Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Orson Pratt i Fayette i New York den 4 november 1830 (History of the Church, 1:127–128). Broder Pratt var nitton år gammal vid den tiden. Han hade omvänt sig och blivit döpt när han först hörde sin äldre bror, Parley P Pratt, predika det återställda evangeliet sex veckor tidigare. Denna uppenbarelse togs emot i Peter Whitmer den äldres hem.
 
1–4: De trofasta blir Guds söner genom försoningen; 5–9: Predikandet av evangeliet bereder vägen för Kristi andra ankomst; 10–12: Profetia kommer genom den Helige Andens kraft.
 
  1 MIN son aOrson, lyssna och hör och se vad jag, Herren din Gud, skall säga dig, ja, Jesus Kristus, din Återlösare,
  2 världens aljus och liv, ett ljus som lyser i mörkret och mörkret förstår det inte,
  3 som så aälskade världen att bhan cgav sitt eget liv, för att alla som tror skall kunna bli dGuds söner. Därför är du min son,
  4 och avälsignad är du för att du har trott,
  5 och mera välsignad är du eftersom du är akallad av mig att predika mitt evangelium,
  6 att höja din röst som med en basuns ljud, både länge och högt, och aropa omvändelse till ett fördärvat och avogt släktled samt bereda Herrens väg för hans andra bankomst.
  7 Ty se, sannerligen, sannerligen säger jag dig: aTiden är snart för handen då jag skall komma i ett bmoln med makt och stor härlighet.
  8 Och tiden för min ankomst skall bli en astor dag, ty alla nationer skall bbäva.
  9 Men innan denna stora dag kommer skall solen förmörkas och månen förvandlas till blod, och stjärnorna skall vägra att ge sitt sken, och några skall falla, och stora förstörelser väntar de ogudaktiga.
  10 Höj därför din röst och ahåll inte tillbaka, ty Herren Gud har talat. Profetera därför och det skall ges genom den bHelige Andens kraft.
  11 Och om du är trofast, se, då är jag med dig tills jag kommer.
  12 Och sannerligen, sannerligen säger jag dig: Jag kommer snart. Jag är din Herre och din Återlösare. Ske alltså. Amen.