Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i Fayette i New York i januari 1831 (History of the Church, 1:145). Innan profeten nedtecknade denna uppenbarelse skrev han: “Eftersom James Covill förkastade Herrens ord och återgick till sina tidigare principer och till sitt folk, gav Herren mig och Sidney Rigdon följande uppenbarelse” (History of the Church, 1:145).
 
1–3: Rädsla för förföljelser samt världsliga bekymmer får människor att förkasta evangeliet.
 
  1 SE, sannerligen säger jag er att min tjänare aJames Covills hjärta var uppriktigt inför mig, ty han slöt förbund med mig om att han skulle lyda mitt ord.
  2 Och han atog emot ordet med glädje, men genast frestade Satan honom och rädslan för bförföljelser samt världsliga omsorger fick honom att cförkasta ordet.
  3 Därför bröt han mitt förbund, och det återstår för mig att förfara med honom som det synes mig gott. Amen.