Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till William W Phelps i Kirtland i Ohio i juni 1831 (History of the Church, 1:184–186). William W Phelps, en tryckare, och hans familj hade just anlänt till Kirtland och profeten sökte Herren för att få upplysningar om honom.
 
1–3: W W Phelps kallas och utväljs att bli döpt, att ordineras till äldste och till att predika evangeliet; 4: Han skall också skriva böcker för barn i kyrkans skolor; 5–6: Han skall resa till Missouri som kommer att bli hans arbetsområde.
 
  1 SE, så säger Herren, ja, hela ajordens Herre, till dig min tjänare William: Du är kallad och utvald, och sedan du har blivit bdöpt i vatten, och om du gör det med blicken endast fäst på min ära, skall du få förlåtelse för dina synder och ta emot den Helige Anden genom chandpåläggning.
  2 Och sedan skall du ordineras genom min tjänare Joseph Smith den yngres hand till att vara en äldste åt denna kyrka, till att predika omvändelse och syndernas aförlåtelse genom dop i Jesu Kristi, den levande Gudens Sons namn.
  3 Och på vilka du än lägger dina händer skall du ha makt att ge den Helige Anden, om de är botfärdiga inför mig.
  4 Och vidare skall du ordineras till att hjälpa min tjänare Oliver Cowdery att trycka och välja ut och skriva aböcker för skolorna i denna kyrka, så att även små barn kan få den undervisning inför mig som är behaglig för mig.
  5 Och vidare: Sannerligen säger jag dig: Av den orsaken skall du resa med mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon, så att du kan aslå dig ned i ditt arveland och utföra detta arbete.
  6 Och vidare: Låt även min tjänare Joseph Coe resa tillsammans med dem. Det övriga skall jag tillkännage senare enligt min vilja. Amen.