör omvändelsen.
  16 Och se, jag säger er att sedan kommer döden, ja, en andra adöd, som är en andlig död. Då är tiden inne när den som i sina synder dör den timliga bdöden även skall c en andlig död. Ja, han dör i fråga om det som hör rättfärdigheten till.
  17 Då är tiden inne när deras kval skall bli som en asjö av eld och svavel vars lågor stiger uppåt i evigheters evighet. Och då är tiden inne när de fängslas till evig undergång enligt Satans makt och fångenskap, eftersom han har underkuvat dem enligt sin vilja.
  18 Då, säger jag er, skall det för dem vara som om aingen återlösning hade skett, ty de kan inte återlösas enligt Guds rättvisa, och de kan inte b, eftersom det inte längre finns någon förgänglighet.
  19 Nu hände det sig att när Alma slutat tala dessa ord var folket än mer förvånade.
  20 Men där fanns bland dem en viss Antionah, som var en hög styresman bland dem, som kom fram och sade till honom: Vad är det du har sagt, att människan skall uppstå från de döda och förändras från detta dödliga tillstånd till ett aodödligt tillstånd så att själen aldrig kan dö?
  21 Vad betyder det skriftställe där det står att Gud satte akeruber och ett flammande svärd öster om bEdens lustgård, för att inte våra första föräldrar skulle gå in och ta del av frukten från livets träd och leva för evigt? Och därav ser vi att det inte fanns någon tänkbar möjlighet att de skulle leva för evigt.
  22 Då sade Alma till honom: Det är detta jag stod i begrepp att förklara. Vi ser nu att Adam aföll genom att äta av den förbjudna bfrukten enligt Guds ord. Och sålunda ser vi att hela människosläktet genom hans fall blev ett cförlorat och fallet folk.
  23 Och se, nu säger jag dig att om det hade varit möjligt för Adam att aäta av frukten från livets träd vid den tiden, skulle det inte finnas någon död, och ordet skulle ha varit meningslöst, vilket skulle ha gjort Gud till en lögnare, ty han sade: bOm du äter skall du förvisso dö.
  24 Och vi ser att adöden drabbar människorna, ja, den död som Amulek har talat om som är den timliga döden. Men bmänniskan fick en tid sig förunnad då hon kunde omvända sig, och därför blev detta liv ett prövotillstånd, en tid att cbereda sig för att möta Gud, en tid att bereda sig för det oändliga tillstånd som vi har talat om, vilket kommer efter de dödas uppståndelse.
  25 Om det nu inte hade varit för aåterlösningsplanen som fastställdes från världens grundläggning, kunde det inte ha funnits någon buppståndelse från de döda. Men det fastställdes en återlösningsplan som skall åstadkomma den uppståndelse från de döda om vilken vi har talat.
  26 Och se, om det hade varit möjligt för våra första föräldrar att gå fram och äta av alivets träd skulle de ha blivit för evigt olyckliga eftersom de inte hade fått något förberedande tillstånd. Och därför skulle båterlösningsplanen ha omintetgjorts, och Guds ord skulle ha varit meningslöst och utan verkan.
  27 Men se, det skedde inte så, utan det abestämdes att människorna måste dö. Och efter döden måste de komma till bdomen, ja, samma dom som vi har talat om, som är slutet.
  28 Och sedan Gud bestämt att detta skulle ske med människan, se, då såg han att det var nödvändigt att människorna fick kännedom om det som han bestämt om dem.
  29 Därför sände han aänglar att tala med dem, och de lät människor se hans härlighet.
  30 Och de började alltifrån den stunden att åkalla hans namn. Därför asamtalade Gud med människor och tillkännagav för dem båterlösningsplanen som hade beretts från världens cgrundläggning. Och detta kungjorde han för dem i enlighet med deras tro och omvändelse och deras heliga gärningar.
  31 Därför gav han abud till människorna, sedan de först hade överträtt de bförsta buden rörande det som var timligt, och blivit som gudar med ckunskap om gott och ont, och hade satt sig i stånd att dhandla, eller hade blivit satta i stånd att handla efter egen önskan och vilja att antingen göra ont eller gott.
  32 Därför gav Gud dem bud, efter att ha atillkännagivit återlösningsplanen för dem, för att de inte skulle göra ont, då straffet för detta var en andra bdöd, vilket var en evig död gällande det som tillhör rättfärdigheten. Ty för sådana kunde återlösningsplanen inte ha någon kraft eftersom crättvisans verk enligt Guds ojämförliga godhet inte kunde omintetgöras.
  33 Men Gud kallade på människorna i sin Sons namn (ty detta är den återlösningsplan som fastställts) och sade: Om ni omvänder er och inte förhärdar era hjärtan skall jag förbarma mig över er genom min enfödde Son.
  34 De som omvänder sig och inte förhärdar sitt hjärta kan därför göra anspråk på abarmhärtigheten genom min enfödde Son till sina synders bförlåtelse, och de skall ingå i min cvila.
  35 Men den som förhärdar sitt hjärta och gör ont, se, jag svär i min vrede att han inte skall ingå i min vila.
  36 Och nu, mina bröder, säger jag er att om ni förhärdar era hjärtan skall ni inte gå in i Herrens vila. Därför förtörnar er ondska honom så att han sänder ned sin vrede över er liksom vid den aförsta förbittringen, ja, enligt sitt ord vid den sista förbittringen liksom vid den första, till era själars eviga bundergång, alltså enligt hans ord, till den sista döden så väl som den första.
  37 Och nu, mina bröder, då vi vet detta och det är sant, låt oss omvända oss och inte förhärda våra hjärtan, så att vi inte aförtörnar Herren vår Gud till att sända sin vrede över oss i dessa sina andra bud som han har givit oss, utan låt oss gå in i Guds bvila som är beredd enligt hans ord.