Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Thomas B Marsh i september 1830 (History of the Church, 1:115–117). Detta hände omedelbart efter en kyrkans konferens (se överskriften till kapitel 30). Thomas B Marsh hade blivit döpt tidigare i månaden och hade ordinerats till en äldste i kyrkan innan denna uppenbarelse gavs.
 
1–6: Thomas B Marsh kallas att predika evangeliet och försäkras om sin familjs välbefinnande; 7–13: Han råds att vara tålmodig, be ofta och följa Hjälparen.
 
  1 aTHOMAS, min son, välsignad är du tack vare din tro på mitt verk.
  2 Se, du har fått utstå många lidanden för din familjs skull, men jag skall välsigna dig och din familj, ja, dina små, och den dag kommer då de skall tro och förstå sanningen och vara ett med dig i min kyrka.
  3 Lyft upp ditt hjärta och gläd dig ty stunden för din mission har kommit, och din tunga skall lösas och du skall förkunna aglada budskap om stor glädje för detta släktled.
  4 Du skall aförkunna det som har uppenbarats för min tjänare Joseph Smith den yngre. Hädanefter skall du börja predika, ja, skörda på fältet som redan har bvitnat till att brännas.
  5 aSvinga därför din skära av all din själ och dina synder skall bli dig bförlåtna och många ckärvar skall lastas på din rygg, ty darbetaren är värd sin lön. Därför skall din familj leva.
  6 Se, sannerligen säger jag dig: Lämna dem endast en kort tid och förkunna mitt ord, och jag skall bereda en plats för dem.
  7 Ja, jag skall aöppna folkets hjärtan, och de skall ta emot dig. Och jag skall upprätta en församling genom din hand,
  8 och du skall astyrka dem och bereda dem för den tid då de skall samlas.
  9 Var atålmodig i blidanden. Smäda inte dem som smädar. Styr ditt chus i ödmjukhet och var ståndaktig.
  10 Se, jag säger dig att du skall vara en läkare för kyrkan men inte för världen, ty de kommer inte att ta emot dig.
  11 Gå vart jag än vill, och det skall bli dig givet av aHjälparen vad du skall göra och vart du skall gå.
  12 aBe alltid så att du inte faller bi frestelse och mister din lön.
  13 Var atrofast intill änden och se, jag är bmed dig. Dessa ord är inte av människa eller av människor utan av mig, ja, Jesus Kristus, din Återlösare, genom cFaderns vilja. Amen.