Israel skall skingras över hela jordens yta — Icke-judarna skall vårda och nära Israel med evangeliet i de sista dagarna — Israel skall insamlas och räddas, och de ogudaktiga skall brinna som stubb — Djävulens rike skall förstöras, och Satan skall bli bunden. Omkring 588–570 f Kr.
 
  1 Och nu hände det sig att sedan jag, Nephi, hade läst detta som var inristat på aplåtarna av mässing kom mina bröder till mig och sade: Vad betyder detta som du har läst? Se, skall det förstås som något andligt, något som skall ske andligt och inte köttsligt?
  2 Och jag, Nephi, sade till dem: Se, det auppenbarades för profeten genom bAndens röst, ty genom Anden tillkännages allt för cprofeterna som skall ske människobarnen i köttet.
  3 Det jag har läst om är därför något som rör både det atimliga och det andliga, ty det tycks som om Israels hus förr eller senare kommer att bskingras över hela jordens yta och även bland alla nationer.
  4 Och se, det finns många om vilka kunskapen redan har gått förlorad för dem som bor i Jerusalem. Ja, den större delen av alla astammarna har bförts bort, och de är spridda hit och dit på chavets öar. Och var de är vet ingen av oss, vi vet endast att de har blivit bortförda.
  5 Och eftersom de har förts bort har detta profeterats om dem och även om alla dem som hädanefter skall bli skingrade och uppblandade för Israels Heliges skull, ty mot honom skall de förhärda sina hjärtan. Därför skall de skingras bland alla nationer och bli ahatade av alla människor.
  6 Men sedan skall de avårdas av bicke-judarna, och Herren har lyft sin hand över icke-judarna och upprest dem som ett baner, och deras cbarn har burits i deras armar, och deras döttrar har burits på deras axlar. Se, dessa ting som det talas om är timliga, ty sådana är Herrens förbund med våra fäder. Och det syftar på oss i kommande dagar och även på alla våra bröder som är av Israels hus.
  7 Och det innebär att den tid kommer, sedan hela Israels hus skingrats och uppblandats, då Herren Gud skall uppresa en mäktig nation bland aicke-judarna, ja, i detta land, och genom dem kommer våra avkomlingar att bskingras.
  8 Och sedan våra avkomlingar skingrats skall Herren Gud påbörja ett aförunderligt verk bland bicke-judarna, som skall bli av stort cvärde för våra avkomlingar. Därför liknas detta vid att de ges näring av icke-judarna och bärs i deras armar och på deras axlar.
  9 Och det skall även vara av avärde för icke-judarna, och inte endast för icke-judarna utan bför hela cIsraels hus, för att tillkännage himlens Faders dförbund med Abraham då han sade: Genom dina eavkomlingar skall jordens alla släkten bli fvälsignade.
  10 Och jag önskar, mina bröder, att ni skall veta att jordens alla släkten inte kan bli välsignade om inte han ablottar sin arm inför nationernas ögon.
  11 Därför skall Herren Gud börja blotta sin arm inför alla nationernas ögon i det att han ger sina förbund och sitt evangelium till dem som är av Israels hus.
  12 Därför skall han åter föra dem ut ur fångenskap, och de skall ainsamlas till sina arveländer. Och de skall föras ut ur dunklet och ut ur bmörkret, och de skall veta att cHerren är deras dFrälsare och deras Återlösare, eIsraels Mäktige.
  13 Och blodet från den stora och aavskyvärda kyrkan som är hela jordens sköka skall komma över deras egna huvuden. Ty de skall bkriga inbördes, och svärdet i deras cegna händer skall falla på deras egna huvuden, och de skall bli druckna av sitt eget blod.
  14 Och varje anation som krigar mot dig, o Israels hus, skall vända sig, den ena mot den andra, och de skall bfalla i den grop de grävde för att fånga Herrens folk. Och alla som cstrider mot Sion skall förgöras, och den stora skökan som har förvrängt Herrens rätta vägar, ja, den stora och avskyvärda kyrkan skall falla i dstoftet, och stort blir dess fall.
  15 Ty se, säger profeten, tiden kommer med hast då Satan inte längre har makt över människobarnens hjärtan. Ty dagen kommer snart då alla de högmodiga och de som handlar ogudaktigt skall bli som astubb, och dagen kommer då de måste bbrännas.
  16 Ty tiden kommer snart då aGuds vredes fullhet skall utgjutas över alla människobarnen, ty han skall inte tillåta att de ogudaktiga förgör de rättfärdiga.
  17 Därför skall han genom sin makt abevara de brättfärdiga, även om så är att hans vredes fullhet måste komma och de rättfärdiga bevaras så att deras fiender förgås genom eld. Därför behöver de rättfärdiga inte frukta, ty så säger profeten: De skall bli räddade, även om det så skall ske genom eld.
  18 Se, mina bröder, jag säger er att dessa ting snart måste ske. Ja, blod och eld och rökmoln måste komma, och det måste nödvändigtvis ske på denna jords yta. Och det sker med människorna i köttet om så är att de förhärdar sina hjärtan mot Israels Helige.
  19 Ty se, de rättfärdiga skall inte förgås, ty tiden måste förvisso komma då alla de som strider mot Sion skall bli avskurna.
  20 Och Herren skall förvisso bereda en utväg för sitt folk så att Moses ord uppfylls, de som han talade då han sade: En aprofet skall Herren, er Gud, uppresa åt er, en som är mig lik. Honom skall ni lyssna till i allt han säger till er. Och det skall ske att alla de som inte vill lyssna till den profeten skall bavskäras från folket.
  21 Och nu förkunnar jag, Nephi, för er att denne aprofet som Mose talade om var Israels Helige. Han skall därför bdöma i rättfärdighet.
  22 Och de rättfärdiga behöver inte frukta, ty det är de som inte skall tillintetgöras. Men det är djävulens rike som skall byggas upp bland människobarnen, det rike som grundas bland dem som är i köttet —
  23 ty tiden skall komma med hast då alla akyrkor som byggts för vinnings skull, och alla som byggts för att få makt över köttet, och de som är byggda för att vinna buppskattning i världens ögon, och de som traktar efter köttets begärelser och det som hör världen till och efter att utöva all slags ondska, ja, kort sagt, alla de som tillhör djävulens rike är de som behöver frukta och darra och cbäva. Det är de som måste föras ned i stoftet. Det är de som måste dförtäras som stubb. Och detta är enligt profetens ord.
  24 Och med hast kommer tiden då de rättfärdiga måste föras samman som akalvar i båset, och Israels Helige måste regera i herradöme och makt och kraft och stor härlighet.
  25 Och han asamlar in sina barn från jordens fyra hörn, och han räknar sina får och de känner honom. Och det skall bli en hjord och en bherde, och han skall föda sina får och i honom skall de finna cbete.
  26 Och tack vare hans folks rättfärdighet har aSatan ingen makt. Därför kan han inte släppas lös på bmånga år, ty han har ingen makt över folkets hjärtan, ty de lever i rättfärdighet, och Israels Helige cregerar.
  27 Och se, nu säger jag, Nephi, till er att allt detta måste ske i köttet.
  28 Men se, alla nationer, släkter, tungomål och folk skall bo tryggt i Israels Helige om så är att ade omvänder sig.
  29 Och nu slutar jag, Nephi, ty jag törs för närvarande inte tala mer om dessa ting.
  30 Därför önskar jag, mina bröder, att ni betänker att det som har skrivits på aplåtarna av mässing är sant. Och de vittnar om att människan måste lyda Guds befallningar.
  31 Därmed skall ni inte tro att jag och min far är de enda som har vittnat och även undervisat om detta. Om ni därför lyder abefallningarna och håller ut intill änden, skall ni bli frälsta på den yttersta dagen. Och så är det. Amen.