LÄRAN OCH FÖRBUNDEN
I JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA
INNEHÅLLER UPPENBARELSER SOM GAVS TILL PROFETEN JOSEPH SMITH
MED NÅGRA TILLÄGG AV HANS EFTERFÖLJARE I KYRKANS PRESIDENTSKAP
I JESU KRISTI KYRKA AV SISTA DAGARS HELIGA
INNEHÅLLER UPPENBARELSER SOM GAVS TILL PROFETEN JOSEPH SMITH
MED NÅGRA TILLÄGG AV HANS EFTERFÖLJARE I KYRKANS PRESIDENTSKAP 
 
INLEDNING
 
Läran och förbunden är en samling gudomliga uppenbarelser och inspirerade tillkännagivanden som givits för att upprätta och styra Guds rike på jorden i de sista dagarna. Även om de flesta kapitlen är riktade till medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är budskapen, varningarna och förmaningarna till nytta för hela mänskligheten och innehåller en inbjudan till alla människor överallt att höra Herren Jesu Kristi röst, som talar till dem för deras timliga välbefinnande och deras eviga frälsnings skull.
 
De flesta uppenbarelserna i denna samling togs emot genom Joseph Smith den yngre, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas första profet och president. Andra kom genom några av hans efterföljare i presidentskapet (se överskrifterna till kapitel 135, 136 och 138 samt Officiella tillkännagivanden 1 och 2).
 
Boken Läran och förbunden är ett av kyrkans standardverk tillsammans med Bibeln, Mormons bok och Den kostbara pärlan. Läran och förbunden är emellertid unik eftersom den inte är en översättning från ett forntida dokument, utan är av nutida ursprung och gavs av Gud genom hans utvalda profeter för att återställa hans heliga verk och upprätta Guds rike på jorden i dessa dagar. I uppenbarelserna hör man Herren Jesu Kristi milda men bestämda röst då han på nytt talar i tidernas fullbordans utdelning, och det verk som påbörjas häri är en förberedelse för hans andra ankomst, som uppfyllelse av och i samklang med alla de heliga profeternas ord sedan världens begynnelse.
 
Joseph Smith den yngre föddes den 23 december 1805 i Sharon i Windsor County i Vermont. I unga år flyttade han med sin familj till Manchester i västra New York. Det var medan han bodde i närheten av Manchester på våren 1820, när han var fjorton år gammal, som han mottog sin första syn, i vilken han besöktes personligen av Gud, den evige Fadern, och hans Son Jesus Kristus. I denna syn fick han veta att Jesu Kristi sanna kyrka, som upprättats under Nya testamentets tid och som förvaltat evangeliets fullhet, inte längre fanns på jorden. Andra gudomliga manifestationer följde under vilka han undervisades av många änglar. Man visade för honom att Gud hade ett speciellt verk åt honom att utföra på jorden samt att Jesu Kristi kyrka genom honom skulle återupprättas på jorden.
 
En tid senare kunde Joseph Smith med gudomlig hjälp översätta och ge ut Mormons bok. Vid samma tid, i maj 1829, ordinerades han och Oliver Cowdery till det aronska prästadömet av Johannes Döparen (se L&F 13), och strax därefter ordinerades de även till det melkisedekska prästadömet av de forna apostlarna Petrus, Jakob och Johannes (L&F 27:12). Andra ordinationer följde genom vilka prästadömets nycklar förlänades dem av Mose, Elia, Elias och många forntida profeter (L&F 110; 128:18, 21). Dessa ordinationer innebar i själva verket en återställelse av gudomlig myndighet till människan på jorden. Den 6 april 1830 organiserade profeten Joseph Smith under himmelsk ledning kyrkan och sålunda är Jesu Kristi sanna kyrka åter verksam som institution bland människorna med myndighet att undervisa om evangeliet och att betjäna i frälsningens förrättningar. (Se Den kostbara pärlan, Joseph Smith — Historien 1:1–75; L&F 20.)
 
Dessa heliga uppenbarelser togs emot som svar på böner då behoven var stora, och föranleddes av verkliga situationer med verkliga personer inblandade. Profeten och hans medarbetare sökte gudomlig ledning, och dessa uppenbarelser intygar att de erhöll den. I uppenbarelserna ser man återställelsen och utvecklingen av Jesu Kristi evangelium samt inledningen av tidernas fullbordans utdelning. Kyrkans flytt västerut från New York och Pennsylvania till Ohio, till Missouri, till Illinois och slutligen till Great Basin i västra Amerika, och de heligas väldiga kamp i ansträngningarna att bygga upp Sion på jorden i vår tid, framgår också av dessa uppenbarelser.
 
Flera av de första kapitlen gäller frågor beträffande översättningen och utgivningen av Mormons bok (se kapitlen 3, 5, 10, 17 och 19). En del senare kapitel återspeglar profeten Joseph Smiths arbete med en inspirerad översättning av Bibeln, under vilket många av de viktiga doktrinära kapitlen togs emot (se till exempel kapitlen 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 och 132, som alla har direkt samband med bibelöversättningen).
 
I uppenbarelserna framläggs evangeliets lärosatser med förklaringar till sådana grundläggande frågor som Gudomens natur, människans ursprung, Satans existens, jordelivets ändamål, nödvändigheten av lydnad, behovet av omvändelse, den Helige Andens sätt att verka, de förordningar och förrättningar som rör frälsningen, jordens bestämmelse, människans framtida tillstånd efter uppståndelsen och domen, äktenskapets eviga bestånd och familjens eviga natur. Likaså framgår den gradvisa utvecklingen av kyrkans administrativa struktur med kallelsen av biskopar, första presidentskapet, de tolvs råd och de sjuttio samt upprättandet av andra presiderande ämbeten och kvorum. Slutligen gör det vittnesbörd som ges om Jesus Kristus — hans gudomlighet, hans majestät, hans fullkomlighet, hans kärlek och hans återlösande kraft — att denna bok är av mycket stort värde för den mänskliga familjen och mer värd än jordens alla rikedomar.
 
Ett antal av uppenbarelserna gavs ut i Zion (Independence) i Missouri år 1833 under titeln A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ (En befallningarnas bok för styrandet av Kristi kyrka). Om denna utgåva bar kyrkans äldste högtidligt vittnesbörd att Herren hade vittnat för deras själar att dessa uppenbarelser var sanna. Då Herren fortsatte tala till sina tjänare, gavs två år senare en utökad samling ut i Kirtland i Ohio under titeln Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints (Läran och förbunden i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga). Till denna utgåva år 1835 bifogades de tolv apostlarnas skriftliga vittnesbörd som här följer.
 
DE TOLV APOSTLARNAS VITTNESBÖRD OM BOKEN LÄRAN OCH FÖRBUNDENS ÄKTHET  
Vittnenas vittnesbörd om boken med Herrens befallningar, vilka befallningar han gav till sin kyrka genom Joseph Smith den yngre, som genom kyrkans röst utsågs i denna avsikt.
 
Vi känner att vi vill bära vittnesbörd för alla världens människor, för varje levande varelse på jordens yta, att Herren har vittnat för våra själar, genom den Helige Anden som utgjutits över oss, att dessa befallningar gavs genom Guds inspiration och är till nytta för alla människor samt att de verkligen är sanna.
 
Vi ger detta vittnesbörd till hela världen med Herren som vår hjälpare, och det är genom Gud Faderns och hans Sons Jesu Kristi nåd som vi tillåts ha denna förmån att bära detta vittnesbörd för världen, vilket vi gläder oss storligen över, och vi ber alltid till Herren att människornas barn kan få nytta därav.
 
Namnen på de tolv var:
Thomas B Marsh
David W Patten
Brigham Young
Heber C Kimball
Orson Hyde
Wm E McLellin
Parley P Pratt
Luke S Johnson
William Smith
Orson Pratt
John F Boynton
Lyman E Johnson
 
I senare upplagor av Läran och förbunden har ytterligare uppenbarelser och andra upptecknade handlingar tillagts så som de togs emot och som de antogs av kyrkans behöriga församlingar eller konferenser.
 
Från och med 1835 års upplaga ingick också sju teologiska lektioner. Dessa kallades Lectures on Faith (Föredrag över tron). Dessa hade utarbetats för att användas i profeternas skola i Kirtland i Ohio från 1834 till 1835. Även om dessa föreläsningar är värdefulla för lärdom och undervisning, togs de bort ur Läran och förbunden från och med 1921 års upplaga eftersom de inte gavs eller framlades som uppenbarelser till hela kyrkan.
 
Det är uppenbart att en del felaktigheter har funnits kvar i tidigare upplagor som givits ut på engelska, särskilt i kapitelöverskrifternas historiska delar. Därför innehåller denna upplaga rättelser av datum och namn på platser samt även en del andra mindre rättelser när detta ansetts berättigat. Dessa förändringar har gjorts för att göra texten likformig med de historiska dokumenten. Annat speciellt kännetecknande för denna senaste upplaga är förbättrade tvärhänvisningar, kapitelöverskrifter och sammanfattningar som alla är avsedda att hjälpa läsarna förstå och glädjas åt Herrens budskap så som det är givet i Läran och förbunden.
 
Kapitelinledningarna i Läran och förbunden innehåller hänvisningar till History of the Church (Kyrkans historia). History of the Church är en historisk redogörelse i sju band över Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga från 1820 till och med 1848. Eftersom dessa band inte har översatts och endast är tillgängliga på engelska syftar källhänvisningarna på den engelska History of the Church i kapitelinledningarna i denna upplaga av Läran och förbunden.