Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Sion i Jackson County i Missouri den 7 augusti 1831 (History of the Church, 1:196–201). Innan profeten nedtecknade denna uppenbarelse ger han en skriftlig beskrivning av Sions land, där de heliga då var samlade. Landet helgades så som Herren hade föreskrivit och platsen för det framtida templet invigdes. Herren gör dessa befallningar speciellt tillämpliga för de heliga i Sion.
 
1–4: De trofasta heliga i Sion skall bli välsignade. 5–8: De skall älska och tjäna Herren och hålla hans bud. 9–19: Genom att hålla Herrens dag helig blir de timligt och andligt välsignade. 20–24: De rättfärdiga lovas frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen.
 
  1 SE, välsignade är de, säger Herren, som har kommit upp till detta land med ablicken endast fäst på min ära i enlighet med mina bud.
  2 Ty de som lever skall aärva jorden och de som bdör skall vila från allt sitt arbete, och deras gärningar skall följa dem och de skall få en ckrona i min Faders dboningar som jag har berett åt dem.
  3 Ja, välsignade är de vilkas fötter står i Sions land, vilka har åtlytt mitt evangelium, ty de skall få jordens goda som lön, och den skall ge avkastning av hela sin akraft.
  4 Och de skall även krönas med välsignelser ovanifrån, ja, och med inte så få befallningar, och med auppenbarelser i deras rätta tid — de som är btrofasta och cflitiga inför mig.
  5 Därför ger jag dem ett bud och säger så: Du skall aälska Herren din Gud av allt ditt bhjärta, med all din förmåga, allt ditt förstånd och all din styrka, och i Jesu Kristi namn skall du ctjäna honom.
  6 Du skall älska din anästa som dig själv. Du skall inte bstjäla, inte heller begå cäktenskapsbrott eller ddräpa eller göra något som är detta likt.
  7 Du skall atacka Herren din Gud för allting.
  8 Du skall frambära ett aoffer åt Herren din Gud i brättfärdighet, ja, ett förkrossat hjärta och en cbotfärdig ande.
  9 Och för att du mera fullständigt skall kunna hålla dig aobefläckad av världen skall du gå till bönehuset och offra dina sakrament på min bheliga dag.
  10 Ty sannerligen, detta är en dag bestämd åt dig till att vila från ditt arbete och aägna den Allrahögste din andakt.
  11 Dock skall du avge dina löften i rättfärdighet, varje dag och alltid.
  12 Men kom ihåg att på denna Herrens dag skall du frambära dina aoffer och sakrament åt den Allrahögste och bbekänna dina synder för dina bröder och inför Herren.
  13 Och på denna dag skall du inte göra något annat förutom att låta tillreda din föda i hjärtats enkelhet så att din afasta kan bli fullkomlig, eller med andra ord så att din bglädje kan bli fullkomlig.
  14 Sannerligen, detta är fasta och bön, eller med andra ord glädje och bön.
  15 Och i den mån som ni gör detta med atacksägelse, med bglada chjärtan och ansikten, inte med mycket dskratt, ty detta är synd, utan med ett glatt hjärta och ett glatt ansikte —
  16 sannerligen säger jag att i den mån som ni gör detta är jordens fullhet er, djuren på marken och fåglarna i luften och allt som klättrar i träden och går på marken.
  17 Ja, örterna och det goda som kommer ur jorden, antingen till föda eller till kläder, eller till hus eller till lador, eller till fruktträdgårdar eller till trädgårdar eller till vingårdar,
  18 ja, allt som kommer ur ajorden i sin tid är skapat för människans nytta och användning, både för att behaga ögat och glädja hjärtat,
  19 ja, till föda och till kläder, till smak och till doft, för att stärka kroppen och uppliva själen.
  20 Och det behagar Gud att han har givit allt detta åt människan, ty för detta ändamål skapades det för att brukas med omdöme, inte omåttligt, inte heller genom rofferi.
  21 Och i intet aförtörnar människan Gud, eller mot ingen är hans vrede upptänd, utom mot dem som inte berkänner hans hand i allt och inte lyder hans befallningar.
  22 Se, detta är enligt lagen och profeterna. Besvära mig därför inte mera om denna sak,
  23 utan lär att den som gör arättfärdighetens gärningar skall få sin blön, ja, cfrid i den här världen och devigt liv i den kommande världen.
  24 Jag, Herren, har talat det, och Anden bär vittne därom. Amen.