Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Independence i Missouri den 30 april 1832 (History of the Church, 1:269–270). Denna uppenbarelse togs emot när profeten satt i råd med sina bröder.
 
1–4: Kvinnor och barn har anspråk på sina makar och fäder för sitt upphälle; 5–6: Kvinnor och föräldralösa har anspråk på kyrkan för sitt uppehälle.
 
  1 SANNERLIGEN, så säger Herren som tillägg till kyrkans lagar rörande kvinnor och barn, de som tillhör kyrkan och som har amist sina män och fäder:
  2 Kvinnor har aanspråk på sina män för sin försörjning tills deras män tas bort. Och om de inte befinns vara överträdare, skall de få medlemskap i kyrkan.
  3 Och om de inte är trofasta skall de inte få medlemskap i kyrkan. Dock får de stanna kvar på sina arvedelar enligt landets lagar.
  4 Alla abarn har anspråk på sina föräldrar för sin försörjning tills de är myndiga.
  5 Och därefter har de anspråk på kyrkan, eller med andra ord på Herrens aförrådshus, om deras föräldrar inte har så att de kan ge dem arvedelar.
  6 Och förrådshuset skall upprätthållas med det som helgats åt kyrkan, och aänkor och föräldralösa skall försörjas liksom de bfattiga. Amen.