Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Sion i Jackson County i Missouri den 1 augusti 1831 (History of the Church, 1:190–195). På första sabbatsdagen efter profetens och hans sällskaps ankomst till Jackson County i Missouri hölls en gudstjänst och två medlemmar upptogs genom dop. Under samma vecka anlände några heliga från Colesville, som tillhörde Thompsons gren, samt andra (se kapitel 54). Många var ivriga att få veta Herrens vilja angående dem på den nya samlingsplatsen.
 
1–5: De som utstår prövningar skall krönas med härlighet; 6–12: De heliga skall förbereda sig för Lammets bröllop och Herrens måltid; 13–18: Biskoparna är domare i Israel; 19–23: De heliga skall lyda landets lagar; 24–29: Människorna bör använda sin handlingsfrihet till att göra gott; 30–33: Herren befaller och återkallar; 34–43: För att omvända sig måste människorna bekänna och överge sina synder; 44–58: De heliga skall inköpa sina arvedelar och samlas i Missouri; 59–65: Evangeliet måste predikas för varje levande varelse.
 
  1 HÖR, o ni min kyrkas äldster och låna ert öra åt mitt ord, och lär av mig vad min vilja är rörande er och likaså rörande adetta område till vilket jag har sänt er.
  2 Ty sannerligen säger jag er: Välsignad är den som ahåller mina bud, vare sig i livet eller i bdöden. Och den som är ctrofast i dprövningar, hans lön är större i himmelriket.
  3 Ni kan inte just nu med era naturliga ögon se aGuds avsikter angående det som skall komma härefter och den bhärlighet som skall följa på många prövningar.
  4 Ty efter många aprövningar kommer bvälsignelserna. Därför kommer dagen då ni skall ckrönas med stor dhärlighet. Stunden har ännu inte kommit men är nära för handen.
  5 Kom ihåg detta som jag säger er på förhand, så att ni kan alägga det på hjärtat och ta emot det som skall komma.
  6 Se, sannerligen säger jag er: Av den orsaken har jag sänt er — för att ni skall kunna vara lydiga och för att era hjärtan skall kunna vara aredo att bära bvittnesbörd om det som skall komma,
  7 och även för att ni skall kunna få äran att lägga grundvalen och bära vittne om det land där Guds aSion skall stå,
  8 och även för att en festmåltid med utsökta rätter skall kunna beredas för de afattiga, ja, en festmåltid med utsökta rätter med bväl klarat gott vin, så att jorden kan veta att profeternas mun inte kan ha fel,
  9 ja, en väl tillredd måltid i Herrens hus till vilken alla nationer skall inbjudas,
  10 först de rika och de lärda, de visa och de ädla,
  11 och därefter kommer min makts dag. Sedan skall de fattiga, de lama och de blinda och de döva komma till Lammets abröllop och ta del av Herrens bmåltid som är tillredd för den stora dag som skall komma.
  12 Se, jag, Herren, har talat det.
  13 Och så att avittnesbördet kan gå ut från Sion, ja, från Guds arvedels stads mun —
  14 ja, därför har jag sänt er hit, och har utvalt min tjänare aEdward Partridge och givit honom hans uppgift i detta område.
  15 Men om han inte omvänder sig från sina synder, som är otro och hjärtats blindhet, låt honom då ta sig i akt så att han inte afaller.
  16 Se, hans uppgift är given honom, och den skall inte ges på nytt.
  17 Och vem som än innehar denna uppgift är utsedd att vara adomare i Israel, på samma sätt som i forna dagar, för att fördela Guds arveländer till hans bbarn,
  18 och att döma hans folk enligt de rättfärdigas vittnesmål och med hjälp av sina rådgivare i enlighet med rikets lagar som är givna genom Guds aprofeter.
  19 Ty sannerligen säger jag er: Min lag skall gälla i detta land.
  20 Låt ingen tro att han är styresman, utan låt Gud styra den som dömer, enligt sin egen viljas råd, eller med andra ord, den som ger råd eller sitter på domarsätet.
  21 Låt ingen bryta landets alagar, ty den som håller Guds lagar behöver inte bryta landets lagar.
  22 Underordna er därför den överhet som finns, tills ahan regerar, vars rätt det är att regera, och lägger alla fiender under sina fötter.
  23 Se, de alagar som ni har tagit emot ur min hand är kyrkans lagar, och i detta ljus skall ni hålla fram dem. Se, här är visdom.
  24 Och se, som jag sade angående min tjänare Edward Partridge: Detta landområde är det landområde där han och de som han har utsett till sina rådgivare skall bosätta sig, och likaså det landområde där han som jag har utsett till att förestå mitt aförrådshus skall bosätta sig.
  25 Låt dem därför föra sina familjer till detta landområde enligt vad de rådslår mellan sig själva och mig.
  26 Ty se, det är inte lämpligt att jag skall befalla i allt, ty den som är tvingad till allt, han är en alat och oförståndig tjänare. Därför får han ingen lön.
  27 Sannerligen säger jag: Människorna skall verka med aiver för en god sak och göra mycket av egen fri vilja och åstadkomma mycket rättfärdighet.
  28 Ty inom dem finns kraften varigenom de kan ahandla av sig själva. Och i den mån som människor gör gott skall de på intet sätt mista sin lön.
  29 Men den som inte gör något förrän han blir befalld och tar emot en befallning med tveksamt hjärta och utför den med lättja, han är afördömd.
  30 Vem är jag, som askapade människan, säger Herren, som skulle förklara den utan skuld som inte lyder mina befallningar?
  31 Vem är jag, säger Herren, som har alovat och inte uppfyllt?
  32 Jag befaller och människor lyder inte. Jag aåterkallar och de får inte välsignelsen.
  33 Då säger de i sina hjärtan: Detta är inte Herrens verk, ty hans löften är inte uppfyllda. Men ve sådana, ty deras lön lurar aunderifrån, och inte ovanifrån.
  34 Och nu ger jag er ytterligare föreskrifter angående detta land.
  35 Det är enligt min visdom att min tjänare Martin Harris skall vara ett föredöme för kyrkan genom att alägga fram sina pengar inför kyrkans biskop.
  36 Och detta är även en lag för var och en som kommer till detta landområde för att ta emot en arvedel, och han skall göra med sina pengar så som lagen föreskriver.
  37 Och det är också klokt att köpa upp mark i Independence som plats för förrådshuset och även för atryckeriet.
  38 Och andra föreskrifter angående min tjänare Martin Harris skall ges honom genom Anden, så att han kan få den arvedel som tycks honom gott.
  39 Och låt honom omvända sig från sina synder, ty han eftersträvar världens aberöm.
  40 Och låt också min tjänare aWilliam W Phelps inneha det ämbete som jag har utsett honom till, och få sin arvedel i landområdet.
  41 Och även han behöver omvända sig, ty jag, Herren, finner inte behag i honom, ty han strävar efter att utmärka sig, och han är inte tillräckligt ödmjuk inför mig.
  42 Se, den som har aomvänt sig från sina synder, han är bförlåten och jag, Herren, ckommer inte längre ihåg dem.
  43 Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder: Se, hon abekänner dem och böverger dem.
  44 Och nu, sannerligen säger jag er angående återstoden av äldsterna i min kyrka: Tiden har ännu inte kommit, och kommer inte på många år, för dem att få sin arvedel i detta landområde, med mindre de eftertraktar det genom trons bön, och då endast så som Herren har bestämt det för dem.
  45 Ty se, de skall astånga folken samman från jordens ändar.
  46 Samla er därför och låt dem som inte har utsetts att bli kvar i detta landområde predika evangeliet i områdena runtomkring, och låt dem därefter återvända till sina hem.
  47 Låt dem predika längs vägen och abära vittnesbörd om sanningen överallt och mana de rika, de höga och de låga och de fattiga att omvända sig.
  48 Och låt dem bygga upp akyrkor i den mån som jordens invånare omvänder sig.
  49 Och låt genom kyrkans röst utse ett ombud för kyrkan i Ohio för att ta emot pengar till köp av mark i aSion.
  50 Och jag ger till min tjänare Sidney Rigdon en befallning att han skall ge en askriftlig beskrivning av Sions land, och ett uttalande om Guds vilja så som Anden skall kungöra den för honom.
  51 Och ett brev och en insamlingslista skall överlämnas till alla kyrkorna för att skaffa fram pengar att läggas i biskopens händer, hans egna eller ombudets efter hans gottfinnande eller som han beslutar, till att köpa mark som en arvedel åt Guds barn.
  52 Ty se, sannerligen säger jag er: Herren vill att lärjungarna och människobarnen skall öppna sina hjärtan, ja, så att de kan köpa upp hela detta landområde så snart som tiden tillåter.
  53 Se här är visdom. Låt dem göra detta, annars får de ingen aarvedel utom genom blodsutgjutelse.
  54 Och låt vidare i den mån som mark anskaffas, arbetare av alla slag sändas ut till detta landområde för att arbeta för Guds heliga.
  55 Låt allt detta ske med ordning och låt markrättigheterna tid efter annan tillkännages av kyrkans biskop eller ombud.
  56 Och låt inte arbetet med att samlas ske med hast, inte heller i flykt, utan låt det ske så som kyrkans äldster tillråder på konferenserna, enligt den kunskap som de tar emot tid efter annan.
  57 Och låt min tjänare Sidney Rigdon helga och inviga detta landområde och platsen för atemplet till Herren.
  58 Och låt kalla till ett konferensmöte, och låt därefter mina tjänare Sidney Rigdon och Joseph Smith den yngre återvända, och likaså Oliver Cowdery med dem, för att fullborda återstoden av det verk som jag har ålagt dem i deras eget landområde och i övrigt så som konferenserna abeslutar.
  59 Och låt ingen återvända från detta landområde utan att abära vittnesbörd längs vägen om det han vet och helt visst tror.
  60 Låt det som gavs till Ziba Peterson tas ifrån honom, och låt honom stå som medlem i kyrkan och arbeta med sina egna händer tillsammans med bröderna tills han blivit tillräckligt atuktad för alla sina synder, ty han bekänner dem inte och han tänker dölja dem.
  61 Låt återstoden av denna kyrkas äldster som kommer till detta landområde, av vilka en del är storligen, ja, övermåttan välsignade, även hålla en konferens i detta landområde.
  62 Och låt min tjänare Edward Partridge leda konferensen som de skall hålla.
  63 Och låt dem även återvända och predika evangeliet längs vägen samt bära vittnesbörd om det som uppenbaras för dem.
  64 Ty sannerligen, ljudet måste gå ut från denna plats till hela världen och till jordens yttersta gränser — evangeliet måste apredikas för varje levande varelse, med btecken som följer dem som tror.
  65 Och se, Människosonen akommer. Amen.