Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 9 februari 1831 (History of the Church, 1:148–154). Den togs emot i tolv äldsters närvaro och för att uppfylla Herrens tidigare löfte om att lagen skulle ges i Ohio (se kapitel 38:32). Profeten säger att denna uppenbarelse “omfattar kyrkans lag” (History of the Church, 1:148).
 
1–10: Äldsterna är kallade att predika evangeliet, döpa de omvända och bygga upp kyrkan; 11–12: De måste kallas och ordineras och skall undervisa om evangeliets principer som finns i skrifterna; 13–17: De skall undervisa och profetera genom Andens kraft; 18–29: De heliga befalls att inte döda, stjäla, ljuga, ha begärelse, begå äktenskapsbrott eller tala illa om andra; 30–39: Lagar som styr helgandet av egendomar framställs; 40–42: Högmod och lättja fördöms; 43–52: De sjuka skall helas genom handpåläggning och genom tro; 53–60: Skrifterna styr kyrkan och skall kungöras för världen; 61–69: Platsen för Nya Jerusalem och rikets hemligheter skall uppbenbaras; 70–73:
Helgade egendomar skall användas till att understödja kyrkans ämbetsmän; 74–93: Lagar som gäller otukt, äktenskapsbrott, mord, stöld och bekännelse av synder framställs.
 
  1 HÖR, o ni min kyrkas äldster, som har samlats i mitt namn, ja, i Jesu Kristi den levande Gudens Sons, världens Frälsares, namn, eftersom ni tror på mitt namn och håller mina bud.
  2 Åter säger jag er: Lyssna till och hör och lyd den alag som jag skall ge er.
  3 Ty sannerligen säger jag: Eftersom ni har samlats enligt den abefallning med vilken jag befallde er och är eniga brörande denna sak och har bett till Fadern i mitt namn, så skall ni också få.
  4 Se, sannerligen säger jag er: Jag ger er denna första befallning att ni skall gå ut i mitt namn, allesammans utom mina tjänare Joseph Smith den yngre och Sidney Rigdon.
  5 Och jag ger dem en befallning att de skall gå ut för en kort tid, och det skall ges genom aAndens kraft när de skall återvända.
  6 Och ni skall gå ut i min Andes kraft och predika mitt evangelium, atvå och två, i mitt namn, och höja era röster som med en basuns ljud och förkunna mitt ord liksom Guds änglar.
  7 Och ni skall gå ut och döpa i vatten och säga: Omvänd er, omvänd er, ty himmelriket är nära.
  8 Och härifrån skall ni bege er till områdena västerut, och i den mån ni finner dem som vill ta emot er skall ni bygga upp min kyrka i varje område,
  9 tills tiden är inne då det skall uppenbaras för er från höjden när astaden bNya Jerusalem skall grundas så att ni kan csamlas till ett så att ni kan vara mitt dfolk, och jag skall vara er Gud.
  10 Och vidare säger jag er att min tjänare aEdward Partridge skall verka i det ämbete vartill jag har utsett honom. Och det skall ske att om han överträder skall en bannan utses i hans ställe. Ske alltså. Amen.
  11 Vidare säger jag er att det inte skall bli någon givet att gå ut och apredika mitt evangelium, eller att bygga upp min kyrka, om han inte har bordinerats av någon som har cmyndighet, och det är känt i kyrkan att han har myndighet och har blivit regelmässigt ordinerad av kyrkans ledare.
  12 Och vidare: Denna kyrkas aäldster, präster och lärare skall bundervisa om mitt evangeliums principer, vilka finns i cBibeln och dMormons bok, vari eevangeliets fullhet finns.
  13 Och de skall iaktta förbunden och kyrkans föreskrifter och hålla dem, och det är dessa de skall undervisa om så som Anden leder dem.
  14 Och Anden skall ges till er genom trons abön, och om ni inte får del av bAnden skall ni inte undervisa.
  15 Och allt detta skall ni vinnlägga er om att göra som jag har befallt om det ni skall undervisa om, tills mina askrifter i sin helhet har givits.
  16 Och när ni höjer era röster genom aHjälparen, skall ni tala och profetera som det synes mig gott,
  17 ty se, Hjälparen vet allt och bär vittne om Fadern och Sonen.
  18 Och se, nu talar jag till kyrkan: Du skall inte amörda. Och den som bmördar skall inte få förlåtelse vare sig i den här världen eller i den kommande världen.
  19 Och vidare säger jag: Du skall inte döda, ty den som dödar skall a.
  20 Du skall inte astjäla, och den som stjäl och inte vill omvända sig skall drivas ut.
  21 Du skall inte aljuga. Den som ljuger och inte vill omvända sig skall drivas ut.
  22 Du skall aälska din hustru av hela ditt hjärta och skall bhålla dig till henne och ingen annan.
  23 Och den som ser på en kvinna med abegär efter henne skall förneka tron och skall inte ha Anden, och om han inte omvänder sig skall han drivas ut.
  24 Du skall inte begå aäktenskapsbrott, och den som begår äktenskapsbrott och inte omvänder sig skall drivas ut.
  25 Men den som har begått äktenskapsbrott och aomvänder sig av hela sitt hjärta och avstår därifrån och inte gör det mer, honom skall du bförlåta,
  26 men om han gör det a nytt skall han inte bli förlåten, utan skall drivas ut.
  27 Du skall inte atala illa om din nästa, inte heller göra honom någon skada.
  28 Du vet att mina lagar beträffande dessa ting finns i mina skrifter. Den som syndar och inte omvänder sig skall adrivas ut.
  29 Om du aälskar mig skall du btjäna mig och chålla alla mina bud.
  30 Och se, du skall komma ihåg de afattiga och bhelga det av dina ägodelar som du har att dela med dig åt dem till deras cuppehälle, med ett förbund och en överlåtelsehandling vilka inte kan brytas.
  31 Och i den mån ni ager av era medel till de bfattiga, gör ni det mot mig, och de skall läggas fram inför min kyrkas cbiskop och hans rådgivare, två av äldsterna eller högprästerna, som han skall utse eller har utsett och davskilt för det ändamålet.
  32 Och det skall ske att sedan de har lagts fram för min kyrkas biskop, och sedan han har tagit emot dessa bevis på ahelgandet av min kyrkas ägodelar, så att de i överensstämmelse med mina bud inte kan berövas kyrkan, skall var och en göras bansvarig inför mig som cförvaltare av sina egna ägodelar eller det som han har tagit emot vid helgandet, ja, så mycket som är tillräckligt för honom och hans dfamilj.
  33 Och vidare: Om det efter detta första helgande skulle finnas flera ägodelar i kyrkans eller dess enskildas händer än som är nödvändigt för deras uppehälle, så är detta en aåterstod som skall helgas åt biskopen och förvaras för att tid efter annan delas ut åt dem som inte har tillräckligt, så att var och en som är i behov kan bli tillräckligt sörjd för och få enligt sina behov.
  34 Därför skall återstoden förvaras i mitt förrådshus för att ges åt de fattiga och behövande, enligt vad kyrkans högråd och biskopen och hans råd bestämmer,
  35 och för att köpa mark till kyrkans allmänna nytta och bygga hus för gudstjänster och bygga upp det aNya Jerusalem, som härefter skall uppenbaras —
  36 så att mitt förbundsfolk kan samlas till ett på den dag när jag skall akomma till mitt btempel. Och detta gör jag för mitt folks frälsning.
  37 Och det skall ske att den som syndar och inte omvänder sig skall adrivas ut ur kyrkan och skall inte få tillbaka det som han har bhelgat åt min kyrkas fattiga och behövande, eller med andra ord, åt mig,
  38 ty i samma mån som ni agör det mot en av dessa minsta, gör ni det mot mig.
  39 Ty det skall ske att det som jag talade genom mina profeters mun skall fullbordas, ty av deras rikedomar, vilka anammar mitt evangelium bland icke-judarna, skall jag helga åt de fattiga av mitt folk som är av Israels hus.
  40 Och vidare: Du skall inte vara ahögmodig i ditt hjärta. Låt alla dina bkläder vara enkla, och deras skönhet utgöra skönheten i dina egna händers verk.
  41 Och låt allt göras i renhet inför mig.
  42 Du skall inte vara alat, ty den som är lat skall varken äta arbetarens bröd eller bära hans kläder.
  43 Och den ibland er som är asjuk och inte har tro till att bli helad, men annars har tro, skall vårdas med all ömhet, med örter och lätt föda, men inte av en fiendes hand.
  44 Och kyrkans äldster, två eller flera, skall tillkallas och skall be för och lägga sina ahänder på dem i mitt namn, och om de dör skall de b för mig, och om de lever skall de leva för mig.
  45 Du skall så aleva tillsammans i bkärlek att du cgråter över förlusten av dem som dör, och i synnerhet över dem som inte har något dhopp om en härlig uppståndelse.
  46 Och det skall ske att de som dör i mig inte skall smaka adöden, ty den skall vara bljuvlig för dem,
  47 och ve dem som inte dör i mig, ty deras död är bitter.
  48 Och vidare skall det ske att den som har atro på mig till att bli bhelad, och inte är cbestämd till att dö, skall bli helad.
  49 Den som har tro till att se skall se.
  50 Den som har tro till att höra skall höra.
  51 Den lame som har tro till att hoppa skall hoppa.
  52 Och de som inte har tro till att göra detta, men tror på mig, har förmågan att bli mina asöner, och i den mån de inte bryter mot mina lagar skall du bbära deras svagheter.
  53 Du skall stå fast i ditt aförvaltarskap.
  54 Du skall inte ta din broders kläder. Du skall betala för det som du tar emot av din broder.
  55 Och om du askaffar dig mer än du behöver för ditt uppehälle skall du ge det till mitt bförrådshus så att allt kan göras i enlighet med vad jag har sagt.
  56 Du skall be, och mina askrifter skall ges så som jag har bestämt och de skall bförvaras i säkerhet.
  57 Och det är lämpligt att du håller tyst om dem och inte undervisar om dem, förrän ni har dem i deras helhet.
  58 Och jag ger er en befallning att då skall ni undervisa alla människor om dem, ty aalla nationer, släkten, tungomål och folk skall undervisas om dem.
  59 Du skall betrakta det som du har fått, det som har givits dig i mina skrifter som en lag, som varande min lag som skall styra min kyrka,
  60 och den som agör enligt detta skall bli frälst, och den som inte gör det skall bli bfördömd om han fortsätter på det sättet.
  61 Om du ber skall du få auppenbarelse på uppenbarelse, bkunskap på kunskap, så att du kan lära känna chemligheterna och de dfridgivande tingen — det som ger eglädje, det som ger evigt liv.
  62 Du skall be, och det skall uppenbaras för dig i min egen rätta tid var aNya Jerusalem skall byggas.
  63 Och se, det skall ske att mina tjänare skall sändas ut åt öster och åt väster, åt norr och åt söder.
  64 Och låt redan nu den som reser österut lära dem som omvänder sig att fly avästerut, och detta till följd av det som skall komma över jorden och av bhemliga sammansvärjningar.
  65 Se, ni skall iaktta allt detta, och stor skall er lön bli, ty åt er är det givet att känna till rikets hemligheter, men åt världen är det inte givet att lära känna dem.
  66 Ni skall iaktta de lagar som ni har fått och vara trofasta.
  67 Och ni skall härefter få kyrkans aförbund, sådana som är tillräckliga för att fast grunda er både här och i Nya Jerusalem.
  68 Låt därför den som brister i avisdom fråga mig, och jag skall ge honom villigt och utan förebråelser.
  69 Lyft upp era hjärtan och gläd er ty åt er har ariket givits, eller med andra ord kyrkans bnycklar. Ske alltså. Amen.
  70 aPrästerna och blärarna skall få sina cförvaltarskap, liksom medlemmarna.
  71 Och de äldster eller högpräster som är satta till att som rådgivare bistå biskopen i allt, skall få understöd till sina familjer av de ägodelar som är ahelgade åt biskopen till förmån för de fattiga och för andra ändamål som tidigare nämnts,
  72 eller också skall de få en skälig ersättning för allt sitt tjänande, antingen ett förvaltarskap eller något annat som kan anses vara bäst eller som rådgivarna och biskopen beslutar.
  73 Och även biskopen skall få sitt understöd eller en skälig ersättning för allt sitt tjänande i kyrkan.
  74 Se, sannerligen säger jag er att vem som än ibland er har förskjutit sin make eller maka på grund av aotukt, eller med andra ord, om de vittnar inför er i hjärtats största ödmjukhet att så är fallet, skall ni inte driva bort dem ifrån er,
  75 men om ni finner att några har övergivit sin make eller maka på grund av aäktenskapsbrott, och de själva är överträdarna, och deras make eller maka lever, skall ni bdriva bort dem ifrån er.
  76 Och vidare säger jag er att ni skall vara avaksamma och försiktiga och noggrant utreda, så att ni inte tar emot några sådana bland er om de är gifta,
  77 och om de inte är gifta skall de omvända sig från alla sina synder, annars skall ni inte ta emot dem.
  78 Och vidare: Alla de som tillhör denna Kristi kyrka skall vinnlägga sig om att hålla alla kyrkans bud och förbund.
  79 Och det skall ske att om några ibland er adödar skall de överlämnas åt och behandlas enligt landets lagar, ty kom ihåg att han inte kan förlåtas, och det skall bevisas enligt landets lagar.
  80 Och om en man eller kvinna begår äktenskapsbrott, skall han eller hon anklagas inför två eller flera av kyrkans äldster, och varje ord skall stadfästas mot honom eller henne genom två vittnen som tillhör kyrkan, och inte av fiender. Men om det finns fler än två vittnen, så är det bättre.
  81 Men han eller hon skall dömas genom två vittnens mun, och äldsterna skall lägga fram saken inför kyrkan, och kyrkan skall räcka upp händerna mot honom eller henne, så att de kan behandlas enligt Guds lag.
  82 Och om det är möjligt skall även biskopen vara närvarande.
  83 Och så skall ni göra med varje sak som läggs fram inför er.
  84 Och om en man eller kvinna begår rån, skall han eller hon överlämnas åt landets lag.
  85 Och om han eller hon begår astöld, skall han eller hon överlämnas åt landets lag.
  86 Och om han eller hon aljuger, skall han eller hon överlämnas åt landets lag.
  87 Och om han eller hon begår någon form av ondska, skall han eller hon överlämnas åt lagen, ja, Guds lag.
  88 Och om din abroder eller syster bsyndar mot dig, skall du ta upp det med honom eller henne i enrum, och om han eller hon cbekänner skall du låta er försonas.
  89 Och om han eller hon inte bekänner, skall du överlämna honom eller henne åt kyrkan, inte till medlemmarna utan till äldsterna. Och det skall göras på ett möte, och inte inför världen.
  90 Och om din broder eller syster syndar mot många, skall han eller hon atuktas inför många.
  91 Och om någon syndar öppet, skall han eller hon tillrättavisas öppet, så att han eller hon får skämmas. Och om han eller hon inte bekänner, så skall han eller hon överlämnas åt Guds lag.
  92 Om någon syndar i hemlighet, skall han eller hon tillrättavisas i hemlighet, så att han eller hon kan få möjlighet att i hemlighet bekänna för honom eller henne som han eller hon har syndat mot och för Gud, och så att kyrkan inte kan tala förebrående om honom eller henne.
  93 Och så skall ni handla i allt.