Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Amherst i Ohio den 25 januari 1832 (History of the Church, 1:242–245). Detta hände vid en konferens som tidigare hade bestämts. Vid denna konferens inröstades och ordinerades Joseph Smith som president för det höga prästadömet. Vissa äldster, som hade stött på svårigheter i fråga om att få människor att förstå deras budskap, ville få veta mer i detalj vad deras omedelbara plikter var. Denna uppenbarelse följde.
 
1–5: Trofasta äldster som predikar evangeliet kommer att uppnå evigt liv; 6–12: Be om att få Hjälparen, som undervisar om allt; 13–22: Äldster kommer att sitta till doms över dem som förkastar deras budskap; 23–36: Missionärernas familjer skall få hjälp från kyrkan.
 
  1 SANNERLIGEN, sannerligen säger jag er, jag som talar genom min Andes aröst, ja, bAlfa och Omega, er Herre och er Gud:
  2 Hör, o ni som har lämnat era namn för att gå ut och förkunna mitt evangelium och att abeskära min bvingård.
  3 Se, jag säger er att det är min vilja att ni går ut och inte dröjer, var inte heller alata utan arbeta av all er kraft.
  4 Höj era röster som med en basuns ljud och aförkunna bsanningen enligt de uppenbarelser och befallningar som jag har givit er.
  5 Och följaktligen, om ni är trofasta skall många akärvar lastas på er, och ni skall bli bkrönta med cära och dhärlighet och eodödlighet och fevigt liv.
  6 Därför säger jag sannerligen till min tjänare William E McLellin: Jag aåterkallar det uppdrag som jag gav honom att resa till länderna österut,
  7 och jag ger honom ett nytt uppdrag och en ny befallning, vari jag, Herren, atuktar honom för hans hjärtas bknot.
  8 Och han syndade, men jag förlåter honom och säger åter till honom: Gå till länderna söderut.
  9 Och låt min tjänare Luke Johnson följa med honom och förkunna det som jag har befallt dem —
  10 och åkalla Herrens namn om att få aHjälparen, som skall lära dem allt som är lämpligt för dem —
  11 och alltid abe så att de inte tröttnar. Och om de gör detta skall jag vara med dem ända till slutet.
  12 Se, detta är Herrens, er Guds vilja beträffande er. Ske alltså. Amen.
  13 Och vidare: Sannerligen säger Herren: Låt min tjänare aOrson Hyde och min tjänare bSamuel H Smith resa till länderna österut och förkunna det som jag har befallt dem, och i den mån de är trofasta, se, då skall jag vara cmed dem ända till slutet.
  14 Och vidare: Sannerligen säger jag till min tjänare Lyman Johnson och till min tjänare aOrson Pratt: Även de skall resa till länderna österut, och se och ge akt, jag skall även vara med dem ända till slutet.
  15 Och vidare säger jag till mina tjänare Asa Dodds, och till min tjänare Calves Wilson, att även de skall resa till länderna västerut och förkunna mitt evangelium, alldeles som jag har befallt dem.
  16 Och den som är trofast skall övervinna allt och skall aupphöjas på den yttersta dagen.
  17 Och vidare säger jag till min tjänare Major N Ashley och min tjänare Burr Riggs: Låt även dem resa till landet söderut.
  18 Ja, låt dem alla resa så som jag har befallt dem, och gå från hus till hus och från by till by och från stad till stad.
  19 Och vilket hus ni än kommer in i där man tar emot er, lämna er välsignelse över det huset.
  20 Och vilket hus ni än kommer in i där man inte tar emot er, det huset skall ni raskt lämna, och askaka dammet av era fötter som ett vittnesbörd mot dem.
  21 Och ni skall vara fyllda av aglädje och fröjd, och vet detta, att på domens dag skall ni vara det husets bdomare och fördöma dem.
  22 och det skall vara drägligare för hedningen än för det huset på domens dag. aFäst bältet om era höfter och var trofasta, och ni skall övervinna allt och bli upphöjda på den yttersta dagen. Ske alltså. Amen.
  23 Och vidare säger Herren till er, o ni min kyrkas äldster, som har lämnat era namn för att ni skall få veta hans vilja beträffande er:
  24 Se, jag säger er att det är kyrkans skyldighet att hjälpa till med att försörja deras familjer, och även med att sörja för deras familjer som är kallade och måste sändas ut i världen för att förkunna evangeliet för världen.
  25 Därför ger jag, Herren, er denna befallning att ni skaffar bostäder åt era familjer, i den mån era bröder är villiga att öppna sina hjärtan.
  26 Och låt ingen som kan skaffa bostad åt sin familj och underhåll av kyrkan för dem, underlåta att gå ut i världen, antingen österut eller västerut eller norrut eller söderut.
  27 Låt dem be och de skall få, bulta och det skall öppnas för dem och tillkännages från höjden, ja, av aHjälparen, vart de skall gå.
  28 Och vidare: Sannerligen säger jag er att varje man som är förpliktad att aförsörja sin egen bfamilj, låt honom försörja den, och han skall på intet sätt förlora sin krona. Och låt honom arbeta i kyrkan.
  29 Låt var och en vara aflitig i allt. Och blättingen skall inte ha någon plats i kyrkan, om han inte omvänder sig och ändrar sitt levnadssätt.
  30 Låt därför min tjänare Simeon Carter och min tjänare Emer Harris gemensamt utföra tjänandet,
  31 och även min tjänare Ezra Thayre och min tjänare aThomas B Marsh,
  32 och även min tjänare Hyrum Smith och min tjänare Reynolds Cahoon,
  33 och även min tjänare Daniel Stanton och min tjänare Seymour Brunson,
  34 och även min tjänare Sylvester Smith och min tjänare Gideon Carter,
  35 och även min tjänare Ruggles Eames och min tjänare Stephen Burnett,
  36 och även min tjänare Micah B Welton och min tjänare Eden Smith. Ske alltså. Amen.