Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 4 juni 1833. Den visar hur Sions stavs stad skall organiseras och gavs som ett mönster för de heliga i Kirtland (History of the Church, 1:352–353). Detta hände vid en konferens för högpräster, och huvudämnet som behandlades var hur man skulle förfara med vissa landområden, kända som Frenchgården, som kyrkan ägde i närheten av Kirtland. Eftersom konferensen inte kunde komma överens om vem som skulle ta hand om gården, kom alla överens om att fråga Herren om detta.
 
1: Sions stav i Kirtland skall göras stark; 2–5: Biskopen skall dela ut arvedelar till de heliga; 6–9: John Johnson skall bli medlem i den förenade orden.
 
  1 SE, jag säger er: Häri är visdom, varigenom ni kan veta hur ni skall agera i denna sak, ty jag finner det nödvändigt att denna astav som jag har satt att ge styrka åt Sion, skall göras stark.
  2 Låt därför min tjänare Newel K Whitney ta hand om den plats som ni har nämnt, och på vilken jag ämnar uppföra mitt heliga hus.
  3 Och låt vidare dela upp den i tomter enligt er visdom, till nytta för dem som söker arvedelar, så som det skall beslutas i råd bland er.
  4 Se därför till att ni tar hand om denna sak, och om den del som behövs för att bli till nytta för min aorden, i avsikt att föra ut mitt ord till människobarnen.
  5 Ty se, sannerligen säger jag er: Jag finner det högst nödvändigt att mitt ord går ut till människobarnen, i avsikt att blidka människobarnens hjärtan för er skull. Ske alltså. Amen.
  6 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Jag finner det vist och nödvändigt att min tjänare John Johnson, vars offer jag har antagit och vars böner jag har hört, åt vilken jag gav löfte om evigt liv i den mån han härefter håller mina bud,
  7 ty han är en ättling till aJosef och har del i välsignelserna enligt det löfte som gavs till hans fäder.
  8 Sannerligen säger jag er: Jag finner det lämpligt att han blir medlem i min orden, så att han kan hjälpa till att föra ut mitt ord till människobarnen.
  9 Därför skall ni ordinera honom till denna välsignelse, och han skall flitigt söka avveckla inteckningar som vilar på det hus som ni har nämnt, så att han kan bo däri. Ske alltså. Amen.