Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till kyrkans äldster, i Kirtland i Ohio den 11 september 1831 (History of the Church, 1:211–214). Profeten gjorde sig redo att flytta till Hiram i Ohio för att återuppta översättningen av Bibeln, ett arbete som hade lagts åt sidan medan han var i Missouri. En grupp bröder som hade fått befallning att resa till Sion (Missouri) var ivrigt upptagna med förberedelser för att kunna resa i oktober. Under denna bråda tid togs uppenbarelsen emot.
 
1–11: De heliga befalls att förlåta varandra, annars vilar det en större synd på dem; 12–22: De som inte omvänder sig skall föras fram inför kyrkan; 23–25: Den som betalar sitt tionde kommer inte att brinna vid Herrens ankomst; 26–32: De heliga varnas för att sätta sig i skuld; 33–36: De upproriska kommer att avskäras från Sion; 37–40: Kyrkan skall döma nationerna; 41–43: Sion skall blomstra.
 
  1 SE, så säger Herren er Gud, till er, o ni min kyrkas äldster: Lyssna och hör och ta emot min vilja rörande er.
  2 Ty sannerligen säger jag er: Jag vill att ni skall aövervinna världen. Därför kommer jag att ha bmedlidande med er.
  3 Det finns några bland er som har syndat, men sannerligen säger jag: För denna enda gång, för min egen ahärlighets och för själarnas frälsnings skull, har jag bförlåtit er era synder.
  4 Jag skall vara barmhärtig mot er, ty jag har givit er riket.
  5 Och anycklarna till rikets hemligheter skall inte tas ifrån min tjänare Joseph Smith den yngre genom de medel jag har bestämt så länge han lever, om han lyder mina bförordningar.
  6 Det finns några som har sökt sak mot honom men utan grund.
  7 Inte desto mindre har han syndat. Men sannerligen säger jag er: Jag, Herren, aförlåter deras synder som bbekänner sina synder inför mig och ber om förlåtelse och som inte har syndat till cdöds.
  8 Mina lärjungar i forna dagar sökte asak mot varandra och förlät inte varandra i sina hjärtan. Och för detta onda led de bedrövelser och btuktades svårt.
  9 Därför säger jag er att ni bör aförlåta varandra, ty den som inte bförlåter sin broder hans överträdelser är fördömd inför Herren, ty den större synden vilar på honom.
  10 Jag, Herren, aförlåter den jag vill förlåta, men av er krävs det att ni bförlåter alla människor.
  11 Och ni bör säga i era hjärtan: Låt Gud adöma mellan mig och dig och löna dig efter dina bgärningar.
  12 Och den som inte omvänder sig från sina synder, och inte bekänner dem, skall ni föra fram inför akyrkan och behandla honom som skriften säger er, antingen genom bud eller genom uppenbarelse.
  13 Och detta skall ni göra så att Gud kan förhärligas — inte så att ni inte förlåter, eftersom ni saknar medlidande, utan för att ni skall kunna bli rättfärdigade i lagens ögon, så att ni inte förtörnar honom som är er lagstiftare.
  14 Sannerligen säger jag: Av den orsaken skall ni göra detta.
  15 Se jag, Herren, blev vred på Ezra Booth som var min tjänare och även på min tjänare Isaac Morley, ty de höll inte lagen, inte heller befallningen.
  16 I sina hjärtan sökte de det som är ont, och jag, Herren, undanhöll min Ande. De afördömde det som ont, vari det inte fanns något ont. Dock jag har jag förlåtit min tjänare Isaac Morley,
  17 och även min tjänare aEdward Partridge. Se, han har syndat och bSatan försöker förgöra hans själ, men när detta blir tillkännagivet för dem och de omvänder sig från det onda, skall de få förlåtelse.
  18 Och se, sannerligen säger jag att jag finner det nödvändigt att min tjänare Sidney Gilbert om några veckor återvänder till sin verksamhet och till sitt uppdrag som ombud i Sions land.
  19 Och det som han har sett och hört kan tillkännages för mina lärjungar, så att de inte förgås. Och av den orsaken har jag talat detta.
  20 Och vidare säger jag er: För att min tjänare Isaac Morley inte skall afrestas mer än han förmår uthärda och inte ge felaktiga råd till er skada, befallde jag att hans gård skulle säljas.
  21 Jag vill inte att min tjänare Frederick G Williams skall sälja sin gård, ty jag, Herren, vill behålla ett starkt fäste i Kirtlands landområde under fem års tid, varunder jag inte skall tillintetgöra de ogudaktiga, för att därigenom kunna frälsa några.
  22 Och efter den dagen skall jag, Herren, inte hålla någon askyldig som med öppet hjärta far upp till Sions land, ty jag, Herren, fordrar människobarnens bhjärtan.
  23 Se, nu heter det ai dag ända till Människosonens bankomst, och detta är sannerligen en dag för coffer, och en dag då mitt folk skall betala tionde, ty den som dbetalar tionde skall inte ebrinna vid hans ankomst.
  24 Ty efter i dag kommer aelden — detta är enligt Herrens talesätt — ty sannerligen säger jag: I morgon skall alla de bhögmodiga och de som handlar ogudaktigt bli som stubb, och jag skall bränna upp dem, ty jag är Härskarornas Herre och jag skall inte skona någon som blir kvar i cBabylon.
  25 Därför skall ni, om ni tror mig, verka medan det heter i dag.
  26 Och det är inte rätt att mina tjänare aNewel K Whitney och Sidney Gilbert säljer sin bhandelsbod och sina ägodelar här, ty det är inte visdom i detta förrän återstoden av kyrkan som är kvar på den här platsen, far upp till Sions land.
  27 Se, det är sagt eller förbjudet i mina lagar att sätta sig i askuld till sina fiender,
  28 men se, det är inte vid något tillfälle sagt att Herren inte skall ta när han behagar, och betala som det synes honom gott.
  29 Och eftersom ni är ombud går ni Herrens ärenden, och vad ni än gör som är Herrens vilja är Herrens angelägenhet,
  30 och han har satt er att sörja för sina heliga i dessa sista dagar, så att de kan få en aarvedel i Sions land.
  31 Och se, jag, Herren, betygar för er att de skall få den, och mina aord är vissa och skall inte bslå fel.
  32 Men allt måste ske i sin tid.
  33 Bli därför inte atrötta av att göra gott, ty ni lägger grundvalen till ett stort verk. Och av det bringa kommer det som är stort.
  34 Se, Herren afordrar bhjärtat och ett villigt sinne, och de villiga och clydiga skall i dessa sista dagar äta Sions lands goda.
  35 Och de aupproriska skall bavskäras från Sions land och skall drivas bort och skall inte ärva landet.
  36 Ty sannerligen säger jag att de upproriska inte är av aEfraims blod, varför de skall ryckas upp.
  37 Se, jag, Herren, har gjort min kyrka i dessa sista dagar lik en domare som sitter på en höjd, eller på en hög plats, för att döma nationerna.
  38 Ty det skall ske att Sions invånare skall adöma i allt som gäller Sion.
  39 Och lögnare och hycklare skall prövas av dem, och de som inte är aapostlar och profeter skall avslöjas.
  40 Och även abiskopen, som själv är bdomare, och hans rådgivare skall bli dömda om de inte är trofasta i sitt cförvaltarskap, och dandra skall sättas i deras ställe.
  41 Ty se, jag säger er att aSion skall blomstra och Herrens bhärlighet skall vila på henne.
  42 Och hon skall bli ett abaner för folken, och från alla nationer under himlen skall de komma till henne.
  43 Och dagen skall komma när jordens nationer skall abäva på grund av henne, och skall frukta på grund av hennes fruktansvärda. Herren har talat det. Amen.