Jesus uppmanar folket att begrunda hans ord och be om att kunna förstå — Han helar deras sjuka — Han ber för folket och använder ett språk som inte kan skrivas ned — Änglar betjänar deras små och eld omsluter dem. Omkring 34 e Kr.
 
  1 Se, nu hände det sig att när Jesus hade talat dessa ord såg han sig åter om på mängden, och han sade till dem: Se, min astund är nära.
  2 Jag märker att ni är svaga, att ni inte kan aförstå alla de ord som Fadern har befallt mig att säga till er nu.
  3 Gå därför till era hem och abegrunda det som jag har sagt, och be till Fadern i mitt namn, så att ni kan förstå, och bbered era sinnen för cmorgondagen, och jag kommer åter till er.
  4 Men nu agår jag till Fadern, och även för att bvisa mig för cIsraels förlorade stammar, ty de är inte förlorade för Fadern, ty han vet vart han har fört dem.
  5 Och det hände sig att när Jesus hade talat sålunda, såg han sig åter om på mängden och såg att de grät och att de såg oavvänt på honom, som om de ville be honom att stanna litet längre hos dem.
  6 Och han sade till dem: Se, mitt inre är fyllt av amedlidande med er.
  7 Har ni några som är sjuka bland er? För dem hit. Har ni några som är lama eller blinda eller halta eller krymplingar eller spetälska eller som är förtvinade eller som är döva eller som lider på något sätt? För dem hit så skall jag bota dem, ty jag hyser medlidande med er, mitt inre är fyllt av barmhärtighet.
  8 Ty jag märker att ni önskar att jag skall visa er vad jag har gjort för era bröder i Jerusalem, och jag ser att er atro är btillräcklig för att jag skall kunna hela er.
  9 Och det hände sig att när han hade talat sålunda, gick hela mängden tillsammans fram med sina sjuka och sina lidande och sina lama och med sina blinda och med sina stumma och med alla dem som led på något sätt, och han ahelade dem var och en allteftersom de fördes fram till honom.
  10 Och alla, både de som hade blivit helade och de som var friska, föll ned för hans fötter och tillbad honom, och alla som kunde komma fram trots mängden akysste hans fötter, så att de vätte hans fötter med sina tårar.
  11 Och det hände sig att han bjöd dem att föra fram sina asmå barn.
  12 Och de hämtade sina små barn och satte dem på marken runt omkring honom, och Jesus stod mitt ibland dem. Och mängden lämnade plats till dess alla hade förts fram till honom.
  13 Och det hände sig att när alla hade förts fram, och Jesus stod mitt ibland dem, bjöd han mängden att aknäfalla på marken.
  14 Och det hände sig att när de hade knäfallit på marken, suckade Jesus inom sig och sade: Fader, jag är abekymrad över ogudaktigheten bland folket av Israels hus.
  15 Och när han hade sagt dessa ord knäföll även han på marken. Och se, han bad till Fadern, och det han bad kan inte skrivas ned, och mängden som hörde honom vittnade därom.
  16 Och på detta sätt vittnar de: aÖgat har aldrig sett, inte heller har örat förut hört så stora och underbara ting som de vi såg och hörde Jesus tala till Fadern.
  17 Och ingen atunga kan tala, och inte heller kan någon människa skriva, och inte heller kan människors hjärtan föreställa sig så stora och förunderliga ting som vi både såg och hörde Jesus tala. Och ingen kan föreställa sig den glädje som fyllde våra själar då vi hörde honom be till Fadern för oss.
  18 Och det hände sig att när Jesus hade slutat be till Fadern reste han sig upp. Men så stor var mängdens aglädje att de var överväldigade.
  19 Och det hände sig att Jesus talade till dem och sade till dem att resa sig.
  20 Och de reste sig från marken, och han sade till dem: Välsignade är ni för er tros skull. Och se, nu är min glädje fullkomlig.
  21 Och när han hade sagt dessa ord agrät han, och mängden vittnade därom, och han tog deras små barn ett efter ett och bvälsignade dem och bad till Fadern för dem.
  22 Och när han hade gjort detta grät han på nytt.
  23 Och han talade till mängden och sade till dem: Se era små.
  24 Och när de såg sig om för att se sina små, upplyfte de sina ögon mot himlen, och de såg himlarna öppna, och de såg änglar stiga ned ur himlen, liksom mitt i eld. Och de kom ned och aomslöt de små, och de var omslutna av eld, och änglarna betjänade dem.
  25 Och mängden såg och hörde och vittnade, och de vet att deras vittnesbörd är sant, ty alla såg och hörde, var och en för sig. Och de var till antalet ungefär två tusen fem hundra själar, och de var män, kvinnor och barn.