Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i mars 1832 (History of the Church, 1:257).
 
1–4: Jared Carter kallas att predika evangeliet genom Hjälparen.
 
  1 SANNERLIGEN säger jag dig att det är min vilja att min tjänare Jared Carter åter skall bege sig till länderna österut, från plats till plats och från stad till stad, i kraft av den aordination varmed han har ordinerats, och förkunna glada budskap om stor glädje, ja, det eviga evangeliet.
  2 Och jag skall sända honom aHjälparen, som skall lära honom sanningen och den väg han skall gå,
  3 och i den mån han är trofast skall jag åter kröna honom med kärvar.
  4 Låt därför ditt hjärta fröjda sig, min tjänare Jared Carter, och afrukta inte, säger er Herre, ja, Jesus Kristus. Amen.