Återlösning kommer genom den helige Messias — Valfriheten (handlingsfriheten) är nödvändig för vår existens och utveckling — Adam föll för att människan skulle kunna bli till — Människan är fri att välja frihet och evigt liv. Omkring 588–570 f Kr.
 
  1 Och nu, Jakob, talar jag till dig: Du är min aförstfödde i min prövnings dagar i vildmarken. Och se, i din barndom har du genomgått lidanden och stor sorg på grund av dina bröders råhet.
  2 Ändå, Jakob, min i vildmarken förstfödde, känner du Guds storhet. Och han skall helga dina lidanden till ditt bästa.
  3 Därför skall din själ välsignas, och du skall bo i trygghet med din bror Nephi, och dina dagar skall ägnas åt att tjäna din Gud. Därför vet jag att du är återlöst tack vare din Återlösares rättfärdighet. Ty du har sett att han i tidens fullbordan kommer för att ge människorna frälsning.
  4 Och du har i din ungdom asett hans härlighet, varför du är välsignad alldeles som de som han skall betjäna i köttet. Ty Anden är densamme i går, i dag och i evighet. Och vägen är beredd alltsedan människans fall, och frälsningen är bfri.
  5 Och människorna har undervisats tillräckligt för att kunna askilja mellan gott och ont, och lagen är given till människorna. Och genom lagen brättfärdiggörs inget kött, eller, genom lagen blir människorna cavskurna. Ja, genom den timliga lagen blir de avskurna. Och likaså: Genom den andliga lagen går de förlorade för det som är gott och blir för evigt olyckliga.
  6 Därför kommer aåterlösningen i och genom den helige bMessias, ty han är full av cnåd och sanning.
  7 Se, han frambär sig själv som ett aoffer för synd för att uppfylla lagens syftemål för alla dem som har ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande, och för ingen annan kan blagens syftemål uppfyllas.
  8 Hur viktigt är det därför inte att tillkännage dessa sanningar för jordens invånare så att de kan veta att intet kött kan vistas i Guds närhet autom genom den helige Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd — han som lägger ned sitt liv i köttet och tar det åter genom Andens kraft så att han, eftersom han är den förste som skall uppstå, kan åstadkomma de bdödas uppståndelse.
  9 Därför är han förstlingsfrukten åt Gud eftersom han skall amedla för alla människors barn. Och de som tror på honom skall bli frälsta.
  10 Och tack vare medlingen för aalla kommer alla människor till Gud varför de står i hans närhet för att bdömas av honom enligt den sanning och chelighet som är i honom, varför lagens krav som den Helige har ställt för att utdöma det straff som har bestämts, vilket bestämda straff står i motsats till den lycka som har bestämts för att uppfylla dförsoningens syftemål —
  11 Ty det måste nödvändigtvis finnas en amotsats till allting. Om inte, min i vildmarken förstfödde, skulle ingen rättfärdighet kunna finnas, inte heller någon ogudaktighet, inte heller någon helighet eller något elände, inte heller något gott eller något ont. Därför måste allting nödvändigtvis vara en sammansatt helhet, ty om det bara fanns en enda enhet måste den förbli som livlös utan vare sig liv eller död, förgänglighet eller oförgänglighet, lycka eller elände, medvetenhet eller omedvetenhet.
  12 Då måste den nödvändigtvis ha skapats som ett ting utan värde, och därför skulle det inte ha funnits något asyftemål med dess skapelse. Därför skulle detta nödvändigtvis förgöra Guds visdom och eviga avsikter och likaså Guds makt och barmhärtighet och brättvisa.
  13 Och om ni säger att det ainte finns någon lag säger ni också att det inte finns någon synd. Om ni säger att det inte finns någon synd säger ni också att det inte finns någon rättfärdighet. Och om det inte finns någon rättfärdighet finns det ingen lycka. Och om det inte finns vare sig rättfärdighet eller lycka finns det varken straff eller elände. Och om allt detta inte finns, finns det binte någon Gud. Och om det inte finns någon Gud finns inte vi till, inte heller jorden, ty det skulle inte ha funnits något skapat till att vare sig verka eller påverkas varför allting skulle ha blivit till intet.
  14 Och nu, mina söner, säger jag detta till er nytta och lärdom. Ty det finns en Gud, och han har askapat allting, både himlarna och jorden och allt som i dem är, både ting som verkar och ting som bpåverkas.
  15 Och för att hans eviga aavsikter med människan skulle uppfyllas, sedan han skapat våra första föräldrar och djuren på marken och fåglarna i luften och kort sagt allt som är skapat, måste det nödvändigtvis finnas en motsats, nämligen den bförbjudna cfrukten som motsats till dlivets träd, den ena söt och den andra bitter.
  16 Därför gav Herren Gud människan förmågan att ahandla av sig själv. Ty människan kunde inte handla av sig själv såvida hon inte blockades av den ena eller den andra.
  17 Och jag, Lehi, måste på grundval av det jag har läst anta att en aGuds ängel, enligt det som står skrivet, hade bfallit från himlen. Därför blev han en cdjävul eftersom han sökte det som var ont inför Gud.
  18 Och eftersom han fallit från himlen och blivit för evigt olycklig asökte han också hela mänsklighetens olycka. Därför sade han till bEva, ja, den gamle ormen som är djävulen, vilken är alla clögners fader, sade därför: Ät av den förbjudna frukten så skall ni inte dö utan ni skall bli som Gud, med dkunskap om gott och ont.
  19 Och sedan Adam och Eva aätit av den förbjudna frukten drevs de ut ur bEdens lustgård för att bruka jorden.
  20 Och de har frambringat barn, ja, hela jordens afamilj.
  21 Och amänniskobarnens dagar förlängdes enligt Guds vilja för att de skulle kunna bomvända sig medan de var i köttet. Därför blev deras tillstånd ett cprövotillstånd, och deras tid förlängdes enligt de befallningar som Herren Gud gav åt människobarnen. Ty han gav befallningen att alla människor måste omvända sig, ty han visade alla människor att de var dförlorade som följd av sina föräldrars överträdelse.
  22 Och se, om Adam inte hade brutit mot befallningen skulle han inte ha fallit, utan han skulle ha blivit kvar i Edens lustgård. Och allt som var skapat skulle ha förblivit i samma tillstånd som det var omedelbart efter skapelsen. Och det skulle ha förblivit så för evigt och ha varit utan ände.
  23 Och de skulle inte ha fått några abarn, varför de skulle ha förblivit i ett oskuldsfullt tillstånd: Utan glädje eftersom de inte kände till sorg och utan att göra gott eftersom de inte kände till synd.
  24 Men se, allt har gjorts enligt hans visdom som avet allt.
  25 aAdam bföll för att människorna skulle kunna cbli till, och människorna är till för att de skall kunna ha dglädje.
  26 Och aMessias kommer i tidens fullbordan för att han skall kunna båterlösa människobarnen från fallet. Och eftersom de är återlösta från fallet har de blivit cfria för evigt med kunskap om gott och ont, fria att verka av sig själva och utan att påverkas av annat än dlagens straff på den stora och yttersta dagen enligt de befallningar som Gud har givit.
  27 Därför är människorna afria i köttet, och allt som är lämpligt för människorna är givet åt dem. Och de är fria att bvälja frihet och cevigt liv genom alla människors store Medlare, eller att välja fångenskap och död enligt djävulens fångenskap och makt. Ty han strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är.
  28 Och nu, mina söner, vill jag att ni ser till den store aMedlaren och hörsammar hans viktiga befallningar och är trofasta mot hans ord och väljer evigt liv enligt hans Helige Andes vilja,
  29 och inte väljer evig död enligt köttets vilja och det onda som finns däri, vilket ger djävulens ande makt att afängsla och föra er ned till bhelvetet så att han kan råda över er i sitt eget rike.
  30 Jag har talat dessa få ord till er alla, mina söner, under min prövotids sista dagar, och jag har valt den goda delen enligt profetens ord. Och jag har inget annat mål än era själars eviga välfärd. Amen.