Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 8 mars 1831 (History of the Church, 1:166). Dessförinnan hade Oliver Cowdery verkat som kyrkans historiker och skrivare. John Whitmer hade inte strävat efter att bli utsedd till historiker, men eftersom han blev ombedd att verka i denna ställning sade han att han skulle rätta sig efter Herrens vilja i denna sak. Han hade redan verkat som sekreterare åt profeten och upptecknat många av uppenbarelserna som erhölls i Fayette i New York-området.
 
1–4: John Whitmer utses till att föra kyrkans historia och att skriva åt profeten.
 
  1 SE, jag finner det lämpligt att min tjänare John skall skriva och föra en regelbunden ahistoria och bistå dig, min tjänare Joseph, med att skriva ned allt det som skall ges dig, tills han kallas till ytterligare uppgifter.
  2 Vidare, sannerligen säger jag dig att han även får höja sin röst på möten, närhelst det är lämpligt.
  3 Och vidare säger jag dig att han skall utses till att fortlöpande föra kyrkans uppteckningar och historia, ty jag har utsett Oliver Cowdery till ett annat ämbete.
  4 Därför skall det, om han är trofast, bli honom givet genom aHjälparen att skriva detta. Ske alltså. Amen.