Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i november 1831 (History of the Church, 1:234–235). Den sammanställning av uppenbarelser som var avsedd att snart publiceras hade godkänts vid den särskilda konferensen den 1 november. Den 3 november blev den uppenbarelse som häri utgör kapitel 133 tillagd och kallad Tillägget. Enligt konferensens beslut utsågs Oliver Cowdery att föra manuskriptet med de sammanställda uppenbarelserna och befallningarna till Independence i Missouri för tryckning. Han skulle också ta med sig pengar som hade lämnats som bidrag till att bygga upp kyrkan i Missouri. Eftersom resrutten skulle föra honom genom ett glest befolkat landskap till gränsområdet var det önskvärt med en reskamrat.
 
1–2: John Whitmer skall följa med Oliver Cowdery till Missouri; 3–8: Han skall också predika och samla, uppteckna och skriva ned historiska fakta.
 
  1 HÖR på mig, säger Herren er Gud, för min tjänare aOliver Cowderys skull. Det är inte enligt min visdom att han skall anförtros befallningarna och pengarna som han skall föra till Sions land, om inte någon som är sann och trovärdig följer med honom.
  2 Därför vill jag, Herren, att min tjänare aJohn Whitmer skall följa med min tjänare Oliver Cowdery,
  3 och att han även skall fortsätta skriva och sammanställa en ahistoria över alla de viktiga ting som han skall observera och få kännedom om rörande min kyrka,
  4 och att han även skall få aråd och hjälp av min tjänare Oliver Cowdery och andra.
  5 Och även mina tjänare som är ute över jorden skall sända redogörelserna över sitt aförvaltarskap till Sions land,
  6 ty Sions land skall vara ett säte och en plats för att ta emot och utföra allt detta.
  7 Låt dock min tjänare John Whitmer ofta resa från plats till plats, från församling till församling, så att han lättare kan skaffa sig kunskap —
  8 och predika och förklara, skriva, kopiera, välja ut och skaffa allt det som är till förmån för kyrkan och för de uppväxande släktled som skall växa upp i aSions land, för att besitta det från släktled till släktled i evigheters evighet. Amen.