Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio i november 1831 på begäran av Orson Hyde, Luke S Johnson, Lyman E Johnson och William E McLellin (History of the Church, 1:227–229). Även om denna uppenbarelse gavs som svar på ödmjuk vädjan om att Herrens vilja skulle tillkännages rörande nämnda äldster, angår mycket av innehållet hela kyrkan.
 
1–5: Då äldsterna manas av den Helige Anden är deras ord helig skrift; 6–12: Äldsterna skall predika och döpa, och tecken skall följa de sant troende; 13–24: Den förstfödde bland Arons söner kan verka som presiderande biskop (det vill säga inneha nycklarna till att presidera som biskop) under ledning av första presidentskapet; 25–28: Föräldrar befalls att undervisa sina barn om evangeliet; 29–35: De heliga skall iaktta sabbaten, arbeta flitigt och be.
 
  1 MIN tjänare Orson Hyde kallades vid sin ordination att förkunna det eviga evangeliet genom den levande Gudens aAnde från folk till folk och från land till land, i de ogudaktigas församlingar, i deras synagogor, och samtala med dem och förklara alla skrifterna för dem.
  2 Och se, och ge akt: Detta är ett mönster för alla som ordinerades till detta prästadöme, vars bestämda mission är att resa ut.
  3 Och detta är mönstret för dem: De skall atala som den Helige Anden manar dem,
  4 och vad de än talar när de manas av den aHelige Anden skall vara helig skrift, skall vara Herrens vilja, skall vara Herrens sinne, skall vara Herrens ord, skall vara Herrens röst och Guds bkraft till frälsning.
  5 Se, detta är Herrens löfte till er, o ni mina tjänare.
  6 Var därför vid gott mod och afrukta inte, ty jag, Herren, är med er och skall stå vid er sida, och ni skall bära vittnesbörd om mig, ja, Jesus Kristus, att jag är den levande Gudens Son, att jag var, att jag är och att jag skall komma.
  7 Detta är Herrens ord till dig, min tjänare aOrson Hyde, och även till min tjänare Luke Johnson och till min tjänare Lyman Johnson och till min tjänare William E McLellin och till alla trofasta äldster i min kyrka:
  8 a ut i hela världen, bpredika evangeliet för hela cskapelsen och handla med den dmyndighet som jag har givit er och edöp i Faderns och i Sonens och i den Helige Andens namn.
  9 Och aden som tror och blir döpt skall bli bfrälst, och den som inte tror skall bli cfördömd.
  10 Och den som tror skall bli välsignad med åtföljande atecken, alldeles som det är skrivet.
  11 Och åt er skall det ges att känna till tidernas atecken och tecknen på Människosonens ankomst.
  12 Och alla som Fadern bär vittne om skall ni ges makt att abesegla till evigt liv. Amen.
  13 Och detta är nu punkterna som utgör tillägg till förbunden och buden:
  14 Det återstår att i Herrens rätta tid avskilja andra abiskopar för kyrkan till att verka på samma sätt som den förste.
  15 Därför skall de som är värdiga vara ahögpräster, och de skall utses av det melkisedekska prästadömets bförsta presidentskap, om de inte är bokstavliga ättlingar till cAron.
  16 Och om de är bokstavliga ättlingar till aAron har de laglig rätt till biskopsämbetet, om de är de förstfödda bland Arons söner,
  17 ty den förstfödde innehar rätten att presidera över detta prästadöme och har anycklarna eller myndigheten till detsamma.
  18 Ingen har laglig rätt till detta ämbete, att inneha detta prästadömes nycklar, om han inte är en abokstavlig ättling till Aron och är den förstfödde.
  19 Men eftersom en ahögpräst i det melkisedekska prästadömet har myndighet att verka i alla lägre ämbeten kan han verka i bbiskopens ämbete när det inte går att finna någon som är bokstavlig ättling till Aron, förutsatt att han kallas och avskiljs och ordineras till denna makt under det melkisedekska prästadömets första presidentskaps händer.
  20 Och även en bokstavlig ättling till Aron måste utses av detta presidentskap och befinnas värdig och asmörjas och bordineras under detta presidentskaps händer, annars är de inte lagligt bemyndigade att verka i sitt prästadöme.
  21 Men på grund av stadgan om att deras rätt till prästadömet går i arv från far till son, kan de fordra att bli smorda närhelst de kan bevisa sin härkomst, eller fastställa den genom uppenbarelse från Herren under det ovan nämnda presidentskapets händer.
  22 Och vidare: Ingen biskop eller högpräst som avskiljs till detta ämbete skall ställas inför rätta eller dömas för något brott, utom inför kyrkans aförsta presidentskap.
  23 Och om han inför detta presidentskap befinns vara skyldig, enligt vittnesmål som inte kan ifrågasättas, skall han få sin dom.
  24 Och om han omvänder sig skall han få aförlåtelse enligt kyrkans förbund och bud.
  25 Och vidare: Om det i Sion eller i någon av dess organiserade astavar finns bföräldrar som har barn, och som inte clär dem att vid dåtta års ålder förstå läran om omvändelse, tro på Kristus, den levande Gudens Son, och om dopet och den Helige Andens gåva genom handpåläggning, skall esynden vila på föräldrarnas huvuden.
  26 Ty detta skall vara lag för invånarna i aSion eller i alla hennes organiserade stavar.
  27 Och deras barn skall adöpas till syndernas bförlåtelse när de är cåtta år gamla och ta emot handpåläggning.
  28 Och de skall även lära sina barn att abe och att vandra rättrådigt inför Herren.
  29 Och Sions invånare skall även iaktta asabbatsdagen och hålla den helig.
  30 Och Sions invånare skall även komma ihåg sina arbeten i den mån de utses till att i all trofasthet arbeta, ty lättingen skall bli ihågkommen inför Herren.
  31 Nu finner jag, Herren, inte behag i Sions invånare, ty det finns alättingar bland dem, och deras barn växer också upp i bogudaktighet. De csöker inte heller uppriktigt efter evighetens rikedomar, utan deras ögon är fulla av girighet.
  32 Det borde inte vara så, och det måste upphöra bland dem. Låt därför min tjänare Oliver Cowdery framföra dessa ord till Sions land.
  33 Och en befallning ger jag dem, att den som inte ber sina aböner inför Herren då tiden är inne att be, låt honom bli bihågkommen inför mitt folks domare.
  34 Dessa aord är sanna och trovärdiga. Överträd dem därför inte, och bta inte heller bort något från dem.
  35 Se, jag är aAlfa och Omega, och jag bkommer snart. Amen.