Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith i Jackson County i Missouri den 26 april 1832 (History of the Church, 1:267–269). Detta hände vid ett kyrkans allmänna råd där profeten Joseph Smith upprätthölls som det höga prästadömets president, till vilket ämbete han tidigare hade ordinerats vid en konferens för högpräster, äldster och medlemmar i Amherst i Ohio den 25 januari 1832 (se överskriften till kapitel 75). Tidigare användes ovanliga namn vid publiceringen av denna uppenbarelse för att dölja vilka de nämnda personerna var (se överskriften till kapitel 78).
 
1–4: Där mycket är givet, krävs det mycket; 5–7: Mörker råder i världen; 8–13: Herren är bunden när vi gör vad han säger; 14–18: Sion måste tillta i skönhet och helighet; 19–24: Var och en bör sträva efter det som är till hans nästas fördel.
 
  1 SANNERLIGEN, sannerligen säger jag er, mina tjänare, att i den mån ni har aförlåtit varandra era överträdelser, så förlåter jag, Herren, er.
  2 Dock finns det ibland er de som har syndat oerhört mycket, ja, ni har aalla syndat, men sannerligen säger jag er: Ta härefter er tillvara och avstå från synd, så att inte svåra straffdomar faller över era huvuden.
  3 Ty av den åt vilken amycket är givet bkrävs mycket, och den som csyndar mot det större dljuset skall få den större fördömelsen.
  4 Ni åkallar mitt namn för att få auppenbarelser, och jag ger er dem, och i den mån ni inte håller mina ord som jag ger er blir ni överträdare, och brättvisa och dom är det straff som är bifogat min lag.
  5 Vad jag säger till en, säger jag därför till alla: Var avaksamma, ty bmotståndaren breder ut sina herravälden och cmörker råder,
  6 och Guds vrede är upptänd mot jordens invånare. Och ingen gör gott, ty alla har vikit av från avägen.
  7 Och se, sannerligen säger jag er: Jag, Herren, skall inte ställa er till svars för någon asynd. Gå er väg och synda inte mer. Men till den själ som syndar skall de btidigare synderna återvända, säger Herren er Gud.
  8 Och vidare säger jag er: Jag ger er ett anytt bud, så att ni kan förstå min vilja rörande er.
  9 Eller med andra ord: Jag ger er föreskrifter om hur ni skall ahandla inför mig, så att det kan lända er till frälsning.
  10 Jag, Herren, är abunden när ni gör vad jag säger, men när ni inte gör vad jag säger har ni inget löfte.
  11 Sannerligen säger jag er därför: Det är viktigt för mina tjänare Edward Partridge och Newel K Whitney, A Sidney Gilbert och Sidney Rigdon och min tjänare Joseph Smith och John Whitmer och Oliver Cowdery och W W Phelps och Martin Harris att i sina olika förvaltarskap sluta sig asamman genom en förbindelse och ett förbund, som inte kan brytas genom överträdelse utan att omedelbart följas av straffdomar —
  12 för att handha de fattigas angelägenheter och allting som rör biskopsrådet, både i Sions land och i Kirtlands landområde,
  13 ty jag har i min egen rätta tid helgat Kirtlands landområde till nytta för den Allrahögstes heliga och för en aSions stav.
  14 Ty Sion måste tillta i skönhet och i helighet. Hennes gränser måste utvidgas, hennes stavar måste stärkas. Ja, sannerligen säger jag er: aSion måste stå upp och klä sig i sina bvackra kläder.
  15 Därför ger jag er denna befallning, att ni förbinder er genom detta förbund, och det skall ske i enlighet med Herrens lagar.
  16 Se, även detta är enligt min visdom för ert bästa.
  17 Och ni skall vara ajämlika, eller med andra ord, ni skall göra samma anspråk på ägodelarna för att kunna handha det som hör till ert förvaltarskap, var och en alltefter sina önskemål och sina behov i den mån hans önskemål är rättfärdiga.
  18 Och allt detta är till nytta för den levande Gudens kyrka, så att var och en kan utöka sin atalent, så att var och en kan tillägna sig andra talenter, ja, till och med hundrafalt, för att läggas i Herrens bförrådshus och bli gemensam egendom för hela kyrkan.
  19 Var och en bör sträva efter det som är till hans nästas fördel och göra allt med ablicken endast fäst på Guds ära.
  20 Denna aorden har jag fastställt att vara en evig orden för er och för era efterträdare, i den mån ni inte syndar.
  21 Och den själ som syndar emot detta förbund och förhärdar sitt hjärta mot det, skall behandlas enligt min kyrkas lagar och skall överlämnas åt Satans aslag till återlösningens dag.
  22 Och se, sannerligen säger jag er, och detta är visdom: Skaffa er vänner med hjälp av orättfärdighetens mammon, och de skall inte förgöra er.
  23 Överlåt domen till mig allena ty den är min, och jag skall aåtergälda er. Frid vare med er. Mina välsignelser förblir hos er,
  24 ty ännu är ariket ert och skall så förbli för evigt, om ni inte överger er ståndaktighet. Ske alltså. Amen.