Mörker och avfall skall täcka jorden i de sista dagarna — Mormons bok skall komma fram — Tre vittnen skall vittna om boken — Den lärde mannen skall säga att han inte kan läsa den förseglade boken — Herren skall utföra ett underbart och förunderligt verk — Jämför Jesaja 29. Omkring 559–545 f Kr.
 
  1 Men se, i de asista dagarna eller i icke-judarnas dagar — ja, då skall alla icke-judarnas nationer och likaså judarna, både de som skall komma till detta land och de som är i andra länder, ja, i alla jordens länder, vara berusade av ondska och alla slags avskyvärdheter.
  2 Och när den dagen kommer skall de hemsökas av Härskarornas Herre med åska och med jordbävning och med stort larm och med storm och med oväder och med alågor av förtärande eld.
  3 Och alla de anationer som bstrider mot Sion och som oroar henne skall vara som en drömsyn om natten. Ja, med dem skall det vara som när en hungrig man drömmer att han äter, men han vaknar och hans själ är tom, eller likt en törstig man som drömmer att han dricker, men han vaknar och försmäktar, och hans själ törstar. Ja, just så skall det vara med hela skaran av nationer som strider mot Sions berg.
  4 Ty se, alla ni som gör ondskefulla gärningar, hejda er och förundras, ty ni skall skria och ropa. Ja, ni skall vara druckna men inte av vin, ni skall ragla men inte av starka drycker.
  5 Ty se, Herren har utgjutit över er en tung sömns ande. Ty se, ni har tillslutit era ögon och ni har förkastat profeterna. Och era styresmän och siarna har han gömt på grund av er ondska.
  6 Och det skall ske att Herren Gud till aer skall frambringa en bboks ord, och de skall vara de avsomnades ord.
  7 Och se, boken skall vara aförseglad, och i boken skall finnas en buppenbarelse från Gud från världens begynnelse till dess cslut.
  8 Och på grund av det som är aförseglat skall det som är förseglat binte överlämnas på folkets ogudaktighets och avskyvärdheters dag. Därför skall boken undanhållas dem.
  9 Men boken skall överlämnas åt en aman, och han skall överlämna bokens ord, vilka är orden från dem som har insomnat i stoftet, och han skall överlämna dessa ord till ben annan.
  10 Men de ord som är förseglade skall han inte överlämna, inte heller skall han överlämna boken. Ty boken skall vara förseglad genom Guds makt, och den uppenbarelse som var förseglad skall behållas i boken intill Herrens egen rätta tid så att de kan komma fram. Ty se, de uppenbarar allt från världens grundläggning till dess slut.
  11 Och dagen kommer då orden i boken vilka förseglades skall läsas från hustaken. Och de skall läsas genom Kristi kraft. Och allt som någonsin ägt rum bland människobarnen och som någonsin kommer att ske intill jordens ände skall auppenbaras för människobarnen.
  12 Därför skall boken, den dag då boken skall överlämnas till den man jag har talat om, döljas för världens ögon så att ingens ögon skall se den utom atre bvittnen som förutom han som boken skall överlämnas till skall se den genom Guds makt. Och dessa skall vittna om bokens och dess innehålls sanning.
  13 Och det finns ingen annan som skall se den, förutom några få enligt Guds vilja för att bära vittnesbörd om hans ord till människobarnen. Ty Herren Gud har sagt att de trofastas ord skall tala som om det kom afrån de döda.
  14 Därför skall Herren Gud börja frambringa bokens ord. Och genom så många vittnens mun som synes honom gott skall han stadfästa sitt ord. Och ve den som aförkastar Guds ord!
  15 Men se, det skall ske att Herren Gud skall säga till den åt vilken han överlämnar boken: Ta dessa ord som inte är förseglade och överlämna dem till en annan så att han kan visa dem för den lärde och säga: Var vänlig aläs detta. Och den lärde skall säga: För hit boken, så skall jag läsa dem.
  16 Och för att få världens beröm och för att skaffa sig avinning skall han säga detta, och inte till Guds ära.
  17 Och mannen skall säga: Jag kan inte föra hit boken, ty den är förseglad.
  18 Då skall den lärde säga: Jag kan inte läsa den.
  19 Därför skall det ske att Herren Gud återigen överlämnar boken och dess ord till honom som inte är lärd. Och mannen som inte är lärd skall säga: Jag är inte lärd.
  20 Då skall Herren Gud säga till honom: De lärda skall inte läsa dem, ty de har förkastat dem, och jag kan utföra mitt eget verk. Därför skall du läsa de ord som jag skall ge dig.
  21 aRör inte vid de ting som är förseglade, ty jag skall föra dem fram i min egen rätta tid. Ty jag skall visa människobarnen att jag kan utföra mitt eget verk.
  22 När du så har läst de ord som jag har befallt dig och fått de avittnen som jag har lovat dig, skall du åter försegla boken och gömma den åt mig så att jag kan bevara de ord som du inte har läst, till dess jag i min egen visdom finner för gott att uppenbara allt för människobarnen.
  23 Ty se, jag är Gud, och jag är en aundrens Gud. Och jag vill visa världen att jag är bdensamme i går, i dag och i evighet. Och jag verkar inte bland människobarnen utom ci enlighet med deras tro.
  24 Och åter skall det ske att Herren skall säga till honom som skall läsa de ord som överlämnas till honom:
  25 aEftersom detta folk nalkas mig med sin mun och bärar mig med sina läppar, men har fjärmat sitt hjärta långt ifrån mig, och deras fruktan för mig består i inlärda cmänniskobud
  26 skall jag därför påbörja ett aunderbart verk bland detta folk, ja, ett bunderbart och förunderligt verk. Ty deras visas och lärdas visdom skall förgås, och deras förståndigas förstånd skall döljas.
  27 Och ave dem som försöker att i djupet dölja sina rådslag för Herren! Och deras gärningar sker i mörkret, och de säger: Vem ser oss, och vem känner oss? De säger också: Att du vänder upp och ned på allt skall förvisso betraktas som bkrukmakarens lera. Men se, jag skall visa dem, säger Härskarornas Herre, att jag känner alla deras gärningar. Ty skall verket säga om sin skapare: Han har inte skapat mig? Eller skall det som formades säga om honom som formade det: Han förstod inget?
  28 Men se, säger Härskarornas Herre: Jag skall visa människobarnen att om ännu en mycket liten tid skall Libanon förvandlas till ett bördigt fält, och det bördiga fältet skall räknas som skogsmark.
  29 aOch på den dagen skall de döva höra bokens ord, och de blindas ögon skall se ut ur dunkel och ut ur mörker.
  30 Och de aödmjuka skall också tillväxa, och deras bglädje skall vara i Herren, och de fattiga bland människor skall glädjas i Israels Helige.
  31 Ty så sant Herren lever skall de se att den aförskräcklige blir till intet och att smädaren förtärs och att alla som söker det onda blir avskurna,
  32 liksom de som kallar en man aöverträdare för ett ords skull och lägger en snara för den som tillrättavisar i bporten och caktar den rättfärdige för intet.
  33 Därför säger Herren, han som återlöste Abraham, om Jakobs hus: Jakob skall nu inte blygas, inte heller skall hans ansikte nu blekna.
  34 Men när han aser sina barn, mina händers verk, mitt ibland sig, skall de hålla mitt namn heligt och även Jakobs Helige och de skall frukta Israels Gud.
  35 Även de som var avilsegångna i anden skall få förstånd, och de som knotade skall bta emot lärdom.