Israel skall insamlas när Mormons bok kommer fram — Icke-judarna skall befästas som ett fritt folk i Amerika — De skall bli frälsta om de tror och lyder, annars kommer de att avskäras och förgöras — Israel skall bygga Nya Jerusalem, och de förlorade stammarna kommer att återvända. Omkring 34 e Kr.
 
  1 Och sannerligen säger jag er: Jag ger er ett tecken så att ni kan veta atiden när detta skall ske — när jag skall samla in mitt folk, o Israels hus, från dess långa förskingring och åter upprätta mitt Sion bland dem.
  2 Och se, detta är det jag skall ge er som ett tecken — ty sannerligen säger jag er att när detta som jag förkunnar för er, och som jag framdeles själv skall förkunna för er, och genom den Helige Andens kraft som ni skall få av Fadern, skall tillkännages för icke-judarna så att de kan få kunskap om detta folk som är en återstod av Jakobs hus, och om detta mitt folk, som skall skingras av dem,
  3 sannerligen, sannerligen säger jag er: När adetta skall tillkännages för dem av Fadern och förmedelst Fadern komma från dem till er —
  4 ty det är enligt Faderns visdom att de skall bosätta sig i detta land och bli upprättade som ett afritt folk genom Faderns makt, så att detta kan komma fram från dem till en återstod av era avkomlingar, så att det bförbund kan fullbordas som Fadern har slutit med sitt folk, o Israels hus —
  5 ja, när dessa händelser och de händelser som framdeles skall äga rum bland er kommer fram afrån icke-judarna till era bavkomlingar, som skall nedsjunka i otro på grund av ondska —
  6 ty det är på så sätt Fadern behagar att det skall komma fram från aicke-judarna, så att han kan visa sin makt för icke-judarna, i avsikt att icke-judarna, om de inte förhärdar sina hjärtan, skall kunna omvända sig och komma till mig och bli döpta i mitt namn och få kunskap om de sanna lärosatserna i min lära och bli bräknade bland mitt folk, o Israels hus —
  7 ja, när detta sker, när dina aavkomlingar börjar få kunskap om detta — då skall det vara ett tecken för dem, så att de kan veta att Faderns verk redan har påbörjats för att fullborda det förbund som han har slutit med det folk som är av Israels hus.
  8 Och när den dagen kommer skall det ske att kungar skall tillsluta sina munnar, ty det som inte blivit berättat för dem skall de se, och det som de inte hört skall de förstå.
  9 Ty på den dagen skall Fadern för min skull utföra ett verk som skall vara ett astort och förunderligt verk bland dem, och det skall finnas sådana bland dem som inte kommer att tro det, trots att en människa skall förkunna det för dem.
  10 Men se, min tjänares liv skall vara i min hand. Därför skall de inte skada honom, fastän han blir avanställd på grund av dem. Dock skall jag hela honom, ty jag skall visa dem att bmin visdom är större än djävulens list.
  11 Därför skall det ske att de som inte tror på de ord som jag, som är Jesus Kristus, talar, vilka Fadern befaller ahonom att föra fram till icke-judarna, och ger honom makt att föra fram till icke-judarna (det skall ske just så som Mose sade), de skall bavskäras från mitt folk som tillhör förbundet.
  12 Och mitt folk som är en återstod av Jakob skall vara bland icke-judarna, ja, mitt ibland dem som ett alejon ibland skogens djur, som ett ungt lejon bland fårhjordar, vilket, om det går in bland dem, både btrampar ned och sliter i stycken, och ingen kan rädda dem.
  13 Deras hand skall vara upplyft över deras motståndare, och alla deras fiender skall utrotas.
  14 Ja, ve icke-judarna om de inte aomvänder sig. Ty det skall ske på den dagen, säger Fadern, att jag skall utrota era hästar ur er mitt, och jag skall förstöra era vagnar.
  15 Och jag skall utplåna städerna i ert land och riva ned alla era fästen.
  16 Och jag skall utrota all trolldom ur ert land, och ni skall inte längre ha några spåmän.
  17 Era aavgudabilder skall jag också utplåna liksom era bildstoder ur er mitt, och ni skall inte längre tillbe era händers verk.
  18 Och jag skall upprycka era lundar ur er mitt. På samma sätt skall jag förgöra era städer.
  19 Och det skall ske att alla alögner och bedrägerier och all avund och alla strider och allt prästvälde och allt hor skall avskaffas.
  20 Ty det skall ske, säger Fadern, att de som på den dagen inte omvänder sig och kommer till min älskade Son, dem skall jag avskära från mitt folk, o Israels hus.
  21 Och jag skall utgjuta min hämnd och min vrede över dem på samma sätt som över hedningen, på ett sätt som de aldrig har hört talas om.
  22 Men om de omvänder sig och hörsammar mina ord och inte förhärdar sina hjärtan skall jag aupprätta min kyrka ibland dem, och de skall tas in i förbundet och bli bräknade bland denna återstod av Jakob, åt vilka jag har givit detta land som arvedel.
  23 Och de skall bistå mitt folk, återstoden av Jakob, och även alla dem av Israels hus som skall komma, så att de kan bygga en stad som skall kallas aNya Jerusalem.
  24 Och sedan skall de bistå mitt folk, så att de som är kringspridda över hela landets yta kan insamlas till Nya Jerusalem.
  25 Och då skall ahimlens makt komma ned bland dem, och även bjag skall vara mitt ibland dem.
  26 Och då skall Faderns verk påbörjas, ja, på den dagen när detta evangelium skall predikas bland återstoden av detta folk. Sannerligen säger jag er att på den dagen skall Faderns verk apåbörjas bland alla de förskingrade av mitt folk, ja, även bland de stammar som har varit bförlorade och som Fadern har fört ut ur Jerusalem.
  27 Ja, verket skall påbörjas bland alla de aförskingrade av mitt folk med att Fadern bereder vägen varigenom de kan komma till mig, så att de kan åkalla Fadern i mitt namn.
  28 Ja, och då skall verket påbörjas med att Fadern bland alla nationer bereder vägen varigenom hans folk kan asamlas hem till sitt arveland.
  29 Och de skall gå ut från alla nationer. Och de skall varken dra ut med ahast eller dra ut i flykt, ty jag skall gå framför dem, säger Fadern, och jag skall vara deras eftertrupp.