Jesaja ser de sista dagarnas tempel, Israels insamling och tusenårsrikets dom och frid — De högmodiga och ogudaktiga skall ödmjukas vid Kristi andra ankomst — Jämför Jesaja 2. Omkring 559–545 f Kr.
 
  1 Det ord som aJesaja, Amos son, bsåg angående Juda och Jerusalem:
  2 Och det skall ske i de sista dagarna, när det aberg där bHerrens hus är skall stå grundat högst uppe bland cbergen och vara upphöjt över höjderna, och alla nationer skall strömma dit.
  3 Och många folk skall gå ut och säga: Kom, och låt oss dra upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Och han skall undervisa oss om sina vägar, och avi skall vandra på hans stigar. Ty från Sion skall blagen utgå och Herrens ord från Jerusalem.
  4 Och han skall adöma mellan nationerna och skall tillrättavisa många folk. Och de skall smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Nation skall inte lyfta svärd mot nation, och inte mer skall de lära sig att kriga.
  5 O Jakobs hus, kom och låt oss vandra i Herrens ljus. Ja, kom, ty ni har alla agått vilse, var och en på sina ogudaktiga vägar.
  6 Därför har du, o Herre, förskjutit ditt folk, Jakobs hus, eftersom de afylls på från Östern och lyssnar till spåmän liksom bfilisteerna, och de cförlustar sig med främlingars barn.
  7 Deras land är även fullt av silver och guld, och på deras skatter är ingen ände. Deras land är även fullt av hästar, och på deras vagnar är ingen ände.
  8 Deras land är även fullt av aavgudar. De tillber sina egna händers verk, det som deras egna fingrar har gjort.
  9 Och den enkla människan aböjer sig inte ned, och den store mannen ödmjukar sig inte. Förlåt honom därför inte.
  10 O, ni ogudaktiga! Gå in i klippan och agöm er i stoftet, ty Herrens fruktan och hans majestäts härlighet skall slå er.
  11 Och det skall ske att människornas högdragna blickar skall bli ödmjukade, och människors övermod skall bli nedböjt, och Herren ensam skall vara upphöjd på den dagen.
  12 Ty aHärskarornas Herres dag kommer snart över alla nationer, ja, över alla, ja, över de bhögmodiga och högdragna och över alla som är upphöjda, och de skall bli ödmjukade.
  13 Ja, och Herrens dag skall komma över alla Libanons cedrar, ty de är höga och upphöjda, och över alla Basans ekar,
  14 och över alla höga berg och över alla höjder och över alla nationer som är upphöjda, och över alla folk,
  15 och över varje högt torn och varje befäst mur,
  16 och över alla fartyg på ahavet och över alla Tarsis fartyg, och över allt som är skönt att skåda.
  17 Och människornas högdragenhet skall nedböjas och folkets övermod nedbrytas, och Herren ensam skall vara upphöjd på aden dagen.
  18 Och avgudarna skall han fullständigt utplåna.
  19 Och de skall gå in i klippornas hålor och in i jordens grottor, ty Herrens fruktan skall komma över dem och hans majestäts härlighet skall slå dem när han står upp för att våldsamt skaka jorden.
  20 På den dagen skall människorna kasta bort till mullvadar och fladdermöss sina avgudar av silver och sina avgudar av guld som de har gjort åt sig för att tillbe,
  21 och skall gå in i bergsrämnor och till skrovliga klippors krön, ty Herrens fruktan skall komma över dem och hans härlighets majestät skall slå dem när han står upp för att våldsamt skaka jorden.
  22 Förlita er inte mer på amänniskor vars andedräkt är i deras näsborrar, ty i vad är de att räkna med?