Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 4 december 1831 (History of the Church, 1:239–241). Flera äldster och medlemmar hade samlats för att lära sig sin plikt och bli mer uppbyggda ifråga om kyrkans lärdomar. Detta kapitel är en sammanställning av två uppenbarelser som togs emot samma dag. Verserna 1–8 tillkännager Newel K Whitneys kallelse till biskop. Sedan han kallats och ordinerats togs verserna 9–26 emot, vilka gav ytterligare undervisning om en biskops plikter.
 
1–8: Äldsterna skall lämna en redogörelse för sitt förvaltarskap till biskopen; 9–15: Biskopen förestår förrådshuset och har omsorg om de fattiga och behövande; 16–26: Biskoparna skall bekräfta äldsternas värdighet.
 
  1 HÖR och lyssna till Herrens röst, o ni som har samlats, som är min kyrkas ahögpräster, åt vilka briket och makten har givits.
  2 Ty sannerligen, så säger Herren: Jag finner det lämpligt att en abiskop utses åt er, eller bland er, och åt kyrkan i denna del av Herrens vingård.
  3 Och i detta har ni sannerligen handlat vist, ty Herren kräver av varje aförvaltares hand att han lämnar en bredogörelse för sitt cförvaltarskap, både i tid och i evighet.
  4 Ty den som är trofast och avis här i tiden anses värdig att ärva de bboningar som är beredda åt honom av min Fader.
  5 Sannerligen säger jag er: Kyrkans äldster i denna del av min avingård skall lämna en redogörelse för sitt förvaltarskap till den biskop som skall utses av mig i denna del av min vingård.
  6 Dessa skall finnas upptecknade för att överlämnas till biskopen i Sion.
  7 Och abiskopens plikt skall tillkännages genom de befallningar som har givits och konferensens röst.
  8 Och nu, sannerligen säger jag er: Min tjänare aNewel K Whitney är den man som skall utses och ordineras till denna myndighet. Detta är Herrens, er Guds och er Återlösares, vilja. Ske alltså. Amen.
  9 Herrens ord, utöver den lag som har givits, vilka tillkännager den plikt biskopen har som är ordinerad åt kyrkan i denna del av vingården, vilken förvisso är denna:
  10 Att förestå Herrens aförrådshus, att ta emot kyrkans medel i denna del av vingården,
  11 att som tidigare befallts ta emot en redogörelse från äldsterna, och att asörja för deras behov, vilka skall betala för det som de får, i den mån de har något att betala med,
  12 så att även detta kan helgas till förmån för kyrkan, för de fattiga och behövande.
  13 Och beträffande den som inte ahar något att betala med skall en redogörelse göras och överlämnas till biskopen i Sion, som skall betala skulden med det som Herren skall lägga i hans händer.
  14 Och det arbete som utförs av de trofasta som arbetar med andliga ting, med att förvalta evangeliet och det som hör riket till för kyrkan och för världen, skall betala skulden till biskopen i Sion.
  15 På så sätt kommer det från kyrkan, ty enligt alagen måste var och en som kommer upp till Sion lägga allt fram inför biskopen i Sion.
  16 Och se, sannerligen säger jag er att eftersom varje äldste i denna del av vingården måste lämna en redogörelse för sitt förvaltarskap till biskopen i denna del av vingården,
  17 skall ett aintyg utfärdas av domaren eller biskopen i denna del av vingården till biskopen i Sion, som gör var och en antagbar och i allt berättigad att få en arvedel och bli mottagen som en vis bförvaltare och en trofast arbetare.
  18 I annat fall skall han inte bli antagen av biskopen i Sion.
  19 Och se, sannerligen säger jag er: Låt varje äldste, som skall lämna en redogörelse till kyrkans biskop i denna del av vingården, få en rekommendation från den församling eller de församlingar vari han arbetar, så att han kan göra sig själv och sina redogörelser på alla sätt godtagbara.
  20 Och låt vidare mina tjänare, som är utsedda att vara förvaltare av min kyrkas alitterära angelägenheter, begära hjälp av biskopen eller biskoparna i allt,
  21 så att auppenbarelserna kan ges ut och gå ut till jordens ändar, så att de även kan skaffa fram medel som skall gagna kyrkan i allt,
  22 så att de även kan göra sig godtagbara i allt och anses som visa förvaltare.
  23 Och se, nu skall detta vara ett mönster för min kyrkas alla vitt spridda grenar, i vilket land de än upprättas. Och nu avslutar jag mina ord. Amen.
  24 Några få ord som tillägg till rikets lagar angående kyrkans medlemmar: De som av den Helige Anden autses att fara upp till Sion, och de som har förmånen att fara upp till Sion —
  25 låt dem medföra ett intyg från tre av kyrkans äldster, eller ett intyg från biskopen,
  26 annars skall den som far upp till Sions land inte anses som en vis förvaltare. Även detta är ett mönster. Amen.