Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Kirtland i Ohio under senare delen av februari 1831 (History of the Church, 1:157). I överensstämmelse med kravet som framställs här utsåg kyrkan en konferens som skulle hållas i början av juni månad samma år.
 
1–3: Äldsterna skall samlas till konferens; 4–6: De skall organisera sig enligt landets lagar och ta hand om de fattiga.
 
  1 SE, så säger Herren till er mina tjänare: Jag finner det lämpligt att min kyrkas äldster kallas samman från öster och från väster och från norr och från söder, genom brev eller på annat sätt.
  2 Och det skall ske att i den mån de är trofasta och utövar tro på mig, skall jag utgjuta min aAnde över dem den dag de kommer tillsammans.
  3 Och det skall ske att de skall bege sig ut till områdena runtomkring och apredika omvändelse för folket.
  4 Och många skall aomvända sig, så att ni skall få förmågan att organisera er benligt människors lagar,
  5 så att era afiender inte kan få makt över er, så att ni kan bli bevarade i allt, så att ni skall kunna hålla mina lagar, så att varje boja varmed fienden söker förgöra mitt folk kan brytas.
  6 Se, jag säger er att ni måste abesöka de fattiga och behövande och ge dem lindring, så att de kan bevaras tills allt kan göras enligt min lag som ni har tagit emot. Amen.