Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Sidney Rigdon i eller i närheten av Fayette i New York i december 1830 (History of the Church, 1:128–131). Vid den här tiden var profeten nästan dagligen upptagen med att göra en översättning av Bibeln. Översättningen påbörjades redan i juni 1830 och både Oliver Cowdery och John Whitmer hade verkat som skrivare. Eftersom de nu hade kallats till andra plikter blev Sidney Rigdon kallad genom gudomligt förordnande att tjäna som profetens skrivare i detta verk (se vers 20). Som inledning till sin uppteckning av denna uppenbarelse skrev profeten: “I december kom Sidney Rigdon [från Ohio] för att rådfråga Herren, och med honom kom Edward Partridge … Strax efter dessa två bröders ankomst talade Herren på detta sätt” (History of the Church, 1:128).
 
1–2: Hur människor kan bli Guds söner; 3–7: Sidney Rigdon kallas att döpa och förläna den Helige Anden; 8–12: Tecken och underverk åstadkoms genom tro; 13–16: Herrens tjänare kommer att tröska nationerna med Andens kraft; 17–19: Joseph Smith innehar nycklarna till hemligheterna; 20–21: De utvalda skall uthärda Herrens ankomstdag; 22–27: Israel kommer att frälsas.
 
  1 HÖR aHerrens, er Guds, röst, ja, bAlfa och Omega, begynnelsen och änden, vars cbana är ett evigt kretslopp, ddensamme i dag som i går och i evighet.
  2 Jag är Jesus Kristus, Guds Son, som akorsfästes för världens synder, ja, för alla som btror på mitt namn, så att de kan bli cGuds söner, ja, ett i mig som jag är dett i Fadern och som Fadern är eett i mig, så att vi kan vara ett.
  3 Se, sannerligen, sannerligen säger jag till min tjänare Sidney: Jag har iakttagit dig och dina gärningar. Jag har hört dina böner och berett dig för ett större verk.
  4 Du är välsignad, ty du skall utföra stora ting. Se du sändes ut, ja, liksom aJohannes, för att bereda vägen för mig och för bElia som skulle komma, och du visste det inte.
  5 Du döpte i vatten till omvändelse, men de atog inte emot den Helige Anden.
  6 Men nu ger jag dig en befallning att du skall adöpa i vatten, och de skall ta emot den bHelige Anden genom chandpåläggning, liksom de forna apostlarna.
  7 Och det skall ske att ett stort verk skall utföras i landet, ja, bland aicke-judarna, ty deras dårskap och avskyvärdheter skall uppenbaras för alla människors ögon.
  8 Ty jag är Gud och min arm är inte aförkortad, och jag skall visa bunderverk, ctecken och under för alla dem som dtror på mitt namn.
  9 Och alla de som ber om det i mitt namn i atro, de skall bdriva ut cdjävlar, de skall dhela de sjuka, de skall låta de blinda få sin syn och de döva att höra och de stumma att tala och de lama att gå.
  10 Och tiden kommer snart då stora ting skall visas för människobarnen.
  11 Men autan tro skall inget visas utom bödeläggelser över cBabylon, som har fått alla nationer att dricka av sin dotukts vredesvin.
  12 Och det finns aingen som gör gott, utom de som är redo att ta emot mitt evangeliums fullhet som jag har sänt ut till detta släktled.
  13 Därför vänder jag mig till det som för världen är asvagt, de som är bolärda och föraktade, att tröska nationerna med min Andes kraft.
  14 Och deras arm skall vara min arm, och jag skall vara deras asköld och deras pansar. Och jag skall fästa bältet om deras höfter, och de skall strida manligt för mig, och deras bfiender skall läggas under deras fötter, och jag skall på deras vägnar låta svärdet cfalla, och med min förbittrings deld skall jag bevara dem.
  15 Och de afattiga och de bödmjuka skall få evangeliet predikat för sig och de skall cse fram emot tiden för min ankomst, ty den är dnära för handen.
  16 Och de skall lära sig liknelsen om afikonträdet, ty redan nu är sommaren nära.
  17 Och jag har sänt ut mitt evangeliums afullhet genom min tjänare bJosephs hand, och i hans svaghet har jag välsignat honom,
  18 och jag har givit honom anycklarna till hemligheten om det som har varit bförseglat, ja, det som fanns ifrån världens cgrundläggning, och det som skall ske från denna tid och till tiden för min ankomst om han förblir i mig, och om inte skall jag sätta en annan i hans ställe.
  19 Vaka därför över honom så att hans tro inte sviktar, och det skall bli givet genom aHjälparen, den bHelige Anden, som vet allt.
  20 Och jag ger dig en befallning att du skall askriva åt honom. Och skrifterna skall ges på samma sätt som de finns i mitt eget bröst, till frälsning för mina egna butvalda,
  21 ty de skall höra min aröst och skall se mig och skall inte sova, och de skall buthärda dagen för min cankomst, ty de skall bli renade liksom jag är dren.
  22 Och nu säger jag adig: Stanna hos honom, och han skall resa med dig, överge honom inte, och detta skall förvisso fullbordas.
  23 Och anärhelst ni inte skriver, se, då skall det bli honom givet att profetera, och du skall predika mitt evangelium och åkalla de bheliga profeterna för att bevisa hans ord, så som de skall bli honom givna.
  24 aHåll alla de bud och förbund genom vilka ni är bundna, och jag skall låta himlarna bskälva för er skull, och cSatan skall bäva och Sion skall dglädjas på höjderna och blomstra.
  25 Och aIsrael skall bfrälsas i min egen rätta tid, och med cnycklarna som jag har givit skall de bli ledda och aldrig mer på något sätt förvirras.
  26 Lyft upp era hjärtan och var glada, er aåterlösning närmar sig.
  27 Frukta inte, du lilla hjord, ariket är ditt tills jag kommer. Se, jag bkommer snart. Ske alltså. Amen.