Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 22 och 23 september 1832 (History of the Church, 1:286–295). Under september månad hade äldster börjat återvända från sina missioner i de östra staterna och avge rapport om sitt arbete. Det var medan de var samlade i denna glädjens tid som följande budskap togs emot. Profeten kallade det en uppenbarelse om prästadömet.
 
1–5: Nya Jerusalem och templet kommer att byggas i Missouri; 6–17: Prästadömslinjen från Mose till Adam anges; 18–25: Det större prästadömet innehar nyckeln till kunskapen om Gud; 26–32: Det lägre prästadömet innehar nyckeln till änglars betjäning och till det förberedande evangeliet; 33–44: Människorna uppnår evigt liv genom prästadömets ed och förbund; 45–53: Kristi Ande upplyser människor, och världen ligger i synd; 54–61: De heliga måste vittna om det som de har fått; 62–76: De skall predika evangeliet, och tecken skall följa; 77–91: Äldster skall gå ut utan börs eller väska, och Herren skall sörja för deras behov; 92–97: Plågor och förbannelser väntar dem som förkastar evangeliet; 98–102: Den nya sången om Sions återlösning; 103–110: Låt var och en verka i sitt eget ämbete och arbeta i sin egen kallelse; 111–120: Herrens tjänare skall kungöra förödelsens avskyvärdhet i de sista dagarna.
 
  1 EN uppenbarelse från Jesus Kristus till hans tjänare Joseph Smith den yngre och sex äldster, då de förenade sina hjärtan och ahöjde sina röster till höjden,
  2 ja, Herrens ord rörande sin kyrka, upprättad i de sista dagarna för hans folks aåterställelse, så som han har talat genom sina bprofeters mun, och för hans cheligas insamling så att de kan stå på dSions berg, som skall bli staden eNya Jerusalem.
  3 Den stad som skall byggas med början på atempelplatsen, vilken Herrens finger har utsett i delstaten Missouris västra gränsområden och som är invigd av Joseph Smith den yngres hand och av andra i vilka Herren fann gott behag.
  4 Detta är förvisso Herrens ord, att staden Nya aJerusalem skall byggas genom de heligas insamling, med början på denna plats, ja, på platsen för btemplet, det tempel som skall uppföras i detta släktled.
  5 Ty sannerligen, detta släktled skall inte helt dö bort förrän ett hus skall byggas åt Herren, och en sky skall vila på det, en sky som skall vara Herrens egen ahärlighet som skall fylla huset.
  6 Och Moses söner — i enlighet med det heliga prästadöme som han tog emot under aJetros, sin svärfars, bhand,
  7 och Jetro tog emot det under Kalebs hand,
  8 och Kaleb tog emot det under Elihus hand,
  9 och Elihu under Jeremias hand,
  10 och Jeremia under Gads hand,
  11 och Gad under Esaias hand,
  12 och Esaias tog emot det under Guds hand.
  13 Även Esaias levde på Abrahams tid och blev välsignad av honom —
  14 denne aAbraham som tog emot prästadömet av bMelkisedek, som tog emot det av sina fäders släktlinje, ända till cNoa,
  15 och från Noa till aEnok genom deras fäders släktlinje,
  16 och från Enok till aAbel, som dräptes som följd av sin broders bsammansvärjning och som cmottog prästadömet på Guds befallning av sin far dAdam, som var den första människan —
  17 vilket aprästadöme fortsätter i Guds kyrka i alla släktled och är utan dagars begynnelse och års ände.
  18 Och Herren stadfäste ett aprästadöme även på bAron och hans avkomlingar genom alla deras släktled, vilket prästadöme även fortsätter och cförblir för evigt tillsammans med det prästadöme som är enligt Guds heligaste orden.
  19 Och detta större prästadöme förvaltar evangeliet och innehar nyckeln till rikets ahemligheter, ja, nyckeln till bkunskapen om Gud.
  20 Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess aförordningar.
  21 Och utan dess förordningar och prästadömets amyndighet är gudaktighetens kraft inte uppenbar för människor i köttet,
  22 ty utan detta kan ingen amänniska se Guds, ja Faderns, ansikte och leva.
  23 Detta undervisade aMose tydligt Israels barn om i öknen och försökte flitigt bheliggöra folket, så att de skulle kunna cskåda Guds ansikte,
  24 men de aförhärdade sina hjärtan och kunde inte uthärda hans närvaro. Därför svor Herren i sin bvrede, ty hans vrede var upptänd mot dem, att de inte skulle få ckomma in i hans vila medan de var i öknen, den vila som utgör hans härlighets fullhet.
  25 Därför tog han aMose från deras mitt, och även det heliga bprästadömet,
  26 och det lägre aprästadömet fortsatte, det prästadöme som innehar bnyckeln till änglars cbetjäning och det förberedande evangeliet,
  27 det evangelium som är evangeliet om aomvändelse och om bdop och syndernas cförlåtelse, och de dköttsliga budens elag, som Herren i sin vrede lät kvarstå i Arons hus bland Israels barn intill fJohannes, som Gud uppreste och som var guppfylld av den Helige Anden ända från moderlivet.
  28 Ty han döptes medan han ännu var i sin barndom, och ordinerades när han var åtta dagar gammal av Guds ängel till makten att omstörta judarnas rike och att agöra Herrens väg rak inför hans folks åsyn och att bereda dem för Herrens ankomst, i vars hand ball makt är given.
  29 Och vidare: Äldstens och biskopens ämbeten är nödvändiga atillägg till det höga prästadömet.
  30 Och vidare: Lärarens och diakonens ämbeten är nödvändiga tillägg till det lägre prästadömet, det prästadöme som stadfästes på Aron och hans söner.
  31 Därför, som jag sade angående Moses söner — ty Moses söner och även Arons söner skall offra ett godtagbart aoffer och offergåvor i Herrens hus, det hus som skall byggas åt Herren i detta släkted och på den invigda bplats som jag har bestämt —
  32 och Moses och Arons söner skall fyllas med Herrens ahärlighetbSions berg i Herrens hus. Deras söner är ni och även många som jag har kallat och sänt ut för att bygga upp min ckyrka.
  33 Ty de som är atrofasta och får dessa båda bprästadömen varom jag talat, och som ärar sin kallelse, blir cheliggjorda genom Anden till sina kroppars förnyelse.
  34 De blir Moses och Arons söner och aAbrahams bavkomlingar och kyrkan och riket och Guds cutvalda.
  35 Och vidare: Alla de som tar emot detta prästadöme tar emot mig, säger Herren,
  36 ty den som tar emot mina tjänare atar emot mig,
  37 och den som atar emot mig tar emot min Fader,
  38 och den som tar emot min Fader tar emot min Faders rike. Därför skall aallt vad min Fader har ges åt honom.
  39 Och detta är i enlighet med den aed och det förbund som tillhör prästadömet.
  40 Alla de som tar emot prästadömet tar därför emot min Faders ed och förbund, vilka han inte kan bryta, inte heller kan de upphävas.
  41 Men den som abryter detta förbund sedan han har tagit emot det och vänder sig helt och hållet därifrån skall binte få syndernas förlåtelse vare sig i den här världen eller i den kommande världen.
  42 Och ve alla dem som inte kommer till detta prästadöme, som ni har tagit emot och som jag nu med min egen röst från himlarna stadfäster på er som är närvarande denna dag. Och jag har till och med givit de himmelska härskarorna och mina aänglar befallning om er.
  43 Och nu ger jag er budet att ni skall ta er tillvara och ge noga aakt på det eviga livets ord.
  44 Ty ni skall aleva av varje ord som utgår från Guds mun.
  45 Ty Herrens aord är sanning, och allt som är bsanning är ljus, och allt som är ljus är Ande, ja, Jesu Kristi Ande.
  46 Och Anden ger aljus åt bvarje människa som kommer till världen, och Anden upplyser varje människa i hela världen som hörsammar Andens röst.
  47 Och alla som hörsammar Andens röst kommer till Gud, ja, Fadern.
  48 Och Fadern aundervisar honom om det bförbund som han har förnyat och stadfäst på er, som är stadfäst på er för er skull, och inte bara för er skull utan för hela världens skull.
  49 Och hela avärlden ligger i synd och stönar under bmörker och under syndens träldom.
  50 Och eftersom de inte kommer till mig kan ni härigenom veta att de är under asyndens bträldom.
  51 Ty den som inte kommer till mig är under syndens träldom.
  52 Och den som inte tar emot min röst är inte bekant med amin röst och är inte av mig.
  53 Och härigenom kan ni skilja de rättfärdiga från de ogudaktiga och veta att hela avärlden redan nu bstönar under csynd och mörker.
  54 Och era sinnen har i gångna tider varit förmörkade på grund av aotro och för att ni har ringaktat det som ni har tagit emot.
  55 Denna afåfänga och otro har bragt hela kyrkan under fördömelse.
  56 Och denna fördömelse vilar över Sions barn, ja, alla.
  57 Och de skall förbli under denna fördömelse tills de omvänder sig och kommer ihåg det nya aförbundet, det vill säga bMormons bok och de ctidigare befallningar som jag har givit dem, inte bara för att tala om, utan för att dhandla enligt det som jag har skrivit —
  58 så att de kan bära frukt som är värdig deras Faders rike. Annars återstår det att utgjuta ett gissel och en dom över Sions barn.
  59 Ty skall rikets barn vanhelga mitt heliga land? Sannerligen säger jag er: Nej.
  60 Sannerligen, sannerligen säger jag er som nu hör mina aord, vilka är min röst: Välsignade är ni i den mån ni tar emot dessa ting,
  61 ty jag skall aförlåta er era synder med denna befallning att ni skall förbli ståndaktiga i era sinnen i bhögtidligt allvar och i bönens anda, i att bära vittnesbörd för hela världen om det som meddelas er.
  62 a därför ut i hela världen, och till alla de platser ni inte kan gå skall ni sända ert vittnesbörd, så att vittnesbördet kan utgå från er till varje levande varelse i hela världen.
  63 Och det som jag sade till mina apostlar det säger jag även till er, ty ni är mina aapostlar, ja, Guds högpräster. Ni är de som min Fader har bgivit mig. Ni är mina cvänner.
  64 Därför säger jag åter till er som jag sade till mina apostlar, att varje asjäl som btror på era ord och döps med vatten till syndernas cförlåtelse, skall få den dHelige Anden.
  65 Och dessa atecken skall följa dem som tror:
  66 I mitt namn skall de göra många underbara agärningar,
  67 i mitt anamn skall de driva ut djävlar,
  68 i mitt namn skall de ahela de sjuka,
  69 i mitt namn skall de öppna de blindas ögon och upplåta de dövas öron,
  70 och den stummes tunga skall tala,
  71 och om någon ger dem agift skall det inte skada dem,
  72 och en orms gift skall inte ha förmåga att skada dem.
  73 Men jag ger dem en befallning att de inte skall aberömma sig av dessa ting, inte heller tala om dem inför världen, ty detta är givet er till er nytta och frälsning.
  74 Sannerligen, sannerligen säger jag er: De som inte tror på era ord och inte adöps i vatten i mitt namn till sina synders förlåtelse, så att de kan få den Helige Anden, skall bli bfördömda och skall inte komma in i min Faders rike, där min Fader och jag är.
  75 Och denna uppenbarelse till er och denna befallning till hela världen är i kraft från denna stund, och evangeliet går till alla som inte har tagit emot det.
  76 Men sannerligen säger jag till alla dem åt vilka riket har givits: Av er måste det predikas för dem, så att de omvänder sig från sina tidigare onda gärningar. Ty de skall tillrättavisas för sina onda hjärtans otro, och era bröder i Sion för sitt uppror mot er när jag sände er.
  77 Och vidare säger jag er, mina vänner, ty härefter skall jag kalla er vänner: Det är nödvändigt att jag ger er denna befallning så att ni blir som mina vänner i de dagar då jag var tillsammans med dem och gick omkring och predikade evangeliet i min kraft,
  78 ty jag lät dem inte ha någon abörs eller väska, inte heller två rockar.
  79 Se, jag sänder er ut för att pröva världen, och arbetaren är värd sin alön.
  80 Och den som går ut och apredikar detta bevangelium om riket, och inte underlåter att fortsätta vara trofast i allt, skall inte förtröttas i sitt sinne, inte heller förmörkas, inte heller i sin kropp, sina lemmar eller leder. Och inte ett chårstrå på hans huvud skall falla till marken obemärkt. Och de skall inte hungra, inte heller törsta.
  81 Gör er därför inga abekymmer för morgondagen, för vad ni skall äta eller vad ni skall dricka eller vad ni skall klä er med.
  82 Ty tänk på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte, inte heller spinner de. Och världens riken i all sin härlighet är inte klädda som en av dem.
  83 Ty er aFader som är i himlen bvet att ni behöver allt detta.
  84 Låt därför morgondagen abekymra sig för det som hör den till.
  85 Bekymra er inte heller i förväg för avad ni skall säga, utan bsamla ständigt livets ord i era sinnen, och det skall i samma stund bli cgivet er den del som skall tilldelas var och en.
  86 Låt därför ingen bland er som går ut för att predika detta evangelium om riket från denna stund ta med sig börs eller väska, ty denna befallning gäller alla de atrofasta som av Gud kallats att tjäna i kyrkan.
  87 Se, jag asänder ut er för att tillrättavisa världen för alla deras orättfärdiga gärningars skull och för att undervisa dem om den dom som skall komma.
  88 Och den som atar emot er, hos honom skall även jag vara, ty jag skall gå framför ert ansikte. Jag skall vara på er högra sida och på er vänstra, och min Ande skall vara i era hjärtan och mina bänglar runtomkring er för att upprätthålla er.
  89 Den som tar emot er tar emot mig, och densamme skall föda er och klä er och ge er pengar.
  90 Och den som föder er eller klär er eller ger er pengar skall på intet sätt amista sin lön.
  91 Och den som inte gör detta är inte min lärjunge. Härigenom kan ni känna igen amina lärjungar.
  92 Gå bort från den som inte tar emot er, ensamma och för er själva, och arena era fötter, ja, i vatten, rent vatten, både i hetta och i kyla, och vittna därom för er Fader som är i himlen, och vänd inte tillbaka till den människan.
  93 Och gör på samma sätt i vilken by eller stad ni än kommer in i.
  94 Men sök flitigt och håll inte tillbaka, och ve det hus eller den by eller stad som förkastar er eller era ord eller ert vittnesbörd om mig.
  95 Åter säger jag: Ve det hus eller den by eller stad som förkastar er eller era ord eller ert vittnesbörd om mig,
  96 ty jag, den aAllsmäktige, har lagt min händer på nationerna för att bgissla dem för deras cogudaktighets skull.
  97 Och plågor skall gå ut, och de skall inte tas bort från jorden förrän jag har fullbordat mitt verk, vilket skall apåskyndas i rättfärdighet —
  98 tills alla som är kvar känner mig, ja, från den minste till den störste, och fylls av kunskapen om Herren och aser med egna ögon, och upphäver sin röst och med en röst bsjunger denna nya sång och säger:
  99 Herren har återupprättat Sion, Herren har aåterlöst sitt folk, bIsrael, enligt hans cnåds dutkorelse, som ägde rum genom deras fäders tro och eförbund.
  100 Herren har återlöst sitt folk, och Satan är abunden, och tid finns ej längre. Herren har samlat allt till bett. Herren har hämtat ned cSion ovanifrån. Herren har dhämtat upp Sion nedanifrån.
  101 aJorden har haft födslovåndor och frambragt sin styrka, och sanningen har grundlagts i hennes inre. Och himlarna har smålett mot henne, och hon är klädd i sin Guds bhärlighet, ty han står mitt ibland sitt folk.
  102 Härlighet och ära och makt och välde tillräknas vår Gud, ty han är full av abarmhärtighet, rättvisa, nåd och sanning och bfrid i evigheters evighet. Amen.
  103 Och vidare: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Det är nödvändigt att var och en som går ut för att förkunna mitt eviga evangelium, i den mån de har familjer och tar emot pengar som gåva, skickar dessa till dem eller använder dem till nytta för dem på det sätt som Herren skall visa dem, ty så synes det mig gott.
  104 Och låt alla de som inte har familj och som får apengar, skicka dessa till biskopen i Sion eller till biskopen i Ohio, så att de kan helgas till frambringandet av uppenbarelserna och till tryckningen av dem och till upprättandet av Sion.
  105 Och om någon ger någon av er en rock eller en kostym, så ta den gamla och ge den åt de afattiga och fortsätt glada er resa.
  106 Och om någon bland er är stark i Anden, låt honom då ata med sig den som är svag, så att denne kan bli uppbyggd i all bödmjukhet, så att även han kan bli stark.
  107 Ta därför med er dem som är ordinerade till det alägre prästadömet, och sänd dem i förväg att arrangera möten och bereda vägen, och att hålla de möten som ni själva inte kan hålla.
  108 Se, detta är sättet varpå mina apostlar i forna dagar byggde upp min kyrka åt mig.
  109 Låt därför var och en verka i sitt eget ämbete och arbeta i sin egen kallelse, och låt inte huvudet säga till fötterna att det inte behöver fötterna, ty hur skulle kroppen kunna stå utan fötter?
  110 Och även kroppen behöver varje alem, så att alla kan byggas upp tillsammans, så att ordningen kan bevaras fullkomlig.
  111 Och se, ahögprästerna skall resa och även äldsterna och även de lägre bprästerna, men cdiakonerna och dlärarna skall utses till att evaka över kyrkan, att vara kyrkans lokala tjänare.
  112 Och även biskopen, Newel K Whitney, skall resa runtomkring och bland alla församlingarna och uppsöka de fattiga för att asörja för deras behov genom att göra de rika och de högmodiga bödmjuka.
  113 Han bör även anställa ett aombud att ta hand om och sköta hans världsliga angelägenheter så som han bestämmer.
  114 Låt dock biskopen resa till staden New York, och även till staden Albany, och även till staden Boston, och med evangeliets stämma och med hög röst varna människorna i dessa städer för den aförödelse och totala förstörelse som väntar dem om de förkastar det.
  115 Ty om de förkastar det är stunden för deras dom nära, och deras hus skall lämnas aöde åt dem.
  116 Låt honom aförlita sig på mig och han skall inte bkomma på skam, och inte ett chårstrå från hans huvud skall falla till marken obemärkt.
  117 Och sannerligen säger jag er, mina övriga tjänare: Dra ut i era olika kallelser, i den mån som era omständigheter tillåter, till de stora och framstående städerna och byarna, och tillrättavisa världen i rättfärdighet om alla deras orättfärdiga och gudlösa gärningar, och framlägg klart och förståeligt förödelsens styggelse i de sista dagarna.
  118 Ty genom er, säger Herren den Allsmäktige, skall jag aslita sönder deras riken. Jag skall inte bara bskaka jorden utan även stjärnhimlarna skall skälva.
  119 Ty jag, Herren, har sträckt ut min hand för att sätta himlens krafter i rörelse. Ni kan inte se det nu, men ännu en liten tid och ni skall se det och veta att jag är, och att jag skall akomma och bregera med mitt folk.
  120 Jag är aAlfa och Omega, begynnelsen och änden. Amen.