Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Sidney Rigdon, Parley P Pratt och Leman Copley i Kirtland i Ohio i mars 1831 (History of the Church, 1:167–169). (En del historiska källor anger datumet för denna uppenbarelse till maj 1831.) Leman Copley hade anammat evangeliet men höll sig fortfarande till en del av Shakers [skakarnas] (United Society of Believers in Christ’s Second Appearing [Det förenade samfundet för troende på Kristi andra ankomst]) lärdomar, som han tidigare hade tillhört. Några av skakarnas trosuppfattningar var att Kristi andra ankomst redan hade inträffat och att han hade visat sig i en kvinnas, Ann Lees, skepnad. Dop i vatten ansågs inte nödvändigt. Att äta griskött var uttryckligen förbjudet, och många åt inget kött alls. Ett liv i celibat ansågs högre än äktenskap. Som inledning till denna uppenbarelse skrev profeten: “För att bli mer fullkomligt insatt i ämnet frågade jag Herren och erhöll följande” (History of the Church, 1:167). Uppenbarelsen vederlade några av skakarnas grundläggande begrepp. De förut nämnda bröderna tog en kopia av uppenbarelsen till skakarnas samhälle (i närheten av Cleveland i Ohio) och läste upp den för dem i dess helhet, men den förkastades.
 
1–7: Dagen och stunden för Kristi ankomst kommer att förbli okända tills han kommer; 8–14: Människor måste omvända sig, tro på evangeliet och lyda förordningarna för att vinna frälsning; 15–16: Äktenskapet är instiftat av Gud; 17–21: Det är tillåtet att äta kött; 22–28: Sion skall blomstra och lamaniterna blomma som en ros före Kristi andra ankomst.
 
  1 HÖR mitt ord, mina tjänare Sidney och Parley och Leman, ty se, sannerligen säger jag er att jag ger er en befallning, att ni skall gå och apredika mitt evangelium för skakarna, precis som ni har fått det.
  2 Se, jag säger er att de önskar få veta en del av sanningen, men inte allt, ty de är inte auppriktiga inför mig utan måste omvända sig.
  3 Därför sänder jag er, mina tjänare Sidney och Parley, att predika evangeliet för dem.
  4 Och min tjänare Leman skall ordineras till detta arbete så att han kan samtala med dem, inte enligt det som han har fått från dem, utan enligt det som han skall bli aundervisad om av er, mina tjänare, och genom att göra det skall jag välsigna honom, annars skall han inte få framgång.
  5 Så säger Herren, ty jag är Gud och har asänt min enfödde Son till världen för världens båterlösnings skull och har fastslagit att den som tar emot honom skall bli frälst, och den som inte tar emot honom skall bli cfördömd.
  6 Och de har gjort med aMänniskosonen alldeles som det behagade dem, och han har intagit sin makt på Guds bhärlighets chögra sida och regerar nu i himlarna och skall regera tills han stiger ned på jorden för att lägga alla sina fiender dunder sina fötter, och den tiden är nära för handen.
  7 Jag, Herren Gud, har talat detta. Men stunden och adagen känner ingen människa till, inte heller änglarna i himlen, inte heller skall de veta det förrän han kommer.
  8 Därför vill jag att alla människor skall omvända sig, ty alla är under asynd, utom de som jag har sparat åt mig själv, bheliga män som ni inte vet något om.
  9 Därför säger jag er att jag har sänt er mitt eviga aförbund, ja, det som var från begynnelsen.
  10 Och det som jag har lovat har jag så uppfyllt, och jordens anationer skall bbuga för det. Och om de inte gör det av sig själva skall de förnedras, ty det som nu är upphöjt av sig själv skall cförödmjukas med makt.
  11 Därför ger jag er en befallning att ni skall a bland detta folk och säga till dem, liksom min forna apostel gjorde, vars namn var Petrus:
  12 Tro på Herren Jesu namn, han som var på jorden och skall komma, begynnelsen och änden.
  13 aOmvänd er och låt döpa er i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, enligt det heliga budet.
  14 Och den som gör detta skall få den aHelige Andens gåva genom bhandpåläggning av kyrkans äldster.
  15 Och vidare: Sannerligen säger jag er att den som aförbjuder äktenskapet inte är ordinerad av Gud, ty bäktenskapet är instiftat av Gud för människan.
  16 Därför är det lagenligt att mannen skall ha en enda ahustru, och de två skall vara bett kött, och allt detta för att cjorden skall kunna uppfylla ändamålet med sin skapelse,
  17 och för att den skall kunna fyllas med det antal människor som askapades binnan världen skapades.
  18 Och den som abefaller någon att avstå från bkött, och säger att människan inte skall äta sådant, är inte ordinerad av Gud,
  19 ty se, adjuren på marken och fåglarna i luften och det som kommer ur jorden är avsett att brukas av människan till föda och till kläder och för att hon skall kunna ha mer än nog.
  20 Men det är inte givet att en människa skall aäga mer än en annan, därför ligger bvärlden i synd.
  21 Och ve den som autgjuter blod eller förspiller kött som han inte behöver.
  22 Och vidare: Sannerligen säger jag er att Människosonen inte akommer i en kvinnas skepnad, inte heller i en mans som vandrar omkring på jorden.
  23 Låt därför inte någon abedra er utan fortsätt i ståndaktighet och bse fram emot att himlarna skall skälva och jorden skaka och ragla hit och dit som en drucken, och att cdalarna skall höjas och dbergen sänkas och att ojämna platser skall jämnas — och allt detta när ängeln skall blåsa i sin ebasun.
  24 Men innan Herrens stora dag kommer skall aJakob blomstra i öknen och lamaniterna bblomma som en ros.
  25 Sion skall ablomstrabhöjderna och glädjas på bergen och skall samlas till den plats som jag utsett.
  26 Se, jag säger er: Gå ut som jag har befallt er. Omvänd er från alla era synder. aBe och ni skall få, bulta och det skall öppnas för er.
  27 Se, jag skall gå framför er och vara er aeftertrupp. Och jag skall vara bmitt ibland er och ni skall inte komma på cskam.
  28 Se, jag är Jesus Kristus och jag kommer asnart. Ske alltså. Amen.