Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Algernon Sidney Gilbert i Kirtland i Ohio i juni 1831 (History of the Church, 1:179–180). På Sidney Gilberts begäran frågade profeten Herren om broder Gilberts arbete och befattning i kyrkan.
 
1–3: Sidney Gilberts kallelse och utkorelse i kyrkan är att ordineras till äldste; 4–7: Han skall även verka som biskopens ombud.
 
  1 SE, jag säger dig, min tjänare Sidney Gilbert, att jag har hört dina böner, och du har åkallat mig för att av Herren din Gud få kännedom om din kallelse och autkorelse i den kyrka som jag, Herren, har upprättat i dessa sista dagar.
  2 Se jag, Herren, som blev akorsfäst för världens synder, ger dig en befallning att du skall böverge världen.
  3 Ikläd dig min ordination, ja, den till äldste, för att predika tro och omvändelse och syndernas aförlåtelse enligt mitt ord och mottagandet av den Helige Anden genom bhandpåläggning,
  4 och även för att vara aombud för denna kyrka på den plats som skall utses av biskopen, enligt de befallningar som skall ges härefter.
  5 Och vidare: Sannerligen säger jag dig: Du skall färdas tillsammans med mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon.
  6 Se, dessa är de första förordningar som du skall få, och de övriga skall tillkännages framledes, i enlighet med ditt arbete i min vingård.
  7 Och vidare vill jag att du skall inse att endast den som ahåller ut intill änden är frälst. Ske alltså. Amen.