Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 6 maj 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon och Jared Carter utses att utgöra kyrkans byggnadskommitté.
 
1–9: Herren ger en befallning rörande uppförandet av ett hus för presidentskapets arbete; 10–12: Ett tryckeri skall byggas; 13–17: Vissa arvedelar tilldelas.
 
  1 OCH vidare: Sannerligen säger jag er, mina avänner: Jag ger er en befallning att ni skall påbörja arbetet med att utstaka och göra förberedelser för att lägga en början och en grund till Sions bstavs stad här i Kirtlands landområde, och börja med mitt hus.
  2 Och se, det måste göras enligt det amönster som jag har givit er.
  3 Och låt den första tomten åt söder invigas åt mig, för uppförandet av ett hus åt presidentskapet där apresidentskapet kan arbeta och ta emot uppenbarelser och där de kan utföra sitt tjänandeverk i allt som rör kyrkan och riket.
  4 Sannerligen säger jag er att det skall byggas femtiofem gånger sextiofem fot på bredden och på längden invändigt.
  5 Och det skall ha ett nedre plan och ett högre plan, efter det mönster som skall ges er härefter.
  6 Och det skall invigas åt Herren från dess grund enligt prästadömets ordning och efter det mönster som skall ges er härefter.
  7 Och det skall invigas åt Herren uteslutande för presidentskapets arbete.
  8 Och ni skall inte tillåta något aorent att komma in däri, och min bhärlighet skall vara där och min närvaro skall vara där.
  9 Men om något aorent kommer in däri skall min härlighet inte vara där, och min närvaro skall inte komma in däri.
  10 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Den andra tomten åt söder skall invigas åt mig till att uppföra ett hus åt mig, till arbetet med att atrycka böversättningen av mina heliga skrifter och allt som jag befaller er.
  11 Och det skall vara femtiofem gånger sextiofem fot på bredden och på längden invändigt, och det skall ha ett lägre och ett högre plan.
  12 Och detta hus skall från grunden uteslutande invigas åt Herren till arbetet med tryckningen av allt som jag befaller er, och till att vara heligt, obefläckat och i allt efter det mönster som skall ges er.
  13 Och på den tredje tomten skall min tjänare Hyrum Smith få sin arvedel.
  14 Och på den första och den andra tomten åt norr skall mina tjänare Reynolds Cahoon och Jared Carter få sina arvedelar,
  15 så att de kan utföra det verk som jag har utsett åt dem, ja, att utgöra en kommitté som skall uppföra mina hus enligt den befallning som jag, Herren Gud, har givit er.
  16 Dessa två hus skall inte byggas förrän jag ger er en befallning rörande dem.
  17 Och nu ger jag er inte mer denna gång. Amen.