Jesus anskaffar bröd och vin genom ett underverk, och ger åter sakramentet till folket — Återstoden av Jakob skall komma till kunskap om Herren sin Gud och skall ärva det amerikanska fastlandet — Jesus är den profet som är lik Mose, och nephiterna är profeternas barn — Andra av Herrens folk skall insamlas till Jerusalem. Omkring 34 e Kr.
 
  1 Och det hände sig att han befallde mängden och likaså sina lärjungar att de skulle sluta be. Och han befallde dem att de inte skulle sluta abe i sina hjärtan.
  2 Och han bjöd dem att resa sig och stå på sina ben. Och de reste sig och stod på sina ben.
  3 Och det hände sig att han åter bröt bröd och välsignade det och gav lärjungarna att äta.
  4 Och när de hade ätit befallde han att de skulle bryta bröd och ge åt mängden.
  5 Och när de hade givit åt mängden gav han dem också vin att dricka och befallde att de skulle ge åt mängden.
  6 Nu hade varken lärjungarna eller mängden tagit med sig något abröd eller vin.
  7 Men han agav dem verkligen bröd att äta och likaså vin att dricka.
  8 Och han sade till dem: Den som aäter detta bröd äter av min kropp till sin själ. Och den som dricker av detta vin dricker av mitt blod till sin själ. Och hans själ skall aldrig vare sig hungra eller törsta utan skall bli mättad.
  9 När nu hela mängden hade ätit och druckit, se, då fylldes de av Anden, och de ropade med en röst och prisade Jesus, som de både såg och hörde.
  10 Och det hände sig att när alla hade prisat Jesus, sade han till dem: Se, nu fullbordar jag den befallning som Fadern har befallt mig angående detta folk, som är en återstod av Israels hus.
  11 Ni minns att jag talade till er och sade att när aJesajas bord skulle fullbordas — se, de är skrivna, och ni har dem framför er, utforska dem därför —
  12 ja, sannerligen, sannerligen säger jag er att när de fullbordas är tiden inne att fullborda det aförbund som Fadern har slutit med sitt folk, o Israels hus.
  13 Och då skall aåterstoden, som skall bskingras över jordens yta, csamlas in från öster och från väster och från söder och från norr. Och de skall bringas till dkunskapen om Herren, sin Gud, som har återlöst dem.
  14 Och Fadern har befallt mig att ge er detta aland till er arvedel.
  15 Och jag säger er att om icke-judarna inte aomvänder sig efter den välsignelse som de skall få, sedan de har skingrat mitt folk —
  16 då skall ni, som är en återstod av Jakobs hus, gå fram bland dem. Och ni skall vara mitt ibland dem som skall vara många, och ni skall vara bland dem som ett lejon bland skogens djur och som ett ungt alejon bland fårhjordar, vilket, om det går in bland dem, både btrampar ned och sliter i stycken, och ingen kan rädda dem.
  17 Din hand skall lyftas mot dina motståndare, och alla dina fiender skall utrotas.
  18 Och jag skall asamla mitt folk som en man samlar sina kärvar på loggolvet.
  19 Ty jag skall bereda mitt folk med vilket Fadern har slutit förbund, ja, jag skall göra ditt ahorn till järn, och jag skall göra dina hovar till mässing. Och du skall krossa många folk, och jag skall helga deras byte åt Herren och deras ägodelar åt hela jordens Herre. Och se, jag är den som gör det.
  20 Och det skall ske, säger Fadern, att min rättvisas asvärd skall hänga över dem på den dagen, och om de inte omvänder sig skall det falla på dem, säger Fadern, ja, på alla icke-judarnas nationer.
  21 Och det skall ske att jag skall befästa mitt afolk, o Israels hus.
  22 Och se, detta folk skall jag befästa i detta land för att fullborda aförbundet som jag slöt med er fader Jakob. Och det skall bli ett bNya Jerusalem. Och himlens styrkor skall vara mitt ibland detta folk, ja, cjag själv skall vara mitt ibland er.
  23 Se, jag är den om vilken Mose talade då han sade: aEn profet som är lik mig skall Herren, er Gud, låta uppresa ur era bröders led. Honom skall ni höra i allt vad han säger till er. Och det skall ske att varje själ som inte lyssnar till den profeten skall avskäras från folket.
  24 Sannerligen säger jag er att aalla profeterna från Samuel och de som kom efter honom, alla som har talat, har vittnat om mig.
  25 Och se, ni är profeternas barn, och ni är av Israels hus. Och ni tillhör aförbundet som Fadern slöt med era fäder, då han sade till Abraham: Och bgenom din avkomma skall alla jordens släkter bli välsignade.
  26 Fadern har först upprest mig åt er och sänt mig att välsigna er genom att avända var och en av er bort från er ondska, och detta eftersom ni är förbundets barn.
  27 Och efter det att ni har välsignats fullbordar Fadern förbundet som han slöt med Abraham, då han sade: aGenom din avkomma skall alla jordens släkter bli välsignade — genom att den Helige Anden utgjuts över icke-judarna genom mig, vilken välsignelse över bicke-judarna skall göra dem mäktigare än alla andra till att skingra mitt folk, o Israels hus.
  28 Och de skall bli ett agissel för folket i detta land. Men om de, efter att ha mottagit mitt evangeliums fullhet, förhärdar sina hjärtan mot mig skall jag återgälda deras ondska på deras egna huvuden, säger Fadern.
  29 Och jag skall akomma ihåg förbundet som jag har slutit med mitt folk, och jag har slutit förbund med dem om att jag skall bsamla dem i min egen rätta tid, att jag åter skall ge dem till arvedel deras cfäders land, som är dJerusalems land, som för evigt är deras utlovade land, säger Fadern.
  30 Och det skall ske att tiden kommer då mitt evangeliums fullhet skall predikas för dem.
  31 Och de skall atro på mig, att jag är Jesus Kristus, Guds Son, och skall be till Fadern i mitt namn.
  32 Då skall deras aväktare upphäva sin röst, och med gemensam stämma skall de sjunga, ty de skall se med egna ögon.
  33 Då skall Fadern åter samla dem och ge dem Jerusalem till arveland.
  34 Då skall de brista ut i jubel: aSjung tillsammans, ni Jerusalems öde platser, ty Fadern har tröstat sitt folk, han har återlöst Jerusalem.
  35 Fadern har blottat sin heliga arm inför alla nationers ögon, och alla jordens ändar skall se Faderns frälsning, och Fadern och jag är ett.
  36 Och då skall det uppfyllas som är skrivet: aVakna upp, vakna åter upp och kläd dig i styrka, o Sion. Kläd dig i vackra kläder, o Jerusalem, du heliga stad, ty hädanefter skall ingen oomskuren eller oren komma in i dig.
  37 Skaka stoftet av dig, stå upp, inta din plats, o Jerusalem. Lös dig från banden om din hals, o fångna dotter Sion.
  38 Ty så säger Herren: Ni har sålt er för intet, och ni skall återlösas utan pengar.
  39 Sannerligen, sannerligen säger jag er att mitt folk skall känna mitt namn. Ja, på den dagen skall de veta att jag är den som talar.
  40 Och då skall de säga: aHur ljuvliga på bergen är inte hans fötter som bringar glädjebud till dem som bförkunnar frid, som bringar glädjebud till dem om det som är gott, som förkunnar frälsning, som säger till Sion: Din Gud regerar!
  41 Och då skall ett rop gå ut: aBort, bort, dra ut därifrån, rör inte det som är borent, dra ut från hennes mitt. Var crena, ni som bär Herrens kärl.
  42 Ty ni skall varken adra ut med hast eller dra ut i flykt, ty Herren skall gå framför er, och Israels Gud skall vara er eftertrupp.
  43 Se, min tjänare skall handla klokt, han skall bli upphöjd och lovprisad och vara mycket högt uppsatt.
  44 Liksom många häpnade över dig — hans utseende var så vanställt, mer än någon människas, och hans gestalt mer än människors söners —
  45 så skall han abestänka många nationer. Kungarna skall tillsluta sina munnar på grund av honom, ty det som inte har blivit berättat för dem skall de se, och det som de inte har hört skall de förstå.
  46 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Allt detta skall förvisso ske, alldeles som Fadern har befallt mig. Då skall detta förbund som Fadern har slutit med sitt folk fullbordas, och då skall aJerusalem åter befolkas av mitt folk, och det skall vara deras arveland.