Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith till Oliver Cowdery i Fayette i New York i september 1830 (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, en medlem i kyrkan, hade en viss sten och påstod sig med hjälp av den få uppenbarelser angående uppbyggandet av Sion och om kyrkans ordning. Flera medlemmar hade bedragits av dessa påståenden, och till och med Oliver Cowdery påverkades negativt av dem. Alldeles före en fastställd konferens bad profeten enträget till Herren om detta och fick följande uppenbarelse.
 
1–7: Joseph Smith innehar nycklarna till hemligheterna, och endast han får uppenbarelser för kyrkan; 8–10: Oliver Cowdery skall predika för lamaniterna; 11–16: Satan bedrog Hiram Page och gav honom falska uppenbarelser.
 
  1 SE, jag säger dig, aOliver, att det skall bli dig givet att bli hörd av kyrkan i allt vad du skall blära dem genom cHjälparen som rör de uppenbarelser och befallningar som jag har givit.
  2 Men se, sannerligen, sannerligen säger jag dig: aIngen skall utses att ta emot befallningar och uppenbarelser i denna kyrka utom min tjänare bJoseph Smith den yngre, ty han får dem liksom Mose.
  3 Och du skall vara lydig liksom aAron mot det som jag skall ge honom, och troget förkunna befallningarna och uppenbarelserna med kraft och bmyndighet för kyrkan.
  4 Och om du någon gång leds av Hjälparen till att atala eller undervisa, eller varje gång du blir befalld att göra det till kyrkan, så får du göra det.
  5 Men du skall inte skriva i form av befallningar, utan med visdom.
  6 Och du skall inte befalla honom som är ditt överhuvud och kyrkans överhuvud,
  7 ty jag har givit honom anycklarna till bhemligheterna och de förseglade uppenbarelserna, tills jag utser åt dem en annan i hans ställe.
  8 Och se, nu säger jag dig att du skall bege dig till alamaniterna och predika mitt bevangelium för dem, och i den mån de tar emot din undervisning skall du låta upprätta min kyrka bland dem, och du skall få uppenbarelser, men skriv dem inte i form av befallningar.
  9 Och se, nu säger jag dig att det inte är uppenbarat, och ingen människa vet var astaden bSion skall byggas, men det skall uppenbaras härefter. Se, jag säger dig att det skall ske vid gränsen till lamaniterna.
  10 Du skall inte lämna denna plats förrän efter konferensen, och min tjänare Joseph skall genom konferensens röst utses att presidera över den, och vad han säger dig skall du förkunna.
  11 Och vidare: Du skall ta din broder, Hiram Page, amellan fyra ögon och säga honom att det som han har skrivit från den stenen inte är av mig och att bSatan cbedrar honom,
  12 ty se, detta har inte blivit honom givet, inte heller skall något bli givet någon i denna kyrka som strider mot kyrkans förbund.
  13 Ty allting måste ske med ordning och genom aallmänt bifall i kyrkan, genom trons bön.
  14 Och du skall hjälpa till att klara upp allt detta enligt kyrkans förbund, innan du påbörjar din resa bland lamaniterna.
  15 Och det skall bli dig agivet från den tid du ger dig av till den tid du kommer tillbaka, vad du skall göra.
  16 Och du skall alltid öppna din mun och förkunna mitt evangelium med glädjens röst. Amen.