Uppenbarelse given till profeten Joseph Smith och Oliver Cowdery i Harmony i Pennsylvania i juli 1830 (History of the Church, 1:101–103). Trots att det inte gått fyra månader sedan kyrkan organiserades hade förföljelserna blivit intensiva, och ledarna måste sätta sig i säkerhet genom att tidvis dra sig undan. Följande tre uppenbarelser gavs vid den här tidpunkten för att stärka, uppmuntra och undervisa dem.
 
1–9: Joseph Smith kallas att översätta, predika och förklara skrifterna; 10–12: Oliver Cowdery kallas att predika evangeliet; 13–19: Lagen uppenbaras som handlar om underverk, om förbannelser, om att skaka dammet av sina fötter och om att gå ut utan börs eller väska.
 
  1 SE, du blev kallad och utvald till att skriva Mormons bok och till min tjänst. Och jag har lyft dig upp ur dina lidanden och har väglett dig, så att du har befriats från alla dina fiender, och du har befriats från Satans makter och från mörker!
  2 Trots det är du inte ursäktad i dina aöverträdelser. Men gå din väg och synda inte mer.
  3 aÄra ditt ämbete. Och när du har sått dina åkrar och säkerställt dem, skynda dig då till församlingarna i bColesville, Fayette och Manchester och de skall csörja för dig, och jag skall välsigna dem både andligt och timligt.
  4 Men om de inte tar emot dig, skall jag sända en förbannelse över dem i stället för en välsignelse.
  5 Och du skall fortsätta att åkalla Gud i mitt namn och skriva det som skall ges dig av aHjälparen och förklara alla de heliga skrifterna för kyrkan.
  6 Och det skall ges dig i samma ögonblick vad du skall atala och skriva, och de skall höra det, annars skall jag sända en förbannelse över dem i stället för en välsignelse.
  7 Ty du skall ägna allt ditt atjänande åt Sion, och i detta skall du få kraft.
  8 Var atålmodig i blidanden, ty du skall uppleva många. Men cuthärda dem, ty se, jag är med dig, ja, intill dina ddagars ände.
  9 Och beträffande timligt arbete skall du inte få kraft, ty det är inte din kallelse. Sköt din akallelse, och du skall få det som behövs för att kunna ära ditt ämbete och kunna förklara alla skrifter, och fortsätt med handpåläggning och att konfirmera församlingarna.
  10 Och din broder Oliver skall fortsätta att bära fram mitt namn inför världen och även för kyrkan. Och han skall inte tro att han kan säga nog för min sak. Och se, jag är med honom intill änden.
  11 I mig skall han få ära och inte av sig själv, både i svaghet och i styrka, både i bojor och frihet,
  12 och alltid och överallt skall han öppna sin mun och aförkunna mitt evangelium som med en bbasuns röst, både dag och natt. Och jag skall ge honom sådan kraft som inte är känd bland människor.
  13 Kräv inte aunderverk utan att jag bbefaller er, annat än för att cdriva ut ddjävlar, ehela de sjuka och mot fgiftiga ormar och mot dödliga gifter.
  14 Och adetta skall ni inte göra såvida inte de som önskar det kräver det av er, för att skrifterna skall kunna uppfyllas, ty ni skall handla i enlighet med det som är skrivet.
  15 Och vart ni än akommer där de inte tar emot er i mitt namn, skall ni lämna en förbannelse i stället för en välsignelse, genom att skaka bdammet av era fötter till ett vittnesbörd mot dem och rena era fötter vid vägkanten.
  16 Och det skall ske att vem som än lägger händerna på er med våld, skall ni befalla att bli slagen i mitt namn, och se, jag skall i min egen rätta tid slå dem enligt era ord.
  17 Och vem som än drar er inför rätta skall bli förbannad av lagen.
  18 Och ni skall inte ta med någon abörs eller väska, inte heller några stavar, inte heller två rockar, ty kyrkan skall ge er i samma stund vad ni behöver till föda och till kläder och till skor och till pengar och till väska.
  19 Ty ni är kallade att abeskära min vingård med en mäktig beskärning, ja, i sanning för sista gången, ja, och även alla de som ni har bordinerat, och de skall göra det enligt detta mönster. Amen.