Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 2 augusti 1833 (History of the Church, 1:400–402). Denna uppenbarelse handlar speciellt om de heligas angelägenheter i Sion i Jackson County i Missouri, och var ett svar på profetens begäran om Herrens vägledning. Kyrkans medlemmar i Missouri var vid denna tid utsatta för svåra förföljelser och hade den 23 juli 1833 tvingats att underteckna en överenskommelse om att lämna Jackson County.
 
1–2: Många av de heliga i Sion (i Jackson County i Missouri) välsignas för sin trofasthet; 3–5: Parley P Pratt lovordas för sitt arbete i skolan i Sion; 6–9: De som håller sina förbund godtas av Herren; 10–17: Ett hus skall uppföras i Sion vari de renhjärtade skall se Gud; 18–21: Sion är de renhjärtade; 22–28: Sion skall undkomma Herrens gissel om hon är trofast.
 
  1 SANNERLIGEN säger jag er, mina vänner: Jag talar till er med min röst, ja, min Andes röst, så att jag kan visa er min vilja angående era bröder i aSions land, av vilka många är uppriktigt ödmjuka och flitigt strävar efter att lära visdom och finna sanning.
  2 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Välsignade är dessa, ty de skall få. Ty jag Herren visar barmhärtighet mot alla de aödmjuka och mot alla som jag vill, så att jag kan vara rättfärdigad när jag för fram dem till domen.
  3 Se, jag säger er angående skolan i Sion: Jag, Herren, finner behag i att det skall finnas en askola i Sion, och även i min tjänare bParley P Pratt, ty han förblir i mig.
  4 Och om han fortsätter att förbli i mig skall han fortsätta att presidera över skolan i Sions land, tills jag ger honom andra befallningar.
  5 Och jag skall välsigna honom med en mångfald välsignelser så att han kan förklara skrifterna och hemligheterna till uppbyggelse för skolan och kyrkan i Sion.
  6 Och mot skolans övriga är jag, Herren, villig att visa barmhärtighet. Dock finns det sådana som måste atuktas, och deras gärningar skall göras kända.
  7 aYxan är satt till roten på träden, och varje träd som inte bär god bfrukt skall huggas ned och kastas i elden. Jag, Herren, har talat detta.
  8 Sannerligen säger jag er: Alla bland dem som vet att deras ahjärtan är buppriktiga och förkrossade, och att deras ande är botfärdig, och är cvilliga att hålla sina förbund genom doffer, ja, varje offer som jag, Herren, skall kräva, de egodtas av mig.
  9 Ty jag, Herren, skall få dem att bära frukt som ett mycket fruktbart träd som är planterat i ett bördigt land vid en klar ström och som bär mycket dyrbar frukt.
  10 Sannerligen säger jag er att det är min vilja att ett ahus skall uppföras åt mig i Sions land, efter det bmönster som jag har givit er.
  11 Ja, låt uppföra det raskt och av mitt folks tionde.
  12 Se, detta är det ationde och det offer som jag, Herren, kräver av deras händer, så att ett bhus kan uppföras åt mig för Sions frälsning —
  13 som en plats för atacksägelse för alla heliga och som en plats för undervisning av alla dem som är kallade till tjänandeverket i alla sina olika kallelser och ämbeten,
  14 så att de kan fulländas i ainsikten om sin andliga verksamhet, i teori, i princip och i lära, i allt som rör bGuds rike på jorden, vars rikes cnycklar har förlänats er.
  15 Och om mitt folk uppför ett hus åt mig i Herrens namn och inte tillåter något aorent komma dit in så att det förorenas, skall min bhärlighet vila däröver,
  16 ja, och min anärvaro skall vara där ty jag skall komma dit in, och alla de brenhjärtade som kommer dit in skall se Gud.
  17 Men om det förorenas skall jag inte komma dit in och min härlighet skall inte vara där, ty jag kommer inte in i oheliga tempel.
  18 Och se, om nu Sion gör detta skall hon ha aframgång och breda ut sig och bli mycket härlig, mycket mäktig och mycket fruktansvärd,
  19 och ajordens nationer skall ära henne och säga: bSion är förvisso vår Guds stad, och förvisso kan inte Sion falla, inte heller flyttas från sin plats, ty Gud är där och Herrens hand är där,
  20 och han har svurit vid sin makts kraft att vara hennes frälsning och hennes höga atorn.
  21 Därför, sannerligen så säger Herren: Låt Sion glädja sig, ty detta är aSionDE RENHJÄRTADE. Låt därför Sion glädja sig, medan alla de ogudaktiga skall sörja.
  22 Ty se och ge akt, ahämnden kommer raskt över de gudlösa som virvelvinden, och vem skall undkomma den?
  23 Herrens agissel skall fara fram om natten och om dagen, och ryktet därom skall förfära alla människor. Ja, det skall inte hejdas förrän Herren kommer,
  24 ty Herrens förbittring är upptänd över deras avskyvärdheter och alla deras ogudaktiga gärningar.
  25 Dock skall Sion aundkomma om hon vinnlägger sig om att göra allt vad jag har befallt henne.
  26 Men om hon inte vinnlägger sig om att göra allt vad jag har befallt henne, skall jag i enlighet med alla hennes gärningar ahemsöka henne med svåra lidanden, med bpest, med farsoter, med svärd, med chämnd och med dförtärande eld.
  27 Låt det dock läsas upp denna enda gång för hennes öron att jag, Herren, har godtagit hennes offer, och om hon inte syndar mera skall ainget av detta drabba henne,
  28 och jag skall avälsigna henne med välsignelser och mångfaldiga en mångfald välsignelser över henne och över hennes släktled i evigheters evighet, säger Herren er Gud. Amen.