Uppenbarelse given till kyrkan genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 7 mars 1831 (History of the Church, 1:158–163). Som inledning till sin uppteckning av denna uppenbarelse uppger profeten att “vid denna tid spreds om kyrkan … många falska rykten … och dumma historier … för att hindra människor från att utforska verket eller anamma tron … Men till de heligas glädje … erhöll jag följande” (History of the Church, 1:158).
 
1–5: Kristus är vår förespråkare hos Fadern; 6–10: Evangeliet är en budbärare som skall bereda vägen för Herren; 11–15: Herren tog Enok och hans bröder till sig; 16–23: Kristus uppenbarade de tecken på sin ankomst som gavs på Oljeberget; 24–38: Evangeliet skall återställas, icke-judarnas tid skall fullbordas och en ödeläggande sjukdom skall täcka landet; 39–47: Tecken, under och uppståndelsen skall åtfölja Kristi andra ankomst; 48–53: Kristus skall stå på Oljeberget och judarna skall se såren i hans händer och fötter; 54–59: Herren skall regera under tusenårsriket; 60–62: Profeten blir anvisad att påbörja översättningen av Nya testamentet varigenom viktig kunskap kommer att tillkännages; 63–75: De heliga befalls att samlas och bygga Nya Jerusalem, dit folk från alla nationer skall komma.
 
  1 HÖR o ni min akyrkas folk, åt vilka briket har givits. Hör och låna ert öra åt honom som lade jordens grundval, som cskapade himlarna och alla dess härskaror och genom vilken allt skapades som lever och rör sig och har en tillvaro.
  2 Och åter säger jag: Hörsamma min röst så att adöden inte överraskar er. I en bstund då ni inte anar det skall sommaren vara över och cskörden avslutad och era själar inte frälsta.
  3 Lyssna till honom som är aförespråkaren hos Fadern, han som för er talan inför honom,
  4 och säger: Fader, se hans alidanden och död som inte begick någon bsynd, i vilken du fann gott behag. Se din Sons blod som blev utgjutet, blodet från honom som du utgav för att du själv skulle kunna cförhärligas.
  5 Fader, skona därför dessa mina bröder som atror på mitt namn, så att de kan komma till mig och få bevigt liv.
  6 Hör, o ni min kyrkas folk och lyssna samfällt alla ni äldster, och hör min röst så länge det heter ai dag och förhärda inte era hjärtan,
  7 ty sannerligen säger jag er: Jag är aAlfa och Omega, begynnelsen och änden, världens ljus och liv — ett bljus som lyser i mörkret och mörkret förstår det inte.
  8 Jag kom till mina egna och mina egna tog inte emot mig, men åt alla som tog emot mig gav jag amakt att göra många bunder och att bli Guds csöner, ja, åt dem som dtrodde på mitt namn gav jag förmågan att få eevigt liv.
  9 Och på så sätt har jag sänt mitt aeviga bförbund ut i världen, till att vara ett ljus för världen och till att vara ett cbaner för mitt folk och för dicke-judarna att söka sig till, och till att vara en ebudbärare framför mitt ansikte för att bereda vägen för mig.
  10 Kom därför till detta, och med honom som kommer skall jag gå till rätta, liksom med människorna i forna dagar, och jag skall visa er min astarka bevisföring.
  11 Lyssna därför samfällt ni alla och låt mig visa er min visdom, ja, hans visdom som ni säger är aEnoks och hans bröders Gud,
  12 vilka askildes från jorden och togs emot av mig — en bstad bevarad tills en rättfärdighetens dag kommer — en dag som alla heliga män sökte efter och inte fann på grund av ogudaktighet och avskyvärdheter.
  13 Och de bekände sig vara afrämlingar och pilgrimer på jorden,
  14 men fick ett alöfte att de skulle finna den och se den i sitt kött.
  15 Lyssna därför och jag skall gå till rätta med er, och jag skall tala till er och profetera liksom för människorna i forna dagar,
  16 och jag skall visa det lika tydligt som jag avisade det för mina lärjungar när jag stod framför dem i köttet och talade till dem och sade: Eftersom ni har frågat mig om btecknen på min ankomst, den dag då jag skall komma i min härlighet i himlens skyar för att uppfylla de löften som jag har givit till era fäder,
  17 ty eftersom ni har betraktat era aandars långa bfrånvaro från era kroppar som en fångenskap, skall jag visa er hur återlösningens dag skall komma och även cåterställelsen av det dskingrade Israel.
  18 Och se nu detta tempel som är i Jerusalem, vilket ni kallar Guds hus, och era fiender säger att detta hus aldrig skall falla,
  19 men sannerligen säger jag er att förödelse skall komma över detta släktled som en tjuv om natten, och detta folk skall förgöras och skingras bland alla nationer.
  20 Och det tempel som ni nu ser skall brytas ner, så att där inte skall lämnas sten på sten.
  21 Och det skall ske att detta släktled av judar inte skall dö förrän varje förödelse som jag har sagt er angående dem skall äga rum.
  22 Ni säger att ni vet att världens aände kommer. Ni säger också att ni vet att himlarna och jorden skall förgås.
  23 Och i detta talar ni sanning, ty så är det. Men detta som jag har sagt er skall inte förgås förrän allt skall gå i fullbordan.
  24 Och detta har jag sagt er beträffande Jerusalem, och när den dagen kommer skall en återstod askingras bland alla nationer,
  25 men de skall asamlas på nytt. Dock skall de förbli skingrade tills bicke-judarnas tider är fullbordade.
  26 Och på aden dagen skall man få höra om bkrig och rykten om krig, och hela jorden skall vara i uppror, och människornas hjärtan skall csvika dem, och de skall säga att Kristus duppskjuter sin ankomst till jordens ände.
  27 Och människornas kärlek skall svalna, och ondskan skall flöda över.
  28 Och när aicke-judarnas tider har kommit skall ett bljus bryta fram bland dem som sitter i mörker, och det skall vara mitt evangeliums fullhet.
  29 Men de atar inte emot det, ty de ser inte ljuset, och de vänder sina bhjärtan från mig för cmänniskobudens skull.
  30 Och i det släktledet skall icke-judarnas tider fullbordas.
  31 Och det skall finnas människor i det släktledet som inte skall dö förrän de har sett ett överväldigande agissel, ty en ödeläggande sjukdom skall täcka landet.
  32 Men mina lärjungar skall astå på heliga platser och skall inte rubbas. Men bland de ogudaktiga skall människor höja sina röster och bförbanna Gud och dö.
  33 Och det skall även bli ajordbävningar på olika platser och många ödeläggelser. Ändå skall människor förhärda sina hjärtan mot mig, och de skall lyfta bsvärd mot varandra och de skall döda varandra.
  34 Och när nu jag, Herren, hade talat dessa ord till mina lärjungar, blev de oroliga.
  35 Och jag sade till dem: Var inte aoroliga, ty när allt detta sker, då kan ni veta att de löften som har givits er skall uppfyllas.
  36 Och när ljuset börjar bryta fram skall det bli för dem som i en liknelse som jag skall ge er:
  37 Ni ser och skådar afikonträden och ni ser dem med era ögon, och när de börjar knoppas och löven ännu är späda säger ni att sommaren är nära för handen.
  38 På samma sätt skall det ske på den dagen när de får se allt detta, då skall de veta att stunden är nära.
  39 Och det skall ske att den som afruktar mig skall bse fram emot Herrens stora cdag, ja, emot dteckneneMänniskosonens ankomst.
  40 Och de skall se tecken och under, ty dessa skall synas på himlarna ovantill och på jorden nedantill.
  41 Och de skall se blod och aeld och rökmoln.
  42 Och innan Herrens dag kommer skall asolen förmörkas och månen förvandlas till blod och stjärnorna falla från himlen.
  43 Och återstoden skall samlas till denna plats.
  44 Och då skall de hoppas på mig, och se, jag skall komma, och de skall se mig i himlens skyar, klädd med makt och stor ahärlighet, med alla de heliga änglarna. Och den som inte bväntar mig skall bli avskuren.
  45 Men innan Herrens arm faller skall en ängel blåsa i sin abasun, och de heliga som har sovit skall bkomma fram för att möta mig i cskyn.
  46 Om ni därför har sovit i afrid så är ni välsignade, ty som ni nu ser mig och vet att jag är, på samma sätt skall ni bkomma till mig och era själar skall cleva, och er återlösning skall vara fullbordad, och de heliga skall komma fram från jordens fyra hörn.
  47 Då skall Herrens aarm falla på nationerna.
  48 Och då skall Herren sätta sin fot på detta aberg och det skall delas mitt itu, och jorden skall bskaka och ragla hit och dit, och även himlarna cskall skälva.
  49 Herren skall höja sin röst och jordens alla ändar skall höra den. Och jordens nationer skall ajämra sig, och de som har skrattat skall inse sin dårskap.
  50 Och elände skall drabba bespottaren och smädaren skall förtäras, och de som har sökt det onda skall huggas ned och kastas i elden.
  51 Och då skall ajudarna bse på mig och säga: Vad är det för sår i dina händer och i dina fötter?
  52 Då skall de veta att jag är Herren, ty jag skall säga dem: Detta är såren som jag asårades med i mina vänners hus. Jag är den som lyftes upp. Jag är Jesus som bkorsfästes. Jag är Guds Son.
  53 Och då skall de agråta för sin ondskas skull, då skall de sörja över att de förföljde sin bkonung.
  54 Och då skall ahednanationerna återlösas, och de som inte kände till någon lag skall ha del i den första buppståndelsen, och det skall bli cdrägligt för dem.
  55 Och aSatan skall bbindas, så att han inte skall ha något rum i människobarnens hjärtan.
  56 Och den adagen när jag kommer i min härlighet skall liknelsen som jag framställde om de tio bjungfrurna fullbordas.
  57 Ty de som är visa och har tagit emot asanningen samt tagit den Helige Anden till sin bvägledare och inte har låtit sig cbedragas — sannerligen säger jag er: De skall inte huggas ned och kastas i delden, utan de skall uthärda den dagen.
  58 Och ajorden skall ges till dem som en barvedel, och de skall föröka sig och växa sig starka, och deras barn skall cväxa upp utan synd till dfrälsning.
  59 Ty Herren skall vara amitt ibland dem, och hans härlighet skall vara över dem och han skall vara deras kung och deras blagstiftare.
  60 Och se, nu säger jag dig: Det skall inte bli dig givet att veta något mer om detta kapitel förrän aNya testamentet är översatt, och i det skall allt detta tillkännages.
  61 Därför ger jag dig nu tillåtelse att översätta det, så att ni kan vara beredda på det som skall komma.
  62 Ty sannerligen säger jag er att stora ting väntar er.
  63 Ni hör om akrig i främmande länder, men se, jag säger er: De är nära, ja, vid er dörr, och inte många år härefter skall ni få höra om krig i era egna länder.
  64 Därför har jag, Herren, sagt: Samla ihop er från de aöstra landsdelarna, samla er, ni min kyrkas äldster. Drag ut till de västra områdena. Kalla invånarna till omvändelse och upprätta församlingar åt mig i den mån de omvänder sig.
  65 Och samla med ett hjärta och en själ ihop era rikedomar, så att ni kan aköpa en arvedel som härefter skall utses åt er,
  66 och den skall kallas aNya Jerusalem, ett bfridens cland, en dfristad, en säker plats för den allrahögste Gudens heliga.
  67 Och Herrens ahärlighet skall vara där, och även Herrens förskräckelse skall vara där, så att de ogudaktiga inte kommer dit, och den skall kallas Sion.
  68 Och ibland de ogudaktiga skall det ske att var och en som inte vill lyfta svärd mot sin nästa måste fly till Sion för sin säkerhet.
  69 Och man skall asamlas dit från varje nation under himlen, och det skall vara det enda folk som inte skall föra krig mot varandra.
  70 Och det skall sägas bland de ogudaktiga: Låt oss inte gå upp för att strida mot Sion, ty Sions invånare är fruktansvärda, varför vi inte kan bjuda motstånd.
  71 Och det skall ske att de rättfärdiga skall samlas från alla nationer och komma till Sion sjungande den eviga glädjens sånger.
  72 Och nu säger jag er: Låt inte detta gå ut till världen förrän jag finner det lämpligt, så att ni kan utföra detta verk inför människornas ögon och inför era fienders ögon, så att de inte vet vad ni gör förrän ni har utfört det som jag har befallt er,
  73 så att de, när de får veta det, kan begrunda det.
  74 Ty när Herren visar sig skall han vara afruktansvärd för dem, så att fruktan skall gripa dem, och de skall stå långt borta och bäva,
  75 och alla nationer skall frukta på grund av Herrens förskräckelse och kraften i hans makt. Ske alltså. Amen.