Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Ezra Thayre och Northrop Sweet i Fayette i New York i oktober 1830 (History of the Church, 1:126–127). När profeten upptecknade den här uppenbarelsen försäkrade han att “Herren alltid är redo att undervisa dem som flitigt söker i tro” (History of the Church, 1:126).
1–4: Arbetare kallas att förkunna evangeliet i elfte timmen; 5–6: Kyrkan är upprättad och de utvalda skall samlas; 7–10: Omvänd er, ty himmelriket är nära; 11–15: Kyrkan är byggd på evangeliets klippa; 16–18: Bered er för brudgummens ankomst.
 
  1 SE, jag säger er, mina tjänare Ezra och Northrop: Öppna era öron och hörsamma Herrens, er Guds, röst, vars aord är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg, själ och ande, och urskiljer hjärtats tankar och bavsikter.
  2 Ty sannerligen, sannerligen säger jag er att ni är kallade att höja era röster som med en abasuns ljud, för att förkunna mitt evangelium för ett fördärvat och avogt släktled.
  3 Ty se, afältet har redan vitnat till skörd, och det är belfte timmen och csista gången som jag skall kalla arbetare in i min vingård.
  4 Och min avingård är helt och hållet bfördärvad, och det finns ingen som gör cgott utom några få, och de går i många fall dvilse på grund av eprästvälden som alla har fördärvade sinnen.
  5 Och sannerligen, sannerligen säger jag er att denna akyrka har jag bupprättat och kallat ut ur vildmarken,
  6 och på samma sätt skall jag asamla mina utvalda från bjordens fyra hörn, ja, alla som tror på mig och hörsammar min röst.
  7 Ja, sannerligen, sannerligen säger jag er, att fältet har redan vitnat till skörd. Svinga därför era skäror och skörda av all er förmåga, allt ert förstånd och all er styrka.
  8 aÖppna era munnar och de skall fyllas, och ni skall bli liksom bNephi i forna dagar, som färdades från Jerusalem ut i vildmarken.
  9 Ja, öppna era munnar och håll inte tillbaka, och många akärvar skall lastas på era ryggar, ty se, jag är med er.
  10 Ja, öppna era munnar och de skall fyllas, och säg: Omvänd er, aomvänd er, och bered Herrens väg och gör hans stigar raka, ty himmelriket är nära,
  11 ja, omvänd er och låt er alla adöpas till era synders förlåtelse, ja, låt döpa er med vatten, och sedan kommer dopet med eld och med den Helige Anden.
  12 Se, sannerligen, sannerligen säger jag er: Detta är mitt aevangelium, och kom ihåg att de skall ha tro på mig, annars kan de på intet sätt bli frälsta.
  13 Och på denna aklippa skall jag bygga min kyrka, ja, på denna klippa är ni byggda, och om ni fortsätter skall bhelvetets portar inte få överhand över er.
  14 Och ni skall komma ihåg kyrkans aföreskrifter och förbund, så att ni håller dem.
  15 Och dem som har tro skall ni akonfirmera i min kyrka genom bhandpåläggning, och jag skall ge dem den cHelige Andens gåva.
  16 Och jag har givit er Mormons bok och de heliga askrifterna till er bundervisning, och min Andes kraft clevandegör allting.
  17 Var därför trofasta, be alltid, ha era lampor i ordning och brinnande och ha olja med er, så att ni är redo när abrudgummen kommer,
  18 ty se, sannerligen, sannerligen säger jag er, att jag akommer snart. Ske alltså. Amen.