Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Parley P Pratt och Ziba Peterson i oktober 1830 (History of the Church, 1:118–120). Äldsterna var mycket intresserade av och hade stora förhoppningar beträffande lamaniterna, vars utlovade välsignelser hade kommit till kyrkans kännedom genom Mormons bok. Till följd av detta uppsändes en ödmjuk vädjan om att Herren skulle tillkännage sin vilja huruvida äldsterna vid den tidpunkten skulle sändas till indianstammarna västerut. Uppenbarelsen följde.
 
1–3: Parley P Pratt och Ziba Peterson kallas att predika för lamaniterna och följa med Oliver Cowdery och Peter Whitmer den yngre; 4–5: De skall be om att kunna förstå skrifterna.
 
  1 OCH nu beträffande min tjänare aParley P Pratt: Se, jag säger honom att så sant jag lever vill jag att han skall förkunna mitt evangelium och blära av mig och vara saktmodig och ödmjuk i hjärtat.
  2 Och det som jag har bestämt för honom är att han skall afölja med mina tjänare Oliver Cowdery och Peter Whitmer den yngre ut i vildmarken bland blamaniterna.
  3 Och även aZiba Peterson skall gå med dem, och jag skall själv gå med dem och vara bmitt ibland dem, och jag är deras cförespråkare hos Fadern och inget skall få överhand över dem.
  4 Och de skall age akt på det som är skrivet och inte göra anspråk på någon annan buppenbarelse, och de skall alltid be om att jag skall cutveckla detta för deras dförstånd.
  5 Och de skall ge akt på dessa ord och inte ringakta dem, och jag skall välsigna dem. Amen.