Uppenbarelse given genom profeten Joseph Smith i Hiram i Ohio den 3 november 1831 (History of the Church, 1:229–234). Som inledning för denna uppenbarelse skrev profeten: “Vid den här tiden fanns det mycket som äldsterna önskade få veta rörande predikandet av evangeliet till jordens invånare och angående insamlingen, och för att kunna vandra i det sanna ljuset och undervisas från höjden, frågade jag Herren den 3 november 1831 och erhöll följande viktiga uppenbarelse” (History of the Church, 1:229). Detta kapitel utgjorde först ett tillägg till boken Läran och förbunden och fick senare ett kapitelnummer.
 
1–6: De heliga befalls att bereda sig för Kristi andra ankomst; 7–16: Alla människor befalls att fly från Babylon, komma till Sion och bereda sig för Herrens stora dag; 17–35: Han kommer att stå på Sions berg, kontinenterna kommer att bli ett enda landområde och Israels förlorade stammar kommer att återvända; 36–40: Evangeliet återställdes genom Joseph Smith för att predikas i hela världen; 41–51: Herren skall komma ned med hämnd över de orättfärdiga; 52–56: Det kommer att bli hans återlöstas år; 57–74: Evangeliet skall sändas ut för att frälsa de heliga och för de ogudaktigas undergång.
 
  1 HÖR, o ni min kyrkas folk, säger Herren er Gud, och lyssna till Herrens ord om er,
  2 den Herre som plötsligt skall akomma till sitt tempel, den Herre som skall komma ned över världen med förbannelse för att hålla bdom, ja, över alla nationer som glömmer Gud och över alla de gudlösa bland er.
  3 Ty han skall ablotta sin heliga arm inför alla nationernas ögon, och alla jordens ändar skall se sin Guds bfrälsning.
  4 Bered er därför, o mitt folk, bered er, heliggör er, samla er, o ni min kyrkas folk, i Sions land, alla ni som inte fått befallning att stanna kvar.
  5 Dra ut från aBabylon. Var brena, ni som bär Herrens kärl.
  6 Kalla samman era högtidliga församlingar och atala ofta med varandra. Och låt alla åkalla Herrens namn.
  7 Ja, sannerligen säger jag er på nytt: Tiden är inne då Herrens röst ljuder för er: Dra ut från Babylon, asamla ihop er från nationerna, från de bfyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.
  8 aSänd ut min kyrkas äldster till nationerna som är i fjärran, till böarna i havet. Sänd ut dem till främmande länder, kalla på alla nationer, först på cicke-judarna och sedan på djudarna.
  9 Och se och ge akt, detta skall vara deras rop och Herrens röst till alla människor: Dra ut till Sions land så att mitt folks gränser kan utvidgas och så att hennes astavar kan stärkas och så att bSion kan nå ut till områdena runtomkring.
  10 Ja, låt ropet gå ut bland alla människor: Vakna och stå upp och gå ut och möt
abrudgummen. Se och ge akt, Brudgummen kommer, gå ut och möt honom. Bered er för Herrens bstora dag.
  11 aVaka därför, ty ni bvet varken dagen eller timmen.
  12 Låt därför dem som befinner sig abland icke-judarna fly till bSion.
  13 Och låt dem som är av aJuda fly till bJerusalem, till cbergen där Herrens dhus står.
  14 Drag ut från nationerna, ja, från Babylon, från ogudaktighetens mitt, som är ett andligt Babylon.
  15 Men sannerligen så säger Herren: Låt inte er flykt ske med ahast utan se till att allt bereds för er. Och den som drar åstad, låt honom binte se sig om, så att plötslig undergång drabbar honom.
  16 Lyssna och hör, o ni jordens invånare. aLyssna samfällt alla ni min kyrkas äldster och hör Herrens röst, ty han kallar alla människor och han befaller alla människor överallt att bomvända sig.
  17 Ty se, Herren Gud har asänt ut ängeln som ropar mitt i himlen och säger: Bered Herrens väg och gör hans stigar braka, ty timmen för hans cankomst är nära,
  18 då aLammet skall stå på bSions berg och med honom cetthundrafyrtiofyra tusen som har hans Faders namn skrivet på sina pannor.
  19 Bered er därför för abrudgummens bankomst. Gå ut, gå ut och möt honom,
  20 ty se, han skall astå på Oljeberget och på den mäktiga oceanen, ja, det stora djupet, och på öarna i havet och på Sions land.
  21 Och han skall alåta höra sin röst från bSion, och han skall tala från Jerusalem, och hans röst skall höras bland alla människor.
  22 Och det skall vara en aröst som ljudet av många vatten, och som ljudet av en stark båska, vilken skall cbryta ned bergen, och dalarna skall inte gå att finna.
  23 Han skall befalla det stora djupet, och det skall drivas tillbaka till länderna i norr och aöarna skall bli ett enda land.
  24 Och aJerusalems land och Sions land skall återvända till sin egen plats, och jorden skall bli så som den var i de dagar innan den bdelades.
  25 Och Herren, ja, Frälsaren, skall stå mitt ibland sitt folk och skall aregera över allt kött.
  26 Och de som är i länderna i anorr skall bli ihågkomna inför Herren, och deras profeter skall höra hans röst och inte längre hejda sig, och de skall slå på klipporna och isen skall flyta undan för deras närvaro.
  27 Och en aväg skall byggas mitt i det stora djupet.
  28 Deras fiender skall bli deras byte,
  29 och i de aofruktbara öknarna skall det bildas dammar av levande vatten, och den förtorkade marken skall inte längre vara ett törstigt land.
  30 Och de skall frambära sina rika skatter åt aEfraims barn, mina tjänare.
  31 Och de eviga ahöjdernas gränser skall bäva vid deras närvaro.
  32 Och där skall de falla ned och krönas med härlighet, ja, i Sion, genom Herrens tjänares händer, ja, Efraims barn.
  33 Och de skall fyllas med den eviga glädjens asånger.
  34 Se, detta är den evige Gudens välsignelse över Israels astammar, och den rikare välsignelsen över bEfraims huvud och hans följeslagares.
  35 Och även de som är av aJuda stam skall efter sitt lidande bli heliggjorda i bhelighet inför Herren, för att bo i hans närhet dag och natt, i evigheters evighet.
  36 Och nu, sannerligen säger Herren: För att detta skall kunna komma till er kännedom, o, jordens invånare, har jag sänt ut min aängel som flyger igenom himlens mitt, han som har det eviga bevangeliet, som har visat sig för några och har överlämnat det åt människorna och som skall visa sig för många som bor på jorden.
  37 Och detta aevangelium skall bpredikas för calla nationer, släkten, tungomål och folk,
  38 och Guds tjänare skall gå ut och med hög röst säga: Frukta Gud och ge honom ära, ty stunden för hans dom har kommit,
  39 och atillbe honom som har skapat himmel och jord och havet och vattenkällorna.
  40 Åkalla Herrens namn dag och natt och säg: O, att du ville låta himlarna arämna, att du själv kom ned, att bergen kunde smälta för din närvaro.
  41 Och den skall besvaras på deras huvuden, ty Herrens närhet skall vara som den smältande eld som bränner, och som den eld som får vattnen att asjuda.
  42 O Herre, du skall komma ned och kungöra ditt namn för dina motståndare, och alla nationer skall bäva för din närvaro.
  43 När du gör fruktansvärda ting, ting som de inte väntar sig,
  44 ja, när du kommer ned och bergen smälter för din närvaro skall du amöta honom som gläder sig och utövar rättfärdighet, honom som kommer ihåg dig på dina vägar.
  45 Ty sedan världens begynnelse har människor varken hört eller med örat uppfattat, inte heller har något öga sett, o Gud, utom du, hur stora ting du har aberett åt den som bväntar på dig.
  46 Och det skall sägas: aVem är detta som bkommer ned från Gud i himlen i färgade kläder, ja, från de trakter vilka ingen känner, klädd i sin härliga skrud och kommer farande i sin styrkas storhet?
  47 Och han skall säga: Jag är den som talade i rättfärdighet, mäktig att frälsa.
  48 Och Herren skall vara klädd i arött, och hans kläder vara lika hans som trampar vinpressen.
  49 Och så stor skall hans närvaros härlighet vara, att asolen skall gömma sitt ansikte i skam, och månen skall hålla tillbaka sitt ljus, och stjärnorna skall slungas från sina platser,
  50 och hans röst skall höras: Jag har ensam atrampat vinpressen och frambringat dom över alla människor, och ingen var med mig.
  51 Och jag har trampat dem i min vrede, och jag trampade sönder dem i min ilska, och deras blod har jag astänkt på mina kläder och fläckat ned hela min dräkt, ty detta var hämndens dag i mitt hjärta.
  52 Och nu har mina återlöstas år kommit och de skall tala om sin Herres kärleksfulla välvilja och om allt som han har skänkt dem enligt sin godhet och enligt sin kärleksfulla välvilja, i evigheters evighet.
  53 I alla deras alidanden led han med dem och hans närvaros ängel frälste dem, och i sin bkärlek och i sin medömkan cåterlöste han dem och lyfte dem och bar dem i alla forna dagar,
  54 ja, och även aEnok och dem som var med honom, profeterna som var före honom, och även bNoa och dem som var före honom, och även cMose och dem som var före honom,
  55 och från Mose till Elia, och från Elia till Johannes, vilka var med Kristus i hans auppståndelse, samt de heliga apostlarna, jämte Abraham, Isak och Jakob, skall vara i Lammets närhet.
  56 Och de aheligas bgravar skall cöppnas, och de skall komma fram och stå på Lammets dhögra sida, när han står på eSions berg och på den heliga staden, fNya Jerusalem, och de skall sjunga gLammets hsång, dag och natt i evigheters evighet.
  57 Och i den avsikten, för att människorna skulle kunna få del av de ahärligheter som skulle uppenbaras, sände Herren ut sitt bevangeliums fullhet, sitt eviga förbund, och framlade det med tydlighet och klarhet,
  58 för att bereda de svaga för det som skall ske på jorden och för Herrens verk den dag då de asvaga skall bringa den vise på skam och den bminste bli en stark nation och ctvå driva sina tiotusenden på flykt.
  59 Och med det som för världen är svagt skall Herren atröska nationerna med sin Andes kraft.
  60 Och därför gavs dessa bud. Det befalldes den dag de gavs att de skulle döljas för världen, men nu skall de autsändas till ballt kött.
  61 Och detta är enligt Herrens sinne och vilja, han som råder över allt kött.
  62 Och den som aomvänder sig och bheliggör sig inför Herren skall få cevigt liv.
  63 Och över dem som inte ahörsammar Herrens röst skall det uppfyllas som skrevs av profeten Mose, att de skulle bavskäras från folket.
  64 Och även det som skrevs av profeten aMalaki: Ty se, bdagen kommer som skall cbrinna som en ugn, och alla de högmodiga, ja, alla som handlar ogudaktigt, skall bli som stubb, och dagen som kommer skall bränna upp dem, säger Härskarornas Herre, så att varken rot eller gren skall lämnas kvar av dem.
  65 Därför skall detta vara Herrens svar till dem:
  66 Den dag då jag kom till mina egna atog ingen av er emot mig, och ni drevs ut.
  67 När jag ropade på nytt var det ingen av er som svarade, dock var min aarm inte alls förkortad så att jag inte kunde återlösa, inte heller min bmakt att befria.
  68 Se, med min tillrättavisning auttorkar jag havet. Jag gör floderna till vildmark. Deras fisk stinker och dör av törst.
  69 Jag klär himlarna i svart och gör av säckväv deras klädnad.
  70 Och adetta skall ni få av min hand — ni skall lägga er ned i sorg.
  71 Se och ge akt, det finns ingen som kan befria er, ty ni lydde inte min röst när jag kallade på er från himlarna. Ni trodde inte mina tjänare, och när de asändes till er tog ni inte emot dem.
  72 Därför aförseglade de vittnesbördet och band ihop lagen, och ni överlämnades åt mörker.
  73 Dessa skall gå bort till det yttersta mörkret, där det finns agråt och klagan och tandagnisslan.
  74 Se, Herren er Gud, har talat det. Amen.