Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Perrysburg i New York den 12 oktober 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Dessa två bröder, som hade varit borta från sina familjer i flera dagar, kände en viss oro för dem.
 
1–4: Joseph och Sidney skall predika evangeliet till frälsning för själar; 5–8: Det skall i samma stund bli dem givet vad de skall säga; 9–12: Sidney skall vara talesman och Joseph skall vara en uppenbarare och mäktig i sitt vittnesbörd; 13–17: Herren skall uppresa ett rent folk, och de lydiga skall bli frälsta.
 
  1 SANNERLIGEN, så säger Herren till er, mina vänner aSidney och bJoseph: Era familjer befinner sig väl. De är i mina händer, och jag skall göra med dem som det synes mig gott, ty i mig är all makt.
  2 Följ därför mig och lyssna till det råd jag skall ge er.
  3 Se och ge akt, jag har många människor på denna plats i områdena runtomkring, och en vid dörr skall öppnas i områdena runtomkring i denna östra del av landet.
  4 Därför har jag, Herren, låtit er komma till denna plats, ty jag fann det nödvändigt för att kunna afrälsa själar.
  5 Därför säger jag er sannerligen: Höj era röster för dessa människor, auttala de tankar som jag skall lägga i era hjärtan, och ni skall inte komma på skam inför människorna,
  6 ty det skall i samma stund, ja, i samma ögonblick, bli er agivet vad ni skall säga.
  7 Dock ger jag er en befallning att vadhelst ni aförkunnar i mitt namn skall ni förkunna med allvar i hjärtat, med bödmjukhetens anda i allt.
  8 Och jag ger er detta löfte att i den mån ni gör detta skall den aHelige Anden utgjutas för att bära vittne om allt vad ni säger.
  9 Och jag finner det nödvändigt att du, min tjänare Sidney, skall vara en atalesman inför detta folk. Ja, jag skall förvisso ordinera dig till denna kallelse, ja, att vara en talesman för min tjänare Joseph.
  10 Och jag skall ge honom kraft att vara mäktig i sitt avittnesbörd.
  11 Och jag skall ge dig kraft att vara amäktig i att förklara alla de heliga skrifterna så att du kan vara en talesman för honom, och han skall vara en buppenbarare för dig så att du med visshet kan känna till allt som rör mitt rike på jorden.
  12 Fortsätt därför er resa och låt era hjärtan glädjas, ty se och ge akt, jag är med er ända till slutet.
  13 Och nu ger jag er ett ord angående aSion: Sion skall båterlösas, även om hon tuktas för en kort tid.
  14 Dina bröder, mina tjänare Orson aHyde och John Gould, är i mina händer, och i den mån de håller mina bud skall de bli frälsta.
  15 Låt därför era hjärtan bli tröstade, ty aallt skall samverka till deras bästa som vandrar rättrådigt, och till kyrkans heliggörelse.
  16 Ty jag skall uppresa ett arent folk åt mig som skall tjäna mig i rättfärdighet,
  17 och alla som aåkallar Herrens namn och håller hans bud skall bli frälsta. Ske alltså. Amen.