Uppenbarelse given till kyrkan genom profeten Joseph Smith i Kirtland i Ohio den 4 februari 1831 (History of the Church, 1:146–147). Kyrkans gren i Kirtland ökade snabbt i antal vid den här tiden. Som inledning till denna uppenbarelse skrev profeten: “Medlemmarna … strävade efter att göra Guds vilja, i den mån de kände till den, även om en del underliga föreställningar och falska andar hade smugit sig in ibland dem … [och] Herren gav följande till kyrkan” (History of the Church, 1:146–147).
 
1–3: Äldsterna skall leda kyrkan genom uppenbarelsens ande; 4–6: Sanna lärjungar tar emot och håller Herrens lag: 7–12: Edward Partridge utses till biskop för kyrkan.
 
  1 LYSSNA och hör, o ni mitt folk, säger Herren och er Gud, ni som jag gläder mig åt att avälsigna med de största av alla välsignelser, ni som hör mig. Och ni som inte hör mig skall jag bförbanna, ni som har påstått er cbekänna mitt namn, med den svåraste av alla förbannelser.
  2 Hör, o ni min kyrkas äldster som jag har kallat, se, jag ger er en befallning att ni skall samla er för att aenas om mitt ord,
  3 och genom er tros bön skall ni ta emot min alag, så att ni kan veta hur min kyrka skall ledas och få allting rätt inför mig.
  4 Och jag skall vara er astyresman när jag bkommer, och se, jag kommer snart, och ni skall se till att min lag åtlyds.
  5 Den som atar emot min lag och bhåller den, han är min lärjunge, och den som säger sig ta emot den och inte håller den, han är inte min lärjunge och skall cdrivas ut från er,
  6 ty det är inte rätt att det som tillhör rikets barn skall ges till dem som inte är värdiga, eller till ahundar, eller att bpärlorna skall kastas åt svin.
  7 Och vidare är det rätt att ett ahus byggs åt min tjänare Joseph Smith den yngre vari han kan bo och böversätta.
  8 Och vidare är det rätt att min tjänare Sidney Rigdon skall bo som det synes honom gott, så länge han håller mina bud.
  9 Och vidare har jag kallat min tjänare aEdward Partridge, och jag ger en befallning att han skall utses genom kyrkans röst och ordineras till bbiskop för kyrkan, så att han kan lämna sin handel och cägna
all sin tid åt kyrkans arbete,
  10 för att ta hand om allt det som skall anvisas honom i mina lagar den dag då jag skall ge dem.
  11 Och detta eftersom hans hjärta är rent inför mig, ty han är som den forne aNatanael, i vilken inget bsvek finns.
  12 Dessa ord är givna till er och de är rena inför mig. Ge därför akt på hur ni håller dem, ty ni skall med era själar stå till svars för dem på domens dag. Ske alltså. Amen.