Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Orange i Ohio den 25 oktober 1831 (History of the Church, 1:219–221). Det här var första dagen på en viktig konferens. Som inledning till denna uppenbarelse skrev profeten: “På begäran av William E McLellin rådfrågade jag Herren och erhöll följande” (History of the Church, 1:220).
 
1–4: Det eviga förbundet är evangeliets fullhet; 5–8: Äldster skall predika, vittna och samtala med folket; 9–13: Den som trofast tjänar i sitt kall försäkrar sig om att få ärva evigt liv.
 
  1 SE, så säger Herren till min tjänare William E McLellin: Välsignad är du, eftersom du har vänt dig bort från din ondska och har tagit emot mina sanningar, säger Herren din Återlösare, Frälsaren för världen, ja, för alla dem som atror på mitt namn.
  2 Sannerligen säger jag dig: Välsignad är du eftersom du har tagit emot mitt aeviga förbund, ja, mitt evangeliums fullhet, utsänt till människobarnen, för att de skulle kunna få bliv och få del av de härligheter som skall uppenbaras i de sista dagarna, så som det skrevs av apostlarna och profeterna i forna dagar.
  3 Sannerligen säger jag dig, min tjänare William, att du är ren, men inte helt och hållet. Omvänd dig därför från det som inte är behagligt i mina ögon, säger Herren, ty Herren skall avisa dig det.
  4 Och nu skall jag, Herren, sannerligen visa dig vad jag vill med dig, eller vad som är min vilja beträffande dig.
  5 Se, sannerligen säger jag dig att det är min vilja att du skall aförkunna mitt evangelium från land till land, från stad till stad, ja, i områdena runtomkring där det inte har förkunnats.
  6 Stanna inte många dagar på den här platsen. Far ännu inte upp till Sions land, men i den mån du kan sända, så sänd. Tänk i övrigt inte på dina ägodelar.
  7 aBege dig till de östra områdena, bär bvittnesbörd på varje plats för alla folk och i deras synagogor, och samtala med folket.
  8 Låt min tjänare Samuel H Smith följa med dig och överge honom inte, och ge honom dina instruktioner. Och den som är trofast skall göras astark på varje plats, och jag, Herren, skall gå med dig.
  9 Lägg dina ahänder på de sjuka, och de skall btillfriskna. Återvänd inte förrän jag, Herren, sänder dig. Var tålmodig i lidanden. cBe och du skall få, bulta och det skall öppnas för dig.
  10 Försök att inte bli betyngd. Avstå från all orättfärdighet. Begå inte aäktenskapsbrott — en frestelse som du har haft bekymmer med.
  11 aHåll dessa ord, ty de är sanna och trovärdiga, och du skall ära ditt ämbete, och du skall stånga många människor till bSion med csånger av evig glädje över sina huvuden.
  12 aFortsätt med detta ända till slutet, och du skall få det eviga livets bkrona på min Faders högra sida, han som är full av nåd och sanning.
  13 Sannerligen, så säger Herren din aGud, din Återlösare, ja, Jesus Kristus. Amen.