Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Edward Partridge i närheten av Fayette i New York i december 1830 (History of the Church, 1:131). (Se överskriften till kapitel 35.) Profeten sade att Edward Partridge “var ett mönster för fromhet och en av Herrens stora män” (History of the Church, 1:128).
 
1–3: Herren lägger handen på Edward Partridge genom Sidney Rigdons hand; 4–8: Varje man som tar emot evangeliet och prästadömet skall kallas att gå ut och predika.
 
  1 SÅ säger Herren Gud, Israels aMäktige: Se, jag säger dig, min tjänare bEdward, att du är välsignad, och dina synder är dig förlåtna, och du är kallad att predika mitt evangelium som med en basuns röst.
  2 Och jag skall lägga min ahand på dig genom min tjänare Sidney Rigdons hand, och du skall få min Ande, den Helige Anden, ja, bHjälparen, som skall lära dig de cfridgivande tingen rörande riket,
  3 och du skall förkunna det med hög röst och säga: Hosianna, välsignat vare den allrahögste Gudens namn!
  4 Och nu ger jag dig denna kallelse och befallning rörande alla människor,
  5 så att alla som kommer inför mina tjänare Sidney Rigdon och Joseph Smith den yngre och anammar denna kallelse och befallning skall aordineras och sändas ut att bpredika det eviga evangeliet bland nationerna,
  6 och ropa omvändelse och säga: aFräls er från detta vrånga släktled och kom ut ur elden, med avsky till och med för de bkläder som är befläckade av köttet.
  7 Och denna befallning skall ges till min kyrkas äldster, så att varje man som med redbarhet anammar det kan bli ordinerad och sändas ut, alldeles som jag har talat.
  8 Jag är Jesus Kristus, Guds Son. Fäst därför bältet om dina höfter, och jag skall plötsligt komma till mitt atempel. Ske alltså. Amen.