Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Hiram i Ohio den 10 januari 1832 (History of the Church, 1:241–242). Från början av december föregående år hade profeten och Sidney varit upptagna med att predika, och härigenom hade mycket åstadkommits för att minska de negativa känslor som hade uppstått mot kyrkan (se överskriften till kapitel 71).
 
1–2: Äldsterna skall fortsätta predika; 3–6: Joseph Smith och Sidney Rigdon skall fortsätta översätta Bibeln tills den är klar.
 
  1 TY sannerligen, så säger Herren: Jag finner det nödvändigt att ade fortsätter med att predika evangeliet och förmana församlingarna i områdena runtomkring, fram till konferensen.
  2 Och se, då skall deras olika missioner tillkännages för dem genom konferensens aröst.
  3 Och sannerligen säger jag, Herren, till er, mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon: Det är anödvändigt att åter böversätta,
  4 och att i den mån det är möjligt predika i områdena runtomkring fram till konferensen. Och sedan är det nödvändigt att fortsätta med översättningsarbetet tills det är avslutat.
  5 Och låt detta vara ett mönster för äldsterna tills de får närmare besked, alldeles som det är skrivet.
  6 Nu ger jag er inte mer denna gång. aFäst bältet om era höfter och var allvarliga. Ske alltså. Amen.