Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Fayette i New York den 2 januari 1831 (History of the Church, 1:140–143). Detta hände vid en kyrkans konferens.
 
1–6: Kristus skapade allting; 7–8: Han finns mitt ibland sina heliga, som snart kommer att se honom; 9–12: Allt kött är fördärvat inför honom; 13–22: Han har reserverat ett löftets land åt sina heliga i tid och i evighet; 23–27: De heliga befalls att vara ett och högakta varandra som bröder; 28–29: Krig förutses; 30–33: De heliga skall ges kraft från höjden och gå ut bland alla nationer; 34–42: Kyrkan befalls att ha omsorg om de fattiga och behövande och att söka evighetens rikedomar.
 
  1 SÅ säger Herren er Gud, ja, Jesus Kristus, den store aJag Är, Alfa och Omega, bbegynnelsen och änden, den som skådade evighetens vida rymd och himlens alla serafiska chärskaror dinnan världen eskapades,
  2 den som avet allt, ty ballt är närvarande inför mina ögon.
  3 Jag är den som talade och världen ablev till, och allt kom till genom mig.
  4 Jag är den som har tagit Enoks aSion upp i min famn, och sannerligen säger jag, ja, alla som har btrott på mitt namn, ty jag är Kristus och i mitt eget namn, i kraft av cblodet som jag har utgjutit, har jag fört deras talan inför Fadern.
  5 Men se, återstoden av de aogudaktiga har jag hållit kvar i mörkrets bkedjor till cdomen på den stora dagen som skall komma vid jordens ände,
  6 och på samma sätt skall jag låta hålla kvar de ogudaktiga som inte vill höra min röst utan förhärdar sina hjärtan, och ve, ve, ve är deras dom.
  7 Men se, sannerligen, sannerligen säger jag er att mina aögon vilar på er. Jag är bmitt ibland er och ni kan inte se mig.
  8 Men dagen kommer snart då ni skall ase mig och veta att jag är, ty mörkrets förlåt skall snart rämna, och den som inte är brenad kan inte cuthärda den dagen.
  9 Fäst därför bältet om era höfter och var redo. Se, ariket är ert, och fienden skall inte segra över er.
  10 Sannerligen säger jag er: Ni är arena, men inte alla, och det finns inga andra i vilka jag finner bbehag,
  11 ty allt akött är fördärvat inför mig, och bmörkrets makter råder på jorden ibland människobarnen, i himlens alla härskarors närvaro,
  12 vilket gör att tystnad härskar och hela evigheten avåndas, och bänglarna inväntar den stora befallningen att cmeja ner jorden och samla ihop dogräset så att det kan ebrännas. Och se, fienden är sammangaddad.
  13 Och nu skall jag visa er en hemlighet, något som förekommer i hemliga kamrar för att med tiden åstadkomma er aundergång, och ni visste det inte.
  14 Men nu berättar jag det för er, och ni är välsignade, inte på grund av er ondska, inte heller på grund av era hjärtans otro, ty några av er är sannerligen skyldiga inför mig, men jag skall vara barmhärtig mot er svaghet.
  15 Var därför astarka härefter. bFrukta inte, ty riket är ert.
  16 Och för er frälsning ger jag er en befallning, ty jag har hört era böner, och de afattiga har klagat inför mig, och de brika har jag gjort, och allt kött är mitt, och jag gör inte cskillnad på människor.
  17 Och jag har gjort jorden rik, och se, den är min afotpall, varför jag åter skall stå på den.
  18 Och jag håller fram och behagar ge er större rikedomar, ja, ett utlovat land, ett land som flödar av mjölk och honung, över vilket det inte skall finnas någon förbannelse när Herren kommer.
  19 Och jag skall ge det till er som ert arveland, om ni söker det av allt ert hjärta.
  20 Och detta skall vara mitt förbund med er: Ni skall få det som ert arveland, och som aarvedel åt era barn för evigt, så länge jorden består, och ni skall åter besitta det i evighet, för att aldrig mer förgås.
  21 Men sannerligen säger jag er att med tiden skall ni inte ha någon kung eller styresman, ty jag skall vara er akung och vaka över er.
  22 Hör därför min röst och afölj mig, och ni skall vara ett bfritt folk och ni skall inte ha några andra lagar än mina lagar när jag kommer, ty jag är er clagstiftare, och vad kan hejda min hand?
  23 Men sannerligen säger jag er: aUndervisa varandra enligt det ämbete vartill jag har utsett er,
  24 och låt var och en ahögakta sin broder som sig själv och utöva bdygd och chelighet inför mig.
  25 Och åter säger jag er: Låt var och en högakta sin broder som sig själv.
  26 Ty vem är den man ibland er som har tolv söner, och inte gör skillnad på dem, och de tjänar honom lydigt, och som säger till den ene: Kläd dig i kostbara kläder och sitt här, och till den andre: Kläd dig i trasor och sitt där — och ser på sina söner och säger: Jag är rättvis?
  27 Se, detta har jag givit er som en liknelse, och det är så som jag är. Jag säger er: Var aett, om ni inte är ett är ni inte mina.
  28 Och vidare säger jag er att fienden i de hemliga kamrarna traktar efter era aliv.
  29 Ni hör om akrig i fjärran länder, och ni säger att det snart skall bli stora krig i fjärran länder, men ni känner inte människornas hjärtan i ert eget land.
  30 Jag säger er detta på grund av era böner. aSamla därför bvisdom i ert bröst så att människors ogudaktighet inte uppenbarar detta för er genom sin ogudaktighet på ett sätt som skall ljuda i era öron med en röst som är högre än den som skall skaka jorden. Men om ni är redo skall ni inte frukta.
  31 Och för att ni skall kunna undkomma fiendens makt och samlas inför mig som ett rättfärdigt folk, aobefläckade och utan skuld —
  32 därför, av den orsaken, gav jag er befallningen att ni skulle bege er till aOhio, och där skall jag ge er min blag, och där skall ni cbegåvas med kraft från höjden.
  33 Och därifrån skall alla som jag vill, gå ut bland aalla nationer, och det skall tillkännages för dem vad de skall göra, ty jag har ett stort verk i beredskap, ty Israel skall bfrälsas, och jag skall leda dem vart jag än vill, och ingen makt skall chejda min hand.
  34 Och nu ger jag kyrkan i detta område en befallning om att vissa män ibland dem skall utses, och de skall utses enligt kyrkans aröst.
  35 Och de skall se till de fattiga och behövande och ge dem alindring så att de inte lider, och sända ut dem till den plats som jag har befallt dem.
  36 Och det skall vara deras arbete att handha de angelägenheter som rör denna kyrkas egendom.
  37 Och de som har lantbruk som inte kan säljas skall lämna kvar dem eller bortarrendera dem som det synes dem gott.
  38 Se till att allting bevaras, och när människor abegåvas med kraft från höjden och sänds ut, skall allt detta samlas i kyrkans sköte.
  39 Och om ni söker efter de arikedomar som det är Faderns önskan att ge er, skall ni bli rikast av alla folk, ty ni skall få evighetens rikedomar. Och det måste så vara att jordens brikedomar tillkommer mig att ge. Men akta er för chögmod, så att ni inte blir som de forna dnephiterna.
  40 Och vidare säger jag er: Jag ger er en befallning att var och en, både äldste, präst, lärare och även medlem, skall gå till verket med all sin kraft med sina ahänders arbete, för att bereda och utföra det som jag har befallt.
  41 Och låt er apredikan vara den bvarnande rösten, var och en för sin nästa, med mildhet och med ödmjukhet.
  42 Och gå aut ifrån de ogudaktiga. Rädda er. Var rena, ni som bär Herrens kärl. Ske alltså. Amen.