Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Sion i Jackson County i Missouri den 20 juli 1831 (History of the Church, 1:189–190). I överensstämmelse med Herrens befallning (kapitel 52) hade äldsterna rest från Kirtland till Missouri och fått många olika upplevelser samt en del motstånd. När profeten begrundade lamaniternas tillstånd och bristen på civilisation, bildning och religion bland folket i allmänhet, utropade han: “När skall öknen blomma som en ros? När skall Sion byggas upp i sin härlighet, och var skall ditt tempel stå, till vilket alla nationer skall komma i de sista dagarna?” (History of the Church, 1:189). Därefter erhöll han denna uppenbarelse.
 
1–3: Independence i Missouri är platsen för Sions stad och templet; 4–7: De heliga skall köpa mark och få arvedelar i detta område; 8–16: Sidney Gilbert skall inrätta en handelsbod, W W Phelps skall bli tryckare och Oliver Cowdery skall redigera material som skall publiceras.
 
  1 HÖR, o ni min kyrkas äldster, säger Herren er Gud, ni som har samlats enligt min befallning i detta land, som är aMissouris land, det bland som jag har utsett och chelgat för de heligas dinsamling.
  2 Därför är detta löftets land och aplatsen för bSions stad.
  3 Och så säger Herren er Gud: Om ni vill få visdom, så är här visdom. Se, den plats som nu heter Independence är mittpunkten, och platsen för atemplet ligger västerut på en tomt inte långt från tingshuset.
  4 Därför är det visdom att de heliga aköper upp marken och även varje område västerut ända till gränslinjen som går rakt mellan bjudar och icke-judar,
  5 och likaså varje område som gränsar till prärierna, i den mån mina lärjungar förmår aköpa upp mark. Se, detta är visdom, så att de kan bskaffa sig det till en evig arvedel.
  6 Och låt min tjänare Sidney Gilbert verka i det ämbete vartill jag har utsett honom, till att ta emot pengar, till att vara kyrkans aombud och till att köpa upp mark i alla områdena runtomkring, så länge som det kan ske i rättfärdighet och så som visdomen vägleder.
  7 Och låt min tjänare aEdward Partridge, och likaså dem som han har utsett till att biträda honom, verka i det ämbete vartill jag har utsett honom och butdela åt de heliga deras arvedel, alldeles som jag har befallt.
  8 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt min tjänare Sidney Gilbert slå sig ned på den här platsen och inrätta en handelsbod, så att han kan sälja varor utan svek, så att han kan skaffa fram pengar till att köpa mark till förmån för de heliga och så att han kan skaffa allt vad lärjungarna kan behöva för att slå sig ned i sin arvedel.
  9 Och låt min tjänare Sidney Gilbert också skaffa sig rättigheter — se, här är visdom, och låt den som läser förstå — så att han också, genom dem som han vill anställa som biträden i sin tjänst, kan sända varor till folket,
  10 och på så sätt dra försorg om mina heliga, så att mitt evangelium kan predikas för dem som sitter i amörker och i dödens land och bskugga.
  11 Och vidare: Sannerligen säger jag er: Låt min tjänare aWilliam W Phelps slå sig ned på denna plats och etablera sig som btryckare åt kyrkan.
  12 Och se, om världen tar emot det han har skrivit — se, här är visdom — låt honom då förvärva allt han kan i rättfärdighet till förmån för de heliga.
  13 Och låt min tjänare aOliver Cowdery hjälpa honom, alldeles som jag har befallt, på vilken plats jag än utser åt honom, med att renskriva och rätta och göra urval, så att allt kan göras rätt inför mig, så som det genom honom skall bekräftas av Anden.
  14 Och låt därför dem om vilka jag har talat så fort som möjligt med sina familjer slå sig ned i Sions land, för att utföra detta så som jag har talat.
  15 Och nu angående insamlingen: Låt biskopen och ombudet så snart som möjligt vidta förberedelser för de familjer som har fått befallning att komma till detta land och låt dem slå sig ned i sin arvedel.
  16 Och till återstoden av både äldster och medlemmar skall ytterligare föreskrifter ges härefter. Ske alltså. Amen.