Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till David Whitmer, Peter Whitmer den yngre och John Whitmer i Fayette i New York i september 1830 efter en tre dagars konferens i Fayette, men innan kyrkans äldster skildes åt (History of the Church, 1:115–116). Ursprungligen gavs denna uppenbarelse ut som tre uppenbarelser. Profeten sammanställde dem till ett enda kapitel för 1835 års utgåva av Läran och förbunden.
 
1–4: David Whitmer tuktas för sin underlåtenhet att tjäna flitigt; 5–8: Peter Whitmer den yngre skall följa med Oliver Cowdery på en mission till lamaniterna; 9–11: John Whitmer kallas att predika evangeliet.
 
  1 SE, jag säger dig, aDavid, att du har bfruktat människor och inte clitat som du borde på att jag skulle ge dig styrka,
  2 utan ditt sinne har varit mera uppfyllt med ajordiska ting än med det som hör mig, din Skapare, till och det ämbete vartill du har kallats, och du har inte givit akt på min Ande och på dem som blev satta över dig, utan du har låtit dig övertalas av dem som jag inte har befallt.
  3 Därför är du lämnad åt dig själv att fråga mig och abegrunda det som du har tagit emot.
  4 Och ditt hem skall vara i din faders hus, tills jag ger dig vidare befallningar. Och du skall ägna dig åt din averksamhet i kyrkan och inför världen och i områdena runtomkring. Amen.
  5 Se, jag säger dig, aPeter, att du skall bresa med din broder Oliver, ty ctiden har kommit då jag finner det nödvändigt att du öppnar din mun för att förkunna mitt evangelium. Frukta därför inte utan dge akt på de ord och råd som din broder skall ge dig.
  6 Och lid med honom i hans lidanden, och lyft alltid upp ditt hjärta till mig i bön och tro för hans och din befrielse, ty jag har givit honom makt att bygga upp min akyrka bland blamaniterna,
  7 och jag har inte utsett någon att vara rådgivare aöver honom i kyrkan rörande kyrkans angelägenheter, utom hans broder Joseph Smith den yngre.
  8 Ge därför akt på detta och var flitig i att hålla mina bud, och du skall bli välsignad med evigt liv. Amen.
  9 Se, jag säger dig, min tjänare John, att du hädanefter skall börja aförkunna mitt evangelium som med en bbasuns röst.
  10 Och du skall arbeta hos din broder Philip Burroughs och i området runtomkring, ja, varhelst du kan göra dig hörd, tills jag befaller dig att gå därifrån.
  11 Och härefter skall du helt och hållet, av all din själ, verka i Sion, ja, du skall alltid öppna din mun för min sak och inte afrukta för vad bmänniskor kan göra, ty jag är cmed dig. Amen.